Raad bereikt akkoord over herziening richtlijn energie-efficiëntie

27 juni 2022 - door Ina De Vlieger

Op 27 juni 2022 heeft de Raad zijn onderhandelingsstandpunten aangenomen over de herziening van de richtlijn energie-efficiëntie.

  • Het eindenergieverbruik op EU-niveau tegen 2030 met 36% verminderen en het primaire energieverbruik met 39%.

  • Lidstaten dragen bij tot de verwezenlijking van het algemene EU-streefcijfer door middel van indicatieve nationale bijdragen en trajecten.

  • Specifieke verplichting voor publieke sector rond jaarlijkse vermindering energieverbruik en renovatiepercentage overheidsgebouwen.

Samen met zijn onderhandelingsstandpunten over de herziening van de richtlijn energie-efficiëntie, heeft de Raad ook zijn standpunten aangenomen over de herziening van de richtlijn hernieuwbare energie.

Streefcijfers voor energieverbruik op EU-niveau

De Raad kwam overeen het energieverbruik op EU-niveau tegen 2030 met 36% te verminderen voor het eindenergieverbruik en met 39% voor het primaire energieverbruik. De streefcijfers zijn gebaseerd op een nieuw basisscenario en komen overeen met een reductiedoelstelling van 9% ten opzichte van nieuw basiscenario 2020.

Eindenergieverbruik is energie die door eindgebruikers wordt verbruikt, terwijl het primaire energieverbruik ook het energieverbruik voor de productie en levering van energie omvat.

Bijdrage lidstaten

De Raad kwam overeen dat alle lidstaten zullen bijdragen tot de verwezenlijking van het algemene EU-streefcijfer door middel van indicatieve nationale bijdragen en trajecten. De lidstaten moeten deze vastleggen in hun geïntegreerde nationale energie- en klimaatplannen, die zij in 2023 en 2024 moeten actualiseren.

De in bijlage I vastgestelde formule voor de berekening van deze bijdragen zijn indicatief. Lidstaten mogen hiervan 2,5% afwijken. De Commissie zal berekenen of met alle bijdragen het streefcijfer van 9% wordt bereikt en, zo niet, correcties aanbrengen op de nationale bijdragen die lager uitvallen dan wanneer zij met de formule zouden zijn bepaald.

De formule is onder meer gebaseerd op energie-intensiteit, bbp per hoofd van de bevolking, ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen en energie­besparings­potentieel. De Commissie zal de indicatieve nationale bijdrage van lidstaten die hun energie- en klimaatplan in 2020 hebben ingediend (op grond van Verordening (EU) 2018/1999) en daarvoor de beoordeling "toereikend" kregen, niet herzien.

De Raad bereikte ook overeenstemming over een geleidelijke verhoging van het streefcijfer voor de reductie van het eindenergie­verbruik. De lidstaten zouden vanaf 1 januari 2024 hun jaarlijkse eindenergieverbruik moeten terugbrengen met 1,1%, met 1,3% vanaf 1 januari 2026 en met 1,5% vanaf 1 januari 2028, waarbij maximaal 10% van eventuele reductie­overschotten naar de volgende periode kan worden overgedragen. De Raad biedt de mogelijkheid om in terdege gemotiveerde gevallen, bevestigd door energieaudits, bij de berekening van het streefcijfer rekening te houden met energiebesparingen die zijn gerealiseerd met technologieën voor de verbranding van fossiele brandstoffen in de industrie.

Specifieke verplichting voor publieke sector

De Raad werd het eens over een specifieke verplichting voor de publieke sector om zijn energieverbruik jaarlijks met 1,7% te verminderen, of met ten minste 1,9% per jaar, als openbaar vervoer of strijdkrachten buiten beschouwing worden gelaten. Deze verplichting zou 4 jaar na inwerkingtreding van de richtlijn bindend worden, te beginnen met de grotere gemeenten.

Daarnaast besloot de Raad dat de lidstaten jaarlijks ten minste 3% van de totale vloeroppervlakte van hun overheidsgebouwen moeten renoveren.

Kwetsbare consumenten

De Raad was het er ook over eens dat een evenredig deel van de energiebesparingen in de lidstaten gericht zou zijn op kwetsbare consumenten.

Transparantie energieverbruik datacentra

De Raad voegde een bepaling toe over de transparantie van het energieverbruik van datacentra. Datacentra zouden vanaf 2024 jaarlijks informatie over hun energieverbruik moeten publiceren. De Commissie zou een openbare EU-databank samenstellen met informatie over het energieverbruik van datacentra.

De herziening van de herziening van de richtlijn hernieuwbare energie kadert in het fit for 55 pakket, dat de Commissie in juli 2021 publiceerde. De hogere streefcijfers zullen een belangrijke bijdrage leveren aan de algemene doelstelling van de EU om de netto-broeikasgasuitstoot tussen nu en 2030 met ten minste 55% te verminderen ten opzichte van 1990.

Volgende stappen

  • Dankzij deze "algemene oriëntatie" is de Raad klaar om onderhandelingen met het Europees Parlement starten.

  • 13 juli: stemming ITRE-commissie (EP) over het ontwerpverslag en de amendementen. Het ENVI -advies is al beschikbaar.

  • Zodra ook het  Europees Parlement zijn standpunt over het voorstel hebben bepaald, starten de  informele onderhandelingen (trilogen om in eerste lezing overeenstemming over het voorstel te bereiken.

Bron en meer lezen

Persbericht Raad van de EU, 27 juni 2022: "Fit for 55": Council agrees on higher targets for renewables and energy efficiency

De definitieve tekst van de "algemene oriëntatie" van de Raad van de EU komt binnenkort beschikbaar. (link naar tekst volgt als die beschikbaar is)