Alternatieve brandstoffen: Raad keurt 3 dossiers goed

07 juni 2022

Op 2 juni vond in Luxemburg een Raad Transport plaats. Daar werden drie belangrijke dossiers besproken in het kader van alternatieve brandstoffen.

  • Uitrol infrastructuur alternatieve brandstoffen, om de infrastructuur voor alternatieve brandstoffen te versterken

  • FuelEU Maritime, om de vraag naar alternatieve brandstof in de maritieme sector te verhogen

  • RefuelEU, om de uitstoot in de luchtvaart te beperken en tankering tegen te gaan

Achtergrond

In de zomer van 2021 publiceerde de Europese Commissie het Fitfor55 pakket, waarmee men de netto-uitstoot van broeikasgassen met 55% wil verminderen tegen 2030. Dat pakket bevatte veel transportdossiers, die de uitstoot en infrastructuur in verschillende sector moeten verminderen.

Op donderdag 2 juni vond in Luxemburg een Raad Transport plaats. Verschillende belangrijke transportdossiers stonden daar op de agenda. In dit artikel krijgt u een update over drie initiatieven waarover de Raad een eigen onderhandelingspositie goedkeurde:

  • Infrastructuur voor alternatieve brandstoffen (AFIR)

  • FuelEU Maritime

  • RefuelEU

Via deze link kan u het volledige persbericht van de Europese Commissie nalezen.

Alternatieve brandstoffen (AFIR)

Vorig jaar publiceerde de Europese Commissie een verordening voor de infrastructuur van alternatieve brandstoffen (AFIR) die de huidige richtlijn zal vervangen. Met het voorstel wil de Commissie een netwerk van laadpunten uitrollen doorheen alle lidstaten.

De voorbije maanden werkte het Frans voorzitterschap van de Raad hard aan een onderhandelingspositie over dit dossier. De meest recente versie werd gisteren goedgekeurd door de ministers. Volgens het document moet er voor laadstation voor zware elektrische voertuigen in eerste instantie gefocust worden op de TEN-T corridors tegen 2025. Nadien zou men naar het bredere netwerk moeten kijken tegen 2030.

De tekst laat daarnaast ook ruimte voor enige flexibiliteit op plaatsen waar minder verkeer is, bijvoorbeeld wat betreft totaal aantal vermogen of afstand tussen stations. Wat betreft  waterstof moet de focus volgens de lidstaten.vooral op het kernnetwerk en op urban nodes liggen.

De goedkeuring van deze compromistekst betekent dat de Raad klaar is om in interinstitutionele onderhandelingen te treden. Daarvoor moeten ze wel nog wachten op het Europees Parlement: volgens de planning zou de TRAN-Commissie van het parlement in juli stemmen over het rapport. Die stemming is echter uitgesteld tot september of oktober. Een uiteindelijke plenaire stemming zal dus pas eind dit jaar plaatsvinden.

De finale compromistekst kan u nalezen via deze link.

Maritieme uitstoot (FuelEU)

Met het FuelEU voorstel wil de Europese Commissie de intensiteit van broeikasgassen van de Europese scheepvaart beperken en de switch naar alternatieve brandstoffen versnellen. Zo wordt de vraag naar alternatieve brandstoffen groter. Ook over dit dossier keurde de Raad deze week een onderhandelingspositie goed.

Die positie verschilt op enkele punten van het oorspronkelijke Commissievoorstel. Zo wil de Raad het mogelijk maken de vereisten uit te breiden naar schepen die voor anker liggen in havens. De oorspronkelijke tekst had het enkel over aangemeerde schepen. Daarnaast wil de Raad ook de controle-instanties verder versterken. Andere belangrijke aspecten, zoals de scope en doelstellingen, worden wel behouden volgens het Commissievoorstel.

Binnen het Europees Parlement staat dit dossier voorlopig nog gepland op de agenda van de TRAN-Commissie. Daar zou op 11 juli gestemd worden over het verslag en bijhorende amendementen. Een plenaire stemming zou in september volgen. Daarna kunnen de trilogen van start gaan.

De volledige onderhandelingspositie van de Raad kan u nalezen via deze link.

Luchtvaart (RefuelEU)

-Het RefuelEU initiatief is gericht op de luchtvaart. Het doel van dit initiatief is zowel vraag als aanbod van duurzame luchtvaartbrandstoffen (SAF) te boosten. Tijdens de Raad Transport vonden de ministers ook over dit voorstel een eigen onderhandelingspositie. Die positie verschilt op enkele punten van het oorspronkelijke Commissievoorstel:

  • De algemene doelstellingen van duurzame brandstoffen tegen 2025 en synthetische brandstoffen tegen 2030 zijn behouden. De Raad stelt wel voor om het aandeel synthetische brandstoffen tegen 2030 te verhogen van 5% naar 6%.

  • De Raad behoudt de 90%-drempel om ‘tankering’ tegen te gaan. Wel wil ze uitzonderingen mogelijk maken voor bepaalde vluchten die operationele of structurele moeilijkheden hebben om bij te tanken.

  • Enkele delen van de scope zijn aangepast. Biobrandstoffen die afgeleid zijn uit voedsel- of voedergewassen zijn uitgesloten van de scope. Gecertificeerde biobrandstoffen die voldoen aan de criteria van de RED II richtlijn tot een limiet van 3% komen wel nog in aanmerking.

Binnen het Europees Parlement is de TRAN-commissie ook voor dit dossier bevoegd voor het verslag. Inmiddels is daar een ontwerpverslag van de rapporteur goedgekeurd. Een plenaire stemming zou al in juli kunnen plaatsvinden, waardoor trilogen in het najaar kunnen starten.

De volledige onderhandelingspositie van de Raad kan u nalezen via deze link.