Projectoproepen voor steden en gemeenten

27 maart 2023 - door Kaatje Gevaert

Het Europees programma "Burgers, gelijkheid, rechten en waarden" (CERV) heeft twee projectoproepen gelanceerd voor Europese steden en gemeenten die internationale uitwisseling van burgers financieren:

Oproep stedenbanden - deadline 20 september

Doel van deze oproep is uitwisselingen tussen burgers van verschillende landen te bevorderen, met name via jumelages van steden, om hen praktische ervaring te laten opdoen met de rijkdom en diversiteit van het gemeenschappelijke erfgoed van de Unie en hen ervan bewust te maken dat deze de basis vormen voor een gemeenschappelijke toekomst.

De prioriteiten van de oproep zijn:

  • De EU is gebouwd op solidariteit: solidariteit tussen haar burgers, solidariteit over de grenzen heen tussen haar lidstaten en solidariteit via ondersteunende acties in en buiten de EU.

  • Stedenbandenprojecten zullen de burgers de kans geven om aan te geven wat voor Europa zij willen. De debatten die in het kader van de jumelage worden ondersteund, moeten gebaseerd zijn op de specifieke verwezenlijkingen van de EU en op de lessen die uit de geschiedenis en de Europese integratie zijn getrokken.

Activiteiten in verband met jumelages kunnen onder meer zijn: culturele evenementen, festivals, tentoonstellingen.

Medio juni 2023 wordt een infosessie voor potentiële aanvragers georganiseerd (hou de Vleva-website in de gaten).

Oproep Netwerk van Steden - deadline 20 april

De doelstellingen van de oproep voor het Netwerk van Steden zijn het bevorderen van uitwisselingen tussen burgers van verschillende landen, met name via netwerken van steden, om hen praktische ervaring te laten opdoen met de rijkdom en diversiteit van het gemeenschappelijke erfgoed van de Unie en hen ervan bewust te maken dat deze de basis vormen voor een gemeenschappelijke toekomst. De netwerken van steden zullen de steden en gemeenten de mogelijkheid bieden hun samenwerking en debat te verdiepen en te intensiveren, duurzame netwerken te ontwikkelen en hun langetermijnvisie op de toekomst van de Europese integratie te schetsen.

Tot de prioriteiten van de oproep behoren

  • Uitwisselingen tussen burgers van verschillende landen bevorderen;

  • De burgers de kans geven om de culturele diversiteit van de Europese Unie te ontdekken en hen ervan bewust maken dat de Europese waarden en het culturele erfgoed de basis vormen voor een gemeenschappelijke toekomst;

  • Vreedzame betrekkingen tussen Europeanen garanderen en hun actieve deelname op plaatselijk niveau waarborgen;

  • Het wederzijds begrip en de vriendschap tussen de Europese burgers versterken;

  • De samenwerking tussen gemeenten en de uitwisseling van beste praktijken aanmoedigen;

  • goed lokaal bestuur ondersteunen en de rol van de lokale en regionale overheden in het Europese integratieproces versterken.

Over het programma Burgers, gelijkheid, rechten en waarden (CERV)

Het programma Burgers, gelijkheid, rechten en waarden (CERV) biedt financiering voor de betrokkenheid van burgers, de bevordering van gelijkheid voor iedereen en de tenuitvoerlegging van de rechten en waarden van de EU. Het beoogt de bescherming en bevordering van de rechten en waarden die zijn vastgelegd in de EU-Verdragen, in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en in de toepasselijke internationale mensenrechtenverdragen.

Zij doet dit door maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden die actief zijn op lokaal, regionaal, nationaal en transnationaal niveau te ondersteunen en door burger- en democratische participatie aan te moedigen. Dit helpt open, op rechten gebaseerde, democratische, gelijke en inclusieve samenlevingen op basis van de rechtsstaat in stand te houden en verder te ontwikkelen.

Bijzondere aandacht wordt besteed aan het aanmoedigen van de deelname van nationale, regionale en lokale maatschappelijke organisaties. Projecten voor jumelages van steden en netwerken van steden worden gefinancierd in het kader van het onderdeel "Betrokkenheid van de burger en participatie".

Meer informatie

Bekijk een beknopte Nederlandse samenvatting van de oproepen op de website van VLEVA: