Raad bereikt akkoord over herziening LULUCF-verordening

29 juni 2022 - door Ina De Vlieger

Op 29 juni 2022 heeft de Raad van de EU zijn onderhandelingsstandpunten aangenomen over de herziening van de LULUCF- verordening. LULUCF (Land Use, Land Use Change and Forestry) omvat de sectoren landgebruik, verandering in landgebruik en bosbouw.

  • Raad bevestigt algemene doelstelling van 310 Mt CO2-equivalent aan nettoverwijderingen in de LULUCF-sector in 2030 op EU-niveau

  • Commissie voorstel verdeling streefcijfers over de lidstaten blijft behouden

  • Raad bevestigt de schrapping van de mogelijkheid om LULUCF-kredieten op te sparen tussen de twee nalevingsperioden

Tegen De goedkeuring van deze compromistekst betekent dat de Raad klaar is om in triloogonderhandelingen (Raad, EP, EC) te treden.

Streefcijfers LULUCF

De Raad bevestigt een algemene doelstelling van 310 Mt CO2-equivalent aan nettoverwijderingen in de LULUCF-sector in 2030 op EU-niveau. Dit komt neer op een toename van de verwijderingen met ongeveer 15% ten opzichte van nu. De huidige regels volgens welke de emissies de verwijderingen niet mogen overschrijden (de "no debit"-regel), blijven van toepassing tot 2025. Hiermee volgt de Raad het voorstel van Commissie.

Voor de periode 2026-2030 zal elke lidstaat een bindende nationale doelstelling voor 2030 hebben. Daarnaast heeft de Raad voor elke lidstaat een verplichting vastgesteld om voor de hele periode van 2026 tot en met 2030 een som van nettobroeikasgasemissies en -verwijderingen te realiseren ("de begroting (“the budget 2026-2030"). Dit “budget” zal worden gebaseerd op een traject van indicatieve jaarlijkse waarden.

De Raad heeft besloten de door de Commissie voorgestelde verdeling van de streefcijfers over de lidstaten te behouden.

Flexibiliteitsmechanismen

De Raad is overeengekomen de flexibiliteit te vergroten om lidstaten te ondersteunen die moeilijkheden ondervinden bij het halen van hun streefcijfers ten gevolge van factoren waarop zij geen invloed hebben en die de LULUCF-sector beïnvloeden, op voorwaarde dat de Unie als geheel haar streefcijfer voor 2030 haalt.

De Raad voert extra flexibiliteit in rond de effecten van klimaatverandering en biologische bodems, op basis van objectieve en meetbare criteria en indicatoren. Om van die flexibiliteit gebruik te kunnen maken, zullen de betrokken lidstaten bij de Commissie bewijsmateriaal moeten indienen volgens een welomschreven methode. Voorts heeft de Raad besloten de optie te handhaven om emissies ten gevolge van natuurlijke verstoringen gedurende de periode 2026-2030 niet op te nemen in de LULUCF-boekhouding, op voorwaarde dat geen gebruik wordt gemaakt van de compensatie voor natuurlijke verstoringen in het kader van de flexibiliteiten.

De Raad bevestigt de schrapping van de mogelijkheid om LULUCF-kredieten op te sparen tussen de twee nalevingsperioden (2021-2025 en 2026-2030).

De Raad stelt vast dat de Commissie binnen zes maanden na de eerste wereldwijde inventarisatie in het kader van de Overeenkomst van Parijs (die in 2023 moet plaatsvinden) een verslag indient over het opnemen van niet-CO2-broeikasgasemissies van de landbouw in de verordening en het vaststellen van streefcijfers voor de sector grondgebruik voor de periode na 2020.

Context

De herziening van de herziening van de richtlijn hernieuwbare energie kadert in het fit for 55 pakket, dat de Commissie in juli 2021 publiceerde. De hogere streefcijfers zullen een belangrijke bijdrage leveren aan de algemene doelstelling van de EU om de netto-broeikasgasuitstoot tussen nu en 2030 met ten minste 55% te verminderen ten opzichte van 1990.

De sector landgebruik, verandering in landgebruik en bosbouw (LULUCF) omvat het gebruik van de bodem, bomen, planten, biomassa en hout. De emissies en absorpties die door de LULUCF-sector worden gegenereerd, worden meegenomen in de algemene doelstelling van de EU voor 2030.

Volgende stappen

Bron en meer lezen

Persbericht Raad van de EU, 29 juni 2022: Fit for 55 package: Council reaches general approaches relating to emissions reductions and their social impacts

De definitieve tekst van de "algemene oriëntatie" van de Raad van de EU komt binnenkort beschikbaar. (link naar tekst volgt als die beschikbaar is)