Raad bereikt akkoord over herziening verordening lastenverdeling

29 juni 2022 - door Ina De Vlieger

Op 29 juni 2022 heeft de Raad van de EU zijn onderhandelingsstandpunten aangenomen over de herziening van de verordening over lastenverdeling.

  • Broeikasgasemissiereductiedoelstelling op EU-niveau voor non-ETS  40% tegen 2030 ten opzichte van 2005 (= voorstel Europese Commissie (EC))

  • Raad staat achter aangescherpte bindende streefcijfers per lidstaat (= EC-voorstel)

  • Gebouwen en wegvervoer vallen onder zowel de nieuwe specifieke ETS als de verordening lastenverdeling

De goedkeuring van deze compromistekst betekent dat de Raad klaar is om in triloogonderhandelingen (Raad, EP, EC) te treden.

BKG-emissiereductiedoelstelling non-ETS

De Raad heeft een akkoord bereikt over een broeikasgas (BKG)emissiereductiedoelstelling op EU-niveau van 40% tegen 2030 ten opzichte van 2005 voor de sectoren die niet onder de ETS vallen.Hiermee volgt de Raad het voorstel van de Commissie. Non-ETS omvat de sectoren: wegverkeer, binnenlands zeevervoer, landbouw, afvalverwerking en kleine industrieën.

De sectoren gebouwen en wegvervoer zullen zowel onder de nieuwe specifieke ETS als onder de verordening over de lastenverdeling vallen.

Raad staat achter aangescherpte bindende streefcijfers per lidstaat

De Raad steunt het Commissievoorstel voor de verhoogde nationale streefcijfers voor elke lidstaat.

Hij voegt een verwijzing toe naar het feit dat voor het bereiken van de doelstellingen van de verordening de inspanningen van alle lidstaten in de loop van de tijd moeten worden geconvergeerd, rekening houdend met specifieke nationale omstandigheden.

De Raad stelt dat aanpassingen aan de lineaire emissietrajecten voor elke lidstaat in 2025 alleen mogelijk zijn als dit leidt tot hogere jaarlijkse grenswaarden voor de betrokken lidstaat. Deze beslissing komt er voor de voorspelbaarheid en om rekening te houden met het effect van onvoorziene gebeurtenissen zoals de COVID-19-pandemie op de emissies.

Flexibiliteitsmechanismen

  • De Raad stemt in dat de hoeveelheid jaarlijkse emissiequota die tussen lidstaten kan worden overgedragen, verhoogd tot 10% voor de jaren 2021 tot en met 2025, en tot 20% voor de jaren 2026 tot en met 2030. De algemene oriëntie maakt deze uitwisselingen transparanter door aangescherpte rapportageverplichtingen.

  • De Raad vergemakkelijkt het gebruik van de ETS-flexibiliteit die negen lidstaten in staat stelt van 2021 tot 2030 een beperkte hoeveelheid ETS-emissierechten te gebruiken om emissies in de non-ETS sectoren te compenseren.

  • De Raad maakt de regelingen voor het gebruik van de door de Commissie voorgestelde extra reserve flexibeler.

  • De Raad handhaaft het voorstel om de flexibiliteit in verband met landgebruik, verandering in landgebruik en bosbouw (LULUCF) in twee perioden te verdelen.

Context

De herziening van de herziening van de richtlijn hernieuwbare energie kadert in het fit for 55 pakket, dat de Commissie in juli 2021 publiceerde. De hogere streefcijfers zullen een belangrijke bijdrage leveren aan de algemene doelstelling van de EU om de netto-broeikasgasuitstoot tussen nu en 2030 met ten minste 55% te verminderen ten opzichte van 1990.

Volgende stappen

Bron en meer lezen

Persbericht Raad van de EU, 29 juni 2022: Fit for 55 package: Council reaches general approaches relating to emissions reductions and their social impacts

De definitieve tekst van de "algemene oriëntatie" van de Raad van de EU komt binnenkort beschikbaar. (link naar tekst volgt als die beschikbaar is)