Raadsaanbevelingen individuele leerrekeningen en microcredentials goedgekeurd

04 juli 2022

Om de demografische ontwikkeling en de groene & digitale transitie het hoofd te bieden, is er nood aan nieuwe en verbeterde vaardigheden bij volwassenen. Met de goedgekeurde Raadsaanbevelingen inzake individuele leerrekeningen en microcredentials wil de Raad lidstaten ondersteunen om volwassenen aan een opleiding te laten deelnemen. 

  • Tegen 2030 moet elk jaar ten minste 60% van alle volwassenen een opleiding volgen.

  • Raad stelt een definitie van ‘microcredentials’ voor.

  • Aanbevelingen scheppen geen wettelijke verplichtingen voor de betrokkenen.

Individuele leerrekeningen

Met deze aanbeveling wil men volwassenen in de werkende leeftijd helpen hun vaardigheden te verbeteren en aan te passen in het kader van de groene en de digitale transitie. Daarnaast wordt ernaar gestreefd dat tegen 2030 elk jaar ten minste 60% van alle volwassenen een opleiding volgt.

De Raad beveelt de lidstaten aan te overwegen individuele leerrekeningen in te voeren om mensen in staat te stellen deel te nemen aan arbeidsmarktgerichte opleidingen, en bij de invoering ervan een faciliterend kader in te stellen. Onder dit kader wordt loopbaanbegeleiding, nationaal register van opleidingsmogelijkheden, één enkel nationaal digitaal portaal en betaald opleidingsverlof verstaan.

Lidstaten worden opgeroepen de adviezen uit de Raadsaanbeveling zo snel mogelijk te introduceren en hiertoe een nationaal plan in te dienen bij de Commissie. 

Lees hier de Raadsaanbevelingen inzake individuele leerrekeningen

Microcredentials

Deze aanbeveling is erop gericht het vertrouwen in microcredentials bij alle betrokkenen, zowel aanbieders als begunstigden, in heel Europa te helpen opbouwen. De tekst formuleert twee doelstellingen. In deze doelstellingen worden de lidstaten aangeraden om:

  1. een Europese benadering voor het huidige en toekomstige aanbod van microcredentials vast te stellen zodat mensen zich kunnen bijscholen, aanbieders ondersteund kunnen worden en om gelijke kansen te bevorderen;

  2. microcredentials, waar mogelijk, te gebruiken als instrument om – onder andere – de deelname aan een leven lang leren te vergroten en jaarlijks 60% van alle volwassenen aan een opleiding te laten deelnemen.

De maatregelen in deze aanbeveling zijn erop gericht de leermogelijkheden en de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt te versterken, zonder de stelsels voor initieel onderwijs, hoger onderwijs, beroepsonderwijs en -opleiding te ontregelen en bestaande kwalificaties en diploma’s te ondermijnen en te vervangen. Om de lidstaten op weg te helpen bij het ontwerp van een gemeenschappelijke Europese benadering inzake microcredentials, bevat de tekst definities en richtsnoeren.

De Raad adviseert de lidstaten om deze aanbeveling te implementeren. Ze worden uitgenodigd om tegen december 2023 de Commissie te informeren over de maatregelen die worden genomen om de verwezenlijking van de doelstellingen van deze aanbeveling te ondersteunen.

Lees hier de Raadsaanbeveling inzake microcredentials.

Procedure

Aanbevelingen scheppen geen wettelijke verplichtingen voor de betrokkenen, waardoor de aanbevelingen van de Raad niet bindend zijn.