Europese Commissie komt met bindende doelstellingen over herstel land- en zeegebieden

08 juli 2022 - door Celeste Wezenbeek

  • voor het eerst in 30 jaar wordt het verlies aan biodiversiteit aanpakt door bindende doelstellingen vast te stellen

  • Op die manier wordt ook voldaan aan een eis van de EU-biodiversiteitsstrategie 2030

  • Er is voorzien in toezichts- en verslagleggingsmechanismen voor de Europese Commissie

Met haar voorstel voor een EU-verordening inzake natuurherstel schetst de Europese Commissie een kader voor verplichtingen om de ecosystemen in Europa weer gezond te maken. Dit voorstel is van historisch belang omdat het voor het eerst in 30 jaar het verlies aan biodiversiteit aanpakt door bindende doelstellingen vast te stellen voor het herstel van ten minste 20% van het land- en zeegebied van de EU en zeegebieden van de EU tegen 2030. Volgens de effectbeoordeling leiden gezondere ecosystemen met een grotere biodiversiteit en aanzienlijk betere resultaten op het gebied van beperking van de klimaatverandering, rampenpreventie, waterkwaliteit, schone lucht, gezondere bodems en algemeen welzijn.

Met dit voorstel wil de Europese Commissie inspelen op de alarmbel die 3 jaar geleden werd geluid door het Intergouvernementeel Wetenschaps- en Beleidsplatform inzake Biodiversiteit en Ecosysteemdiensten (IPBES) - het 'IPCC van de biodiversiteit'. Op die manier wordt ook voldaan aan een eis van de EU-biodiversiteitsstrategie 2030 om verder te gaan dan de bescherming van habitats die vallen onder de Habitatrichtlijn (92/43/EEG) en de Vogelrichtlijn (2009/147/EG). Op deze manier kunnen alle beschadigde ecosystemen hersteld worden. Dit voorstel zal de EU ook in staat stellen het goede voorbeeld te geven bij de internationale onderhandelingen van de COP15 onder het Chinese voorzitterschap die uiteindelijk in december in Canada zal worden gehouden.

Nationale plannen en subsidiariteit

Van de lidstaten wordt verwacht dat zij nationale herstelplannen ontwikkelen, dit in nauwe samenwerking met wetenschappers, belanghebbende partijen en de burger. Deze plannen moeten binnen twee jaar na de inwerkingtreding van de verordening worden aangenomen. Er is voorzien in toezichts- en verslagleggingsmechanismen voor de Europese Commissie, die zo nodig om aanvullende maatregelen kan verzoeken. Om rekening te houden met specifieke nationale kenmerken, worden maatregelen niet voorgeschreven, maar de doelstellingen zullen bindend zijn. De lidstaten zullen hierbij een ruime manoeuvreerruimte hebben wat betreft de volgorde van de prioriteiten, de te nemen maatregelen en de te gebruiken instrumenten. De lidstaten zullen in aanmerking komen voor financiële steun van de EU. Naast de jaarlijkse uitgaven uit de meerjarenbegroting van de EU voor biodiversiteitsdoelen (7,5% in 2024 en 10% in 2026 en 2027) zullen nationale begrotingen, InvestEU en marktgebaseerde instrumenten kunnen helpen bij de uitvoering van de doelen.

Lees hier meer over het voorstel.