Commissievoorstel herziening geharmoniseerde rivier informatiediensten

02 februari 2024 - door Florence De Vlam

Op 26 januari 2024 publiceerde de Europese Commissie haar voorstel tot herziening van de richtlijn betreffende geharmoniseerde rivierinformatiediensten

  • River Information Services (RIS) zijn geavanceerde diensten en functionaliteiten die voornamelijk betrekking hebben op verkeersgerelateerde en vervoersgerelateerde aspecten op waterwegen. RIS spelen een ondersteunende rol bij het beheer van verkeer en transport op binnenwateren, met als doel bij te dragen aan enerzijds een veilig en efficiënt vervoersproces; en anderzijds een optimaal gebruik van de binnenwateren.

  • Dit maakt deel uit van de strategie voor duurzame en slimme mobiliteit

  • Het voorstel tot wijziging van Richtlijn 2005/44/EG heeft tot doel de beschikbaarheid van RIS-gegevens en geharmoniseerde normen te garanderen, de integratie van de binnenvaart in de multimodale keten te vergemakkelijken, de toepassing en interoperabiliteit van digitale oplossingen te bevorderen en de gegevensbescherming te verbeteren

Verzekeren van RIS-gegevens en geharmoniseerde normen 

Het succesvol functioneren van River Information Services (RIS) vereist een geschikte operationele omgeving met toegankelijke informatie.
Belangrijke doelen omvatten het aanpakken van technische tekortkomingen, verbeteren van kwaliteit en efficiëntie van RIS-gegevens. Dit draagt bij aan het verhogen van de efficiëntie van het binnenwatertransport en het verminderen van veiligheidsrisico's. Het regelmatig bijwerken en geharmoniseerd toepassen van technische specificaties is cruciaal, evenals het flexibel aanpassen aan technologische ontwikkelingen volgens de RIS-richtlijn.

Faciliteren van binnenvaart integratie in multimodale keten

Het tweede doel van de herziening van RIS is gericht op het voorbereiden van het systeem om ontbrekende elementen aan te pakken die de sector belemmeren, vooral bij integratie in multimodale ketens. Verbetering van kwaliteit en informatie-uitwisseling is essentieel, waarbij RIS-gebruikers toegang moeten hebben tot actuele informatie. Interne uitwisseling binnen de sector moet worden bevorderd, vooral bij grensoverschrijdende situaties of nadering van havens, sluizen en beweegbare bruggen, om rapportagevereisten te verminderen. Bovendien is betere uitwisseling met andere transportmodi nodig om duplicatie van systemen en gegevensstromen te voorkomen.

Bevorderen van digitale oplossingen en verbeteren van gegevensbescherming 

Het doel is om de sector die zich bezighoudt met het vervoer op de binnenwateren als onderdeel van internationale logistieke ketens concurrerend te houden door digitalisering te bevorderen. Dit omvat het creëren van een digitaal raamwerk voor naadloze integratie in multimodale waardeketens en het vermijden van een verschuiving naar andere transportmiddelen. Belangrijk is de verbetering van digitale verbindingen met andere vervoerswijzen om informatie-uitwisseling mogelijk te maken zonder parallelle of overlappende systemen. Het initiatief moet tevens prikkels bieden om knelpunten in inefficiënte informatie-uitwisseling en bezwaren tegen gegevensuitwisseling weg te nemen, waarbij duidelijk wordt welke gegevens een lidstaat via RIS mag verzamelen en uitwisselen. Het benadrukt dat RIS geen verplichting schept voor het delen van persoonsgegevens, maar dit alleen vergemakkelijkt indien er een wettelijke basis is volgens relevante nationale, Europese of internationale wetgeving.

Achtergrond

De binnenwateren van de EU, die een lengte van 42.286 kilometer beslaan, vormen een cruciaal netwerk dat zeehavens, steden en industriële centra met elkaar verbindt. Het onderling verbonden waterwegennet strekt zich uit over 13 lidstaten, met een totale lengte van 13.000 kilometer, en bedient meer dan 250 binnenhavens in het TEN-T netwerk. Ondanks haar relatief bescheiden omvang speelt de binnenvaart een belangrijke rol in het Europese vervoerssysteem, met een aandeel van 0,9% in het totale gewicht van import en export binnen de EU. Hoewel de binnenvaart een geografisch beperkt en gefocust netwerk is, biedt het een significant alternatief voor weg- en spoorvervoer voor regio's in het Europese achterland die dicht bij binnenwateren liggen.

Meer lezen

Hier vind je de tekst van het Commissievoorstel voor de herziening van de richtlijn betreffende geharmoniseerde rivierinformatiediensten. In het bijhorende Commissie-werkdocument vind je ook extra info.


Voorzitterschapgids