Raadsconclusies nieuwe innovatieagenda en onderzoeksinfrastructuren

13 december 2022

Op 2 december kwamen de EU-ministers verantwoordelijk voor onderzoek (en ruimtevaart) samen. Op de bijeenkomst namen ze, onder meer, conclusies aan over de nieuwe innovatieagenda en over onderzoeksinfrastructuren.

  • De Raad benadrukt dat er meer geïnvesteerd moet worden in het hoger onderwijs en O&I zodat de EU haar ‘schadelijke strategische’ afhankelijkheden van derden beperkt blijven.

  • De Raad ziet een belangrijke rol weggelegd voor gemeenschappen, steden en regio’s bij het opbouwen van O&I-ecosystemen en groeistrategieën.

  • De Raad verzoekt de Commissie en de lidstaten om via Esfri de volgende editie van de Esfri-routekaart te ontwikkelen en deze vóór eind 2025 te publiceren.

Nieuwe innovatieagenda

In de tekst wijst de Raad erop dat alle soorten innovatie zeer belangrijk is voor de EU op economisch en maatschappelijk vlak. Ze zien hierbij een belangrijke rol weggelegd voor het hoger onderwijs, onderzoeksorganisaties en bedrijven om die kennis ook te maximaliseren.

Verder benadrukt de Raad dat er meer geïnvesteerd moet worden in het hoger onderwijs en O&I zodat de EU haar ‘schadelijke strategische’ afhankelijkheden van derden beperkt blijven, om de levering van kritieke technologieën en grondstoffen te verbeteren, etc. Een open houding t.a.v. internationale samenwerking blijft zeer belangrijk.

Om als Unie in te kunnen spelen op de snelle technologische ontwikkelingen, zijn de EU-ministers van mening dat er een flexibel, doelmatig, toekomstgericht en innovatievriendelijk regelgevingskader moet zijn. Ze verzoeken daarom aan de Commissie en de lidstaten om hiervoor te zorgen.

Daarnaast gaat de Raad dieper in op het belang van het onderwijs en opleiding. Zo staat er in de tekst te lezen dat de Raad van mening is ‘dat het aanbieden van onderwijs en opleiding van hoge kwaliteit, met inbegrip van om- en bijscholingsmogelijkheden, en aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden en carrièremogelijkheden van cruciaal belang is om talentvolle mensen aan te trekken en te behouden.‘ In de tekst wordt ook ‘benadrukt dat een evenwichtigere braincirculation, sectoroverschrijdende en internationale mobiliteit, een leven lang leren, vakken in ondernemerschap voor studenten, flexibele leertrajecten en een doeltreffende samenwerking tussen onderzoeksorganisaties, het bedrijfsleven en de publieke sector de drijvende krachten achter kennisvalorisatie zijn.’

Bovendien ziet de Raad ook een belangrijke rol weggelegd voor gemeenschappen, steden en regio’s bij het opbouwen van O&I-ecosystemen en groeistrategieën, waarvoor een bredere aanpak nodig is.

Tot slot wordt in de tekst benadrukt dat de bestaande financierings­programma's en -initiatieven verder op elkaar moeten worden afgestemd.


Lees hier het persbericht over de Raadsconclusies ‘nieuwe innovatieagenda’. 
Lees hier de Raadsconclusies. 

Onderzoeksinfrastructuren

De tekst start met een pleidooi voor het belang van onderzoeksinfrastructuren. Zo zien de EU-ministers een rol weggelegd voor infrastructuren om bij te dragen aan de convergentie van O&I-beleid en om ander sectoraal beleid af te stemmen. De Raad moedigt de lidstaten en de Commissie aan om via het Europees Strategieforum voor onderzoeksinfrastructuren (Esfri) te kijken hoe ze kunnen bijdragen aan de uitvoering van Horizon Europe, waaronder de vijf missies.

Daarnaast wordt er verzocht aan het Esfri ‘om na te gaan hoe de lidstaten, de Commissie, internationale organisaties en onderzoeksinfrastructuren de wetenschappelijke, maatschappelijke en economische effecten van investeringen in onderzoeksinfrastructuren beoordelen, goede praktijken te identificeren, een toezichtskader te ontwikkelen, dit te testen, en uiterlijk eind 2023 aanbevelingen te formuleren voor de belanghebbenden van nationale en regionale onderzoeksinfrastructuren.’ In zijn conclusies verzoekt de Raad de Commissie en de lidstaten om via Esfri de volgende editie van de Esfri-routekaart te ontwikkelen en deze vóór eind 2025 te publiceren.

Verder gaat de tekst dieper in op de strategische financiering van onderzoeksinfrastructuren op regionaal, nationaal, macroregionaal en Europees niveau om de duurzaamheid op lange termijn te waarborgen.

Tot slot wordt de Commissie verzocht om uiterlijk in 2023 een initiatief in te dienen voor een herzien "Europees Handvest voor toegang tot onderzoeks­infrastructuur".

Lees hier het persbericht over de Raadsconclusies ‘onderzoeksinfrastructuur’. 
Lees hier de Raadsconclusies. 


Andere thema’s die op de agenda stonden, waren:

  • Wetenschappelijk advies voor betere politieke beslissingen

  • Aanbeveling van de Raad betreffende de leidende beginselen voor kennisvalorisatie

  • Het Prima-initiatief

  • Het gebruik van EU-ruimtevaartgegevens

Lees hier het persbericht over de Raad Onderzoek en Ruimtevaart.