LIFE-oproep 2023 medio april open!

14 maart 2023 - door Kaatje Gevaert

Werk je aan een project gericht op milieu of klimaat? Zoals het voorkomen van geluidsoverlast of het stimuleren van biodiversiteit? Het EU-subsidieprogramma LIFE 2021-2027 kan je daarbij ondersteunen. 

  • LIFE is een instrument om de ontwikkeling en uitvoering van het Europese natuur- en klimaatbeleid een impuls te geven

  • De LIFE call 2023 gaat medio april open

  • Bereid je goed voor en volg de infosessies die CINEA plant op 25 en 26 april

Over LIFE

Het LIFE-subsidieprogramma bestaat uit vier deelprogramma's:

  1. Milieu

  2. Circulaire economie en levenskwaliteit

  3. Klimaatmitigatie en -aanpassing

  4. Schone energietransitie (CET)

LIFE kan worden beschouwd als een breed / 'bottom-up' programma, met uitzondering van het deelprogramma CET. Binnen dit subprogramma zijn er namelijk specifieke onderwerpen per oproep (hier wordt een 'top-down' benadering toegepast).

Hoewel de exacte inhoud van de LIFE-call 2023 nog niet bekend is gemaakt, heeft de Europese Commissie in juli 2021 het LIFE-werkprogramma voor de periode 2021-2024 bekendgemaakt. Dit meerjarige werkprogramma vormt de basis voor de oproep van 2023 (en de oproep in 2024).

Soorten projecten binnen het LIFE-programma

Binnen LIFE wordt onderscheid gemaakt tussen een aantal soorten projecten, waaronder:

  • Standaardactieprojecten (SAP's)

  • Subsidies voor andere acties (OAG's)

Standaardactieprojecten (SAP's)

SAP's zijn, wat de eerste drie subprogramma's betreft, de meest voorkomende projecten binnen LIFE. Deze projecten hebben betrekking op: proefprojecten, demonstraties of beste praktijken. De minimale projectomvang is 1 miljoen euro en de projectuitvoering is beperkt tot 10 jaar. Bovendien mag jouw project pas van start gaan nadat de subsidieovereenkomst is ondertekend. Je bent niet verplicht om met buitenlandse partijen samen te werken, maar dit is wel een voordeel.

Subsidies voor andere acties (OAG's)

Binnen het vierde deelprogramma CET, dat is overgeheveld uit het Horizon-programma, zijn de onderwerpen zogenaamde 'Coordination & Support Actions' (CSA), wat binnen LIFE valt onder het projecttype 'Other Actions Grants' (OAG's). Binnen CET is een samenwerking met ten minste drie buitenlandse partijen uit verschillende EU-lidstaten vereist.

LIFE-subsidie

Voor de periode 2021-2027 bedraagt het totale budget voor LIFE ongeveer 5,4 miljard euro. Voor SAP's is het subsidiepercentage doorgaans maximaal 60%. Binnen het subprogramma Milieu kan dit oplopen tot 67% of 75%. De subsidiebijdrage per project bedraagt gemiddeld 1,5 tot 2,5 miljoen euro.

Binnen het CET-subprogramma ligt het maximale subsidiepercentage hoger, tot 95%. De subsidiebijdrage per project ligt binnen dit subprogramma tussen € 0,5 - 2,5 miljoen.

Overwegingen voor een LIFE-subsidieaanvraag

Binnen LIFE wordt veel belang gehecht aan de kwantificering van de probleemstelling. Ook is het belangrijk dat de beoogde impact van jouw project (wetenschappelijk) wordt onderbouwd. Daarnaast moeten de resultaten & impact van jouw project tijdens de uitvoeringsperiode worden gemonitord. Bovendien moeten aanvragers aantonen dat het project zal worden voortgezet (na de LIFE-periode / subsidiebijdrage). Ten slotte is een brede verspreiding van jouw projectresultaten ook een belangrijk aspect binnen LIFE.

LIFE-aanvragen in 2023

De LIFE-oproep voor 2023 gaat medio april open. De deadline voor SAP's is in september. De de oproep binnen CET gaan iets later open, namelijk medio mei. Hier is de deadline medio november. In beide gevallen is er sprake van een 'single stage deadline model'. Dit betekent dat je direct een volledige aanvraag opstelt en digitaal indient.

Online infosessies over de call 2023

Meer weten? Schrijf je in op de virtuele infodagen op 25 en 26 april. Specifiek benieuwd naar de oproepen voor Clean Energy Transition? Daar volgt begin juni een infosessie over. Blijf hier op de hoogte.