LULUCF: EP en Raad verhogen EU-doelstelling voor koolstofputten

15 november 2022 - door Ina De Vlieger

Op 11 november zijn het Europees Parlement (EP) en de Raad van de Europese Unie overeengekomen de EU-doelstelling voor 2030 voor de nettoverwijdering van broeikasgassen (BKG) door landgebruik, verandering in landgebruik en bosbouw (LULUCF) vast te stellen op 310 miljoen ton CO2-equivalent.

  • Nettoverwijdering BKG-emissies ongeveer 15% meer dan de huidige doelstelling

  • Aanscherping monitoring en sancties

  • Rapportage LS over hoe zij rekening houden met het beginsel "geen significante schade toebrengen"

Het voorlopige akkoord tussen het EP en de Raad over de herziening van de LULUCF-verordening bevestigt het oorspronkelijke voorstel van de Europese Commissie en verhoogt de broeikasgasemissiereductiedoelstelling van de EU voor 2030 van 55% tot 57%.

Het in de Europese klimaatwet vastgestelde streefcijfer van 55% werd bepaald door rekening te houden met 225 miljoen ton CO2-equivalent aan nettoverwijderingen (de door de klimaatwet opgelegde limiet voor de bijdrage van nettoverwijderingen aan het streefcijfer), d.w.z.85 miljoen ton minder dan in de herziene LULUCF-verordening.

Om de doelstelling van 310 miljoen ton nettoverwijdering te halen, moeten de lidstaten een lineair traject volgen dat in 2022 begint bij hun gemiddelde emissiewaarde voor de jaren 2021, 2022 en 2023, en in 2030 eindigt bij de waarde die in de verordening voor elke lidstaat (LS) is vastgesteld.

De huidige regels, waarbij de emissies de verwijderingen niet overschrijden, blijven van toepassing tot 2025. Voor de periode van 2026 tot 2030, wanneer de verwijderingen naar verwachting groter zullen zijn dan de emissies, wordt voor elk EU-land een bindend nationaal streefcijfer voor 2030 vastgesteld. Het akkoord handhaaft de door de Commissie voorgestelde verdeling van de doelstellingen over de lidstaten.

Lidstaten krijgen flexibiliteit

Volgens het voorlopige akkoord mogen de lidstaten het flexibiliteitsmechanisme tot een bepaalde grens gebruiken, op voorwaarde dat zij onder meer aan de Commissie bewijzen voorleggen volgens een welomschreven methode.

De overeengekomen tekst handhaaft ook de mogelijkheid om absorptie-eenheden tussen de lidstaten te kopen en te verkopen en om overtollige jaarlijkse emissierechten in het kader van de verordening inzake de verdeling van de inspanningen (ESR) te gebruiken om de LULUCF-doelstellingen te halen.

Aanscherping monitoring en sancties

De overeenkomst voorziet ook in een betere monitoring van LULUCF-emissies en -verwijderingen, onder meer door het gebruik van meer geografische gegevens en teledetectie, zodat de vorderingen van de lidstaten op weg naar hun doelstellingen nauwkeuriger kunnen worden gevolgd.

Indien onvoldoende vooruitgang wordt geboekt, wordt een boete die overeenstemt met 108% van de overschrijding van de broeikasgasemissierechten voor de periode 2026-2029 aan hun doelstelling voor 2030 toegevoegd.

De Commissie moet een verslag indienen waarin de mogelijkheid wordt beoordeeld om niet-CO2-broeikasgasemissies uit de landbouw op te nemen in het toepassingsgebied van de verordening en om streefcijfers vast te stellen voor de periode na 2030.

Naleving principe "geen significante schade toebrengen”

Vastberaden om biodiversiteit en de klimaatcrisis in de verordening te verankeren, heeft het Parlement gezorgd voor de opname van een bepaling die de lidstaten verplicht rekening te houden met het beginsel "geen significante schade".

Volgende stappen

  • Het Europees Parlement en de Raad van de EU moeten het voorlopige akkoord nog formeel aangenomen.

  • Na formele aanname wordt de nieuwe regelgeving bekendgemaakt in het EU-Publicatieblad en treedt dan in werking.

Dit is het derde interinstitutionele akkoord over het “Fit for 55”-pakket, na dat over de herziening ESR-verordening en over de herziening van de CO2-emissienormen voor nieuwe voertuigen.

Bronnen en meer lezen

Persbericht 11/11/2022: Fit for 55: Deal on carbon sinks goal will increase EU 2030 climate target

Persbericht Europese Commissie, 11/11/2022: European Green Deal: EU agrees to increase carbon removals through land use, forestry and agriculture

Persbericht Raad, 11/11/2022: ‘Fit for 55’: provisional agreement sets ambitious carbon removal targets in the land use, land use change and forestry sector