Raad neemt ESR- en LULUCF-verordeningen formeel aan

28 maart 2023 - door Ina De Vlieger

De Raad heeft op 28 maart 2023 de voorlopige politieke akkoorden over de herziene verordening voor lastenverdeling (ESR) en de herziene verordening landgebruik, verandering in landgebruik en bosbouw (LULUCF) goedgekeurd.

  • Beide verordeningen stellen de EU mee in staat haar netto-uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met ten minste 55% te verminderen ten opzichte van het niveau van 1990.

  • De ESR-verordening stelt sterkere emissiereductiedoelstellingen vast voor de lidstaten voor 2030

  • De LULUCF- verordening) zal de bijdrage van de sector aan de algemene klimaatambitie van de EU voor 2030 met ongeveer 15% versterken.

Herziene verordening voor lastenverdeling (ERS)

  • De nieuwe ESR-verordening stelt een EU-streefcijfer voor de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen van 40% tegen 2030 (t.o.v. 2005) voor wegvervoer en binnenlands zeevervoer, gebouwen, landbouw, afval en kleine industrieën.

  • De sectoren gebouwen en wegvervoer zullen onder zowel de nieuwe specifieke ETS als de verordening inzake de verdeling van de inspanningen vallen.

  • De herziene verordening kent elke lidstaat een nationale doelstelling toe en past de manier aan waarop lidstaten flexibiliteit kunnen gebruiken om hun doelstellingen te halen.

Lees hier meer over het bereikte politieke akkoord voor ESR.

Herziene verordening landgebruik, verandering in landgebruik en bosbouw (LULUCF)

De LULUCF-verordening heeft betrekking op de uitstoot en verwijdering van CO2 uit de atmosfeer bij niet-agrarisch gebruik van bodem, bomen, planten, biomassa en hout. Emissies en verwijderingen gegenereerd door de LULUCF-sector worden in aanmerking genomen in de algemene doelstelling van de EU voor 2030.

  • De nieuwe verordening stelt een algemene doelstelling op EU-niveau vast van 310 miljoen ton CO2-equivalent aan nettoverwijderingen in de LULUCF-sector in 2030.

  • Voor de periode van 2026-2030, waarin de verwijderingen de emissies moeten overstijgen, zal elke lidstaat een bindende nationale doelstelling voor 2030 hebben. Bovendien verbindt elke lidstaat zich ertoe om een som van de netto-uitstoot van broeikasgassen en verwijderingen te bereiken voor de hele periode vanaf 2026 tot 2029 ('de begroting 2026-2029').

  • De verordening voorziet in flexibiliteit voor de lidstaten om deze doelstellingen te halen.

Lees hier meer over het bereikte politieke akkoord voor LULUCF.

Volgende stappen

Deze formele goedkeuring is de laatste stap in de besluitvormingsprocedure. De definitieve teksten zullen binnenkort verschijnen in het EU-Publicatieblad van de EU en zullen 20 dagen later in werking treden.

Bron en meer lezen

Persmededeling Raad EU,  28 maart 2023: Fit for 55 package: Council adopts regulations on effort sharing and land use and forestry sector

VLEVA-nieuwsbericht, 14 november: EP en Raad bereiken akkoord over herziene verordening lastenverdeling (ESR)

VLEVA-nieuwsbericht, 15 november: LULUCF: EP en Raad verhogen EU-doelstelling voor koolstofputten