Methaanemissies energiesector: ontwerpverslag co-rapporteurs Europees Parlement

22 september 2022 - door Ina De Vlieger

De parlementsleden Jutta Paulus (Groenen/EVA, ITRE-commissie) en Silvia Sardone (Identiteit en Democratie, ENVI-commissie) hebben hun gezamenlijk ontwerpverslag ingediend over het EC-voorstel voor EU-verordening om de uitstoot van methaan door de energiesector te verminderen.

  • Het ontwerpverslag bevat weinig inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van het EC-voorstel

  • Wijzigingen zijn er voor de beperking van emissies door het luchten en affakkelen van methaan

Het ontwerpverslag bevat weinig inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van de oorspronkelijke tekst van de Europese Commissie (december 2021). Dit is waarschijnlijk te wijten aan de moeilijkheid voor de twee corapporteurs om overeenstemming te bereiken over gemeenschappelijke amendementen.

Onder de voorgestelde amendementen introduceert het ontwerpverslag wijzigingen rond de beperking van emissies door het luchten en affakkelen van methaan. De tekst voorziet in een verhoging van 0,5 tot 3 ton methaan (per kiloton gedolven steenkool) van de emissiedrempel waarboven het afblazen van methaan via ventilatieschachten in steenkoolmijnen vanaf 2027 wordt verboden.

Waar de Commissie het afblazen en affakkelen van methaan uit afvanginstallaties vanaf 2025 wilde verbieden (behalve in noodgevallen, bij storingen of wanneer dit onvermijdelijk en strikt noodzakelijk is voor onderhoudsdoeleinden), stellen de rapporteurs voor dit verbod te beperken tot het afblazen en affakkelen met een vernietigings- en verwijderingsrendement van minder dan 98%.

Volgende stappen

  • 10 oktober: ENVI en ITRE bespreken het ontwerprapport

  • 13 oktober: deadline indienen amendementen

  • 29 november: ENVI en ITRE bespreken amendementen

  • Januari 2023: gezamenlijke stemming ENVI/ITRE over ontwerprapport en amendementen

Ontwerprapport (ENVI/ITRE) methaanuitstoot energiesector verminderen