Klimaatakkoord van Parijs, EU-missie geslaagd

16 november 2023 - door Ina De Vlieger

Gepubliceerd 14 december 2015

Op 12 december 2015 ondertekenden 195 landen in Parijs een nieuw universeel, bindend mondiaal klimaatakkoord. Het is een ambitieus, eerlijk, duurzaam en wettelijk bindend akkoord. Het vermeldt duidelijk dat de temperatuurstijging onder de 2°C moet blijven, met als uiteindelijk streefdoel 1,5°C. De Europese Unie speelde een belangrijke rol in het tot stand komen van deze historische overeenkomst.

Ambitieniveau

Wereldleiders zijn het eens over een lange-termijn doel om de stijging van de gemiddelde temperatuur op aarde onder 2°C boven de pre-industriële niveaus te houden. Ze stemden in om te streven naar een beperking van de temperatuursverhoging tot 1,5°C, dit zou de risico's van de effecten van klimaatverandering aanzienlijk verminderen. De overeenkomst roept op tot een wereldwijde uitstoot die zo snel mogelijk een dalende trend inzet. De 185 nationale klimaatactieplannen ingediend voor de klimaattop om de uitstoot te verminderen zijn onvoldoende om de 2°C-doelstelling te halen. Toch vormen ze samen met het akkoord een stap in de goede richting om de doelstelling te bereiken.

Engagement

Om het gemeenschappelijk ambitieniveau te realiseren, stemden de regeringen in om elke 5 jaar het ambitieniveau op te schroeven. Ze zullen hun vooruitgang rapporteren aan elkaar en ook het publiek informeren over hoe goed ze het doen voor het halen van hun doelstellingen. Een robuust systeem voor transparantie en verantwoordingsplicht zal de voortgang van de lange-termijn doel monitoren.

Solidariteit

De EU en andere ontwikkelde landen blijven klimaatacties om de uitstoot te verminderen en aanpassingen aan de gevolgen van klimaatverandering in ontwikkelingslanden ondersteunen. Andere landen kunnen dergelijke steun op vrijwillige basis verstrekken. Ontwikkelde landen zetten hun bestaande gemeenschappelijke doel van 100 miljard USD per jaar voort tot 2025, dan volgt een herziening van het bedrag.

Verlies en schade

De overeenkomst van Paris bevat ook een artikel over de problematiek van schade in verband met de gevolgen van de klimaatverandering. Landen erkennen de noodzaak om samen te werken en meer ondersteuning te geven in systemen voor vroegtijdige waarschuwing, voorbereiding op noodsituaties en risicoverzekeringen.

Het klimaatakkoord

Het klimaatverdrag van Parijs treedt in 2020 in werking.

Nieuwsgierig naar het nieuwe klimaatverdrag? Lees het klimaatakkoord van Parijs.

Meer lezen

De prioriteiten van de Juncker Commissie voor klimaatactie.