Nieuw initiatieven in pakket "Vaardigheden en Mobiliteit van Talenten”

16 november 2023 - door Kristof Vlaeminck

De Europese Commissie heeft een reeks nieuwe initiatieven in een pakket voor Vaardigheden en Mobiliteit van Talenten (Skills and Talent Mobility package) gepresenteerd. De maatregelen die in het pakket worden voorgesteld zijn de belangrijkste resultaten van het Europees Jaar van de Vaardigheden (European Year of Skills).

  • Doelstelling is om de EU aantrekkelijker te maken voor talent van buiten de EU en om de mobiliteit binnen de EU te vergemakkelijken.

  • De maatregelen omvatten de EU Talent Pool, een systeem om werkgevers in de EU te koppelen aan werkzoekenden in derde landen

  • Er worden ook maatregelen voorgesteld om de erkenning van kwalificaties en de mobiliteit van lerenden te bevorderen.

Er zijn nog steeds tekorten aan vaardigheden in de hele EU, in verschillende sectoren en op verschillende vaardigheidsniveaus.  De inspanningen van de EU om de tekorten aan arbeidskrachten in de EU aan te vullen, beginnen binne de EU: door niet-aflatende inspanningen om de vaardigheden van de beroepsbevolking in de EU te verbeteren, te herscholen en het onbenutte potentieel van de beroepsbevolking in de EU te benutten ten voordele van de interne markt. Maar om de tekorten waarmee de lidstaten te kampen hebben aan te pakken, zal de EU ook vaardigheden en talent uit de rest van de wereld moeten aantrekken. Deze aanpak heeft alleen kans van slagen als de EU niet alleen talent kan aantrekken, maar ook behouden. Het ontwikkelen van samenwerking op het gebied van arbeidsmigratie met partners uit derde landen kan ook een wederzijds voordeel zijn, dat expertise en financiële steun terugvloeit aan de economie van het land van herkomst.

De EU Talent Pool - Aanwerving van buiten de EU gemakkelijker maken

De Europese Commissie stelt voor een EU Talent Pool op te richten om de aanwerving van werkzoekenden uit niet-EU-landen voor beroepen waaraan in de hele EU een tekort is, te vergemakkelijken. Het is een innovatieve maatregel, het eerste EU-platform van dit type, die internationale aanwervingen gemakkelijker en sneller maakt. Het helpt werkgevers om toegang te krijgen tot een grotere pool van vaardigheden en talent. Deelname aan de EU-talentenpool is vrijwillig voor de lidstaten, die het beheer van het platform zullen ondersteunen. Het platform zal ook informatie verstrekken over wervings- en migratieprocedures in de lidstaten en strenge waarborgen bieden voor eerlijke wervings- en arbeidsvoorwaarden.

De EU Talent Pool  zal ook de implementatie van Talent Partnerships ondersteunen. Dit zijn op maat gemaakte partnerschappen met niet-EU-landen, die mobiliteit voor werk of opleiding bieden. Werkzoekenden die hun vaardigheden hebben ontwikkeld in het kader van een Talent Partnership, ontvangen een Talent Partnership Pass die deelnemende werkgevers kunnen bekijken en waarmee kwalificaties worden gecertificeerd.

Gemakkelijkere en snellere erkenning van in derde landen verworven kwalificaties

Het vergemakkelijken van de erkenning van kwalificaties en de validatie van vaardigheden die in niet-EU-landen zijn verworven, is een belangrijke factor voor werkgevers die op zoek zijn naar geschoolde werknemers. Ook voor de onderdanen van derde landen zal de toegang tot de arbeidsmarkt van de EU vergemakkelijken, alsook zal hun integratie in de samenleving van het gastland vlotter verlopen.

De Europese Commissie beveelt een reeks maatregelen aan om de erkenning van vaardigheden en kwalificaties van onderdanen van derde landen te vereenvoudigen en te versnellen. Deze maatregelen zouden het huidige erkenningssysteem van de EU moderniseren en het meer in overeenstemming brengen met het systeem dat is opgezet voor EU-onderdanen die naar een andere lidstaat verhuizen.

Het doel is om de procedures van nationale erkenningsinstanties te vereenvoudigen en te versnellen door de vergelijkbaarheid van de kwalificaties van derde landen te verbeteren en de manier waarop de vaardigheden van werkzoekenden worden beoordeeld te optimaliseren.

Van leermobiliteit een kans voor iedereen maken

De voorgestelde aanbeveling van de Raad van de EU ‘Europe on the move – learning mobility opportunities for everyone' heeft als doelstelling de mobiliteit op alle gebieden van onderwijs en opleiding te stimuleren. De lidstaten wordt verzocht leermobiliteit binnen de EU een integraal onderdeel te maken van alle onderwijs- en opleidingstrajecten.

De Europese Commissie stelt voor om nieuwe ambitieuze doelstellingen voor 2030 vast te leggen: een verhoging van het aandeel van mobiliteitservaring tot ten minste 25% voor afgestudeerden in het hoger onderwijs, ten minste 20% voor kansarme lerenden en ten minste 15% voor lerenden in het beroepsonderwijs. Het voorstel bevordert ook de aantrekkelijkheid van de EU als leerbestemming voor talent uit derde landen, in overeenstemming met de geopolitieke dimensie van de Europese onderwijsruimte (European Education Area). Het bouwt voort op de concrete aanbevelingen van het speciale Europese burgerpanel. Het voorstel bevat een toezegging van de Commissie om de lidstaten te monitoren en te ondersteunen bij de ontwikkeling van nationale actieplannen voor de concrete plannen om de doelstellingen te bereiken.

Volgende stappen en meer informatie

Over het voorstel van de Europese Commissie voor een EU Talent Poolzal nu worden onderhandeld door het Europees Parlement en de Raad van de EU. De Europese Commissie zal de lidstaten ondersteunen bij de uitvoering van de aanbeveling over de erkenning van kwalificaties van onderdanen van derde landen en hen verzoeken verslag uit te brengen over nationale initiatieven, hervormingen, goede praktijken en statistieken. De aanbeveling 'Europe on the move' zal ter goedkeuring aan de Raad van de EU worden voorgelegd.

Meer informatie en achtergronddocumentatie kan hier teruggevonden worden.