Europees Parlement keurt natuurherstelwet goed

17 augustus 2023 - door Frédéric Cabistan

Met een krappe meerderheid van 336 stemmen vóór tegenover 300 stemmen tegen en 3 onthoudingen keurde het Europees Parlement het rapport van César Luena (S&D) over een Europese natuurherstelwet goed. Wat er precies is gestemd op 13 juli lees je in dit artikel. 

  • Ondanks een eerdere afwijzing in de milieucommissie keurde het Parlement in de plenaire zitting van 13 juli het verordeningsvoorstel goed.

  • Inhoudelijk volgt het Parlement grotendeels het standpunt van de Raad, met extra flexibiliteit voor de lidstaten.

Verwerpingsvoorstel als eerste horde

Vooraleer de stemming over de amendementen kon beginnen, moesten de Parlementsleden stemmen over het verwerpingsvoorstel. Het rapport van Luena vond in de bevoegde milieucommissie geen voldoende meerderheid en was dus als gevolg afgekeurd. Hierdoor moest de plenaire zitting zich allereerst uitspreken over het voorstel tot verwerping van het gehele rapport. Indien verworpen, zou de Europese Commissie een nieuw voorstel indienen over de natuurherstelwet. Met nog minder dan één jaar voor de volgende verkiezingen leek dit een onwaarschijnlijk scenario.

Met slechts een verschil van 12 stemmen stemde de meerderheid tegen het verwerpingsvoorstel en kon er dus verdergegaan worden met de stemming van de amendementen en op de finale tekst. Deze werd op het einde van de stemming aangenomen met 336+, 300- en 3 onthoudingen. Hierdoor werd ook dit laatste grote dossier, als onderdeel van de Europese Green Deal, door het Parlement goedgekeurd.

Parlement volgt Raadsstandpunt

Het officiële standpunt van het Parlement ligt grotendeels in lijn met het algemeen standpunt van de Raad dat eind juni door de Europese milieuministers werd aangenomen. In tegenstelling tot het oorspronkelijke Commissievoorstel is de natuurherstelwet wat minder streng door de opname van grote flexibiliteit voor de lidstaten.

In de finale tekst houdt het Parlement de verdere bescherming van nieuwe gebieden niet tegen. Daarnaast staat het Parlement de ontwikkeling van nieuwe infrastructuur (zoals zonnepanelen- en windmolenparken) rond hernieuwbare energie niet in de weg, omdat dit juist het algemeen belang dient.

Verder wil het Parlement in haar finale tekst de aandacht vestigen op de verplichte implementatie door de Europese Unie van het Parijsakkkoord en het Kunming-Montrealakkoord over de biodiversiteit.

Eerst data, dan de rest

Het Parlement wil de natuurherstelwet pas toepassen als de Commissie over voldoende data beschikt om de nodige voorwaarden te bedenken die nodig zijn voor de garantie van voedselveiligheid op lange termijn. Hiermee wil het Parlement tegemoet komen aan de kritiek uit de landbouw en de christendemocraten, die vrezen dat de natuurherstelwet een bedreiging vormt voor de voedselgezondheid in Europa.

Daarnaast wil het Parlement de lidstaten tijd geven om de herstellen gebieden in kaart te brengen om zo voor elk stuk land specifieke doelen op te stellen.

Ten slotte verwacht het Parlement één jaar na de inkrachttreding van de wet een evaluatie. Deze moet ervoor zorgen dat een eventuele financieel tekort om de hersteldoelen te halen zo snel mogelijk wordt weggewerkt.

Volgende stappen

Nu ook het officiële standpunt van het Parlement vastligt, 3 weken na de inname van de Raad, is dit dossier klaar voor trilogen. Hierbij zullen vertegenwoordigers van de Commissie, het Parlement en de Raad aan tafel zitten om zo tot een akkoord te komen waarbij alle partijen zich kunnen vinden.

Een eerste triloog vond plaats op 19 juli maar er werd hier nog geen akkoord bereikt. Een eerste debriefing hierover vindt plaats op 29 augustus in de Parlementaire milieucommissie. Het Spaans voorzitterschap beschouwt de natuurherstelwet als een prioriteit en hoopt nog voor het einde van dit jaar tot een akkoord te komen.

Attachment(s)