Akkoord over voorstel herziening van de regels inzake toezicht op visserijactiviteiten

07 juni 2023 - door Celeste Wezenbeek

Onderhandelaars van het Europees Parlement en het Zweedse voorzitterschap van de Raad van de EU hebben een akkoord bereikt over het voorstel om de regels voor het toezicht op de visserijactiviteiten te herzien.

  • De onderhandelaars zijn overeengekomen dat de tolerantiemarge 10% per soort zal bedragen.

  • Volgens het bereikte compromis zal informatie over verse en bevroren vis volledig toegankelijk zijn, ook in digitale vorm.

  • Bij herhaalde overtredingen zal de boete ten minste tweemaal de gemiddelde waarde van de producten bedragen.

De recente debatten gingen over de maximaal toegestane foutenmarges tussen de hoeveelheden die vissers in hun logboeken schatten en de daadwerkelijk aangelande hoeveelheden.

Tolerantiemarges

De onderhandelaars zijn overeengekomen dat de tolerantiemarge - het verschil tussen de raming van de gevangen vis en het resultaat van de weging in de aanvoerhaven - 10% per soort zal bedragen (zoals onder de huidige regels). Voor alle andere soorten aan boord die niet meer dan 100 kg wegen, geldt een tolerantiemarge van 20%. Voor kleine pelagische soorten, industriële visserij en tropische tonijn zal de tolerantiemarge 10% bedragen, berekend op de totale geregistreerde hoeveelheid (en niet per soort zoals de algemene regel is). Voor kleinschalige vissers geldt een tolerantiemarge van 20%, omdat de omvang van kleine vangsten moeilijker in te schatten is. De tolerantiemarge voor bijvangsten bedraagt 0,5%.

CCTV

EU-schepen met een lengte van 18 meter of meer die een risico op niet-naleving kunnen vormen, zullen moeten worden uitgerust met systemen voor elektronisch toezicht op afstand (REM), waaronder gesloten televisiecircuit (CCTV), om te garanderen dat de zogenaamde aanlandingsverplichting (verbod op lozingen op zee) wordt nageleefd. De EU-landen moeten systemen opzetten om de positie en bewegingen van alle EU-vissersvaartuigen te volgen, ook die met een lengte van minder dan 12 meter. De lidstaten mogen tot 2030 kleine vaartuigen in beperkte en gerechtvaardigde omstandigheden vrijstellen van de VMS-verplichting (volgsysteem voor vaartuigen).

Traceerbaarheid

Volgens het bereikte compromis zal informatie over verse en bevroren vis volledig toegankelijk zijn, ook in digitale vorm. Dit systeem van gedigitaliseerde traceerbaarheid zal ook worden uitgebreid tot verwerkte vis, dit na een studie door de Europese Commissie en een overgangsfase van vijf jaar.

Sancties

Om de grote verschillen tussen EU-landen te overbruggen op het gebied van van sancties, hebben Europarlementariërs en de Raad van de EU besloten dat de waarde van de visserijproducten die een vaartuig vangt, het minimumniveau van de boete zal bepalen die wordt opgelegd bij een ernstige overtreding van de regels.

Bij herhaalde overtredingen zal de boete ten minste tweemaal de gemiddelde waarde van de producten bedragen. De EU-landen krijgen de taak om de naleving van de regels door de recreatievisserij te controleren en passende sancties vast te stellen. Ze moeten ook een gegevensverzamelingssysteem opzetten voor vangsten tijdens niet-commerciële activiteiten (sportwedstrijden). Recreatievissers die vangsten van 10 kg of meer dan 50 euro verkopen, worden als ernstig in overtreding beschouwd.

Volgende stappen

In het algemeen zullen de nieuwe controleregels in deze tekst twee tot vier jaar na de goedkeuring van de verordening in werking treden. Dit geeft de EU-autoriteiten en professionals voldoende tijd om zich aan te passen aan de nieuwe eisen. De tekst van de overeenkomst moet formeel worden goedgekeurd door het Parlement en de Raad van de EU. Er zal over worden gestemd tijdens een van de volgende vergaderingen van de commissie visserij van het Europees Parlement.

Bekijk hier de compromistekst.