Prioriteiten Tsjechisch voorzitterschap in onderwijs, digitalisering en O&I

13 juli 2022

De volgende zes maanden staan de Tsjechen aan het roer van de Raad van de EU. Zij nemen namelijk van 1 juli tot en met 31 december 2022 het voorzitterschap (VZS) van de Raad voor hun rekening. Hieronder kom je meer te weten op welke dossiers inzake onderwijs, onderzoek en innovatie en digitalisering ze zullen focussen.   

  • Cyberbeveiliging is één van de speerpunten in de digitaliseringsdossiers.

  • Onderwijs staat niet hoog op de agenda.

  • Op 18-19 oktober vindt er een evenement plaats over onderzoeksinfrastructuren waaruit de Brno Declaration zal voortkomen.

Digitalisering

Het VZS steunt de ontwikkeling van een dataeconomie in de EU. Ze wil daarom in de Datawet toewerken naar een gemeenschappelijke aanpak in de Raad.

Wat betreft de E-IDAS verordening heeft het Tsjechisch VZS als doel om een algemene oriëntatie (politiek akkoord) te bereiken tussen de lidstaten.

Daarnaast plant het VZS het debat te openen over de interoperabiliteitsstrategie van de overheidsdiensten van de lidstaten. In het kader van dit initiatief zal het huidige Europese interoperabiliteitskader worden geëvalueerd en zal worden nagegaan in hoeverre het de invoering van op elkaar aansluitende digitale overheidsdiensten ondersteunt. Er is echter nog geen datum bekend wanneer dit initiatief gepubliceerd zou worden.

De gesprekken over de AI Act om het juiste evenwicht te vinden tussen de bescherming van de mensenrechten, de veiligheid van de burgers en de bevordering van het concurrentievermogen en de innovatie van de Europese bedrijven zullen verder worden gezet.

De Raad en het Parlement houden op 13 juli hun tweede triloog over het ‘Traject naar het digitale decennium’. Het Tsjechisch VZS verwacht een informeel politiek akkoord op relatief korte termijn.

Cyberbeveiliging is één van de topprioriteiten van het Tsjechisch voorzitterschap. Volgens de voorlopige agenda van de Europese Commissie zal de wet inzake Europese cyberweerbaarheid (Cyber Resilience Act) op 13 september gepubliceerd worden. Met dit initiatief wil men de steeds digitaal wordende maatschappij beschermen tegen mogelijke cyberbedreigingen. Dit wil men doen door gemeenschappelijke cyberbeveiligingsregels in te voeren voor fabrikanten en verkopers van materiële en immateriële digitale producten en ondersteunende diensten. Het Tsjechisch VZS zal focussen op cyberbeveiliging in de Europese instellingen en zal hierover een gemeenschappelijk standpunt proberen te formuleren.

Tot slot zal ze Raadsconclusies opstellen over de beveiliging van de bevoorradingsketen in de context van cyberbeveiliging.


Onderwijs

In tegenstelling tot de Fransen, staat onderwijs niet hoog op de agenda. Zo zal het onderwerp ‘welzijn in digitaal onderwijs’ de prioriteit krijgen en zal er verder gewerkt worden aan de Raadsaanbeveling ‘Pathways to School Succes’. Dit staat parallel naast de twee geplande initiatieven van de Europese Commissie in het najaar rond digitaal onderwijs.

Onderzoek en innovatie

Er zal veel aandacht besteed worden aan O&I onder het Tsjechisch VZS. De speerpunten zijn onderzoeksinfrastructuren, widening-instrumenten, de recent gepubliceerde innovatieagenda en de Chips Act.

Op 7 en 8 juli organiseerde het VZS een conferentie over het vinden van synergieën tussen regionale, nationale en Europese fondsen. Hieruit zal een Prague Declaration uit voortvloeien. Daarnaast zal het VZS Raadsconclusies aannemen over hetzelfde onderwerp en voortbouwend op het rapport van de Europese Rekenkamer dat de synergieën tussen Horizon 2020 en EFRO weergeeft.

Binnen onderzoek zal het accent liggen op onderzoeksinfrastructuren. Zo zullen er Raadsconclusies aangenomen worden waarin de EU-lidstaten worden opgeroepen om, als onderdeel van hun overheidsuitgaven voor onderzoek en innovatie, prioriteit te geven aan investeringen in onderzoeksinfrastructuur. Op 18-19 oktober zal er een ‘European Strategy Forum on Research Infrastructures’ plaatsvinden in Brno (Tsjechië). De agenda zal toegespitst zijn op de kwestie van de zogenaamde landschapsanalyse van de Europese onderzoeksinfrastructuur binnen ESFRI en op interoperabiliteitsgerelateerde activiteiten. Tenslotte zal hier ook een Brno Declaration uit voortkomen.

Strategische autonomie staat zowel centraal in de nieuwe Europese innovatieagenda als de Chips Act. Wat het laatste betreft, zal er vooral onderhandeld moeten worden over de financiering. De bedoeling van het VZS is om een algemene oriëntatie aan te nemen.