F-gassen: Raad klaar om trialoogonderhandelingen te starten

06 april 2023 - door Ina De Vlieger

De ambassadeurs van de EU-lidstaten hebben op 5 april 2023 het onderhandelingsmandaat goedgekeurd voor de voorgestelde herziening van de EU-verordening over gefluoreerde broeikasgassen (F-gassen).

  • De lidstaten stemmen in met een verlenging van het afbouwschema.

  • Raad EU voert een verbod in op het gebruik van het zeer krachtige broeikasgas SF6.

  • Raad EU maakt de bepalingen inzake sancties minder dwingend gemaakt, zodat zij beter aansluiten bij de verschillende nationale stelsels.

Het Europees Parlement had zijn standpunt op 30 maart klaar, de trialoogonderhandelingen om overeenstemming te bereiken over de definitieve vorm van de verordening kunnen dus starten.

Er waren meningsverschillen over het algemene ambitieniveau van de verordening, voornamelijk over de data van inwerkingtreding van het verbod op bepaalde producten en apparatuur die F-gassen bevatten in bijlage IV en over het tijdschema voor de geleidelijke uitfasering van fluorkoolwaterstoffen (HFK's) in bijlage VII.

De Raad is overeengekomen een aantal verbodsbepalingen ten opzichte van het Commissievoorstel uit te stellen, voornamelijk voor warmtepompen, om het voorstel meer in overeenstemming te brengen met de doelstellingen van REPowerEU, en voor hoogspanningsschakelaars. Het akkoord verduidelijkt ook op welke gronden eventuele vrijstellingen om veiligheidsredenen kunnen worden verleend.

Ook zijn bijstellingen gebeurd rond onderhoud en reparaties. Zo wordt voor koelapparatuur voorgesteld het verbod uit te stellen van 2024 tot 2025.

De tekst behoudt de door de Europese Commissie geboden mogelijkheid van een uitzonderlijk uitstel van de verboden van bijlage IV, in gevallen waarin geen alternatieven beschikbaar zijn of om technische of veiligheidsredenen niet kunnen worden gebruikt, of wanneer dit onevenredige kosten zou meebrengen.

Verbod gebruik krachtige broeikasgas SF6

De Raad van de EU heeft ook een verbod opgenomen op het gebruik van het zeer krachtige broeikasgas SF6, dat in elektrische apparatuur wordt gebruikt, en tegelijkertijd een aantal waarborgen toegevoegd om ervoor te zorgen dat dit verbod de werking van de elektriciteitsnetten niet in gevaar brengt.

Volgende stappen

  • Het Europees Parlement heeft zijn standpunt vastgelegd op 30 maart heeft.

  • Nu ook de lidstaten hun gezamenlijk standpunt hebben bepaald kunnen de trialoogonderhandelingen beginnen.

  • Eens een akkoord bereikt moeten beide instellingen dit nog aannemen, voordat het in het EU-Publicatieblad kan verschijnen en in werking treden.

Bron en meer lezen

Persbericht Raad, 5 april 2023: Fluorinated gases and ozone depleting substances: member states ready to negotiate with Parliament

Mandaat voor trialogonderhandelingen over gefluoreerde broeikasgassen