EP steunt verhoging EU-ambities voor koolstofputten tegen 2030

09 juni 2022 - door Ina De Vlieger

Het voltallige Europees Parlement (EP) heeft op 8 juni met een grote meerderheid zijn standpunt goedgekeurd over de wijziging van het voorstel om de uitstoot van broeikasgassen (BKG) te verminderen en de natuurlijke koolstofopslag te verbeteren in de sector landgebruik, verandering in landgebruik en bosbouw (LULUCF).

  • Steun voor verhoging van doelstelling voor koolstofputten in LULUCF-sector, waardoor EU-doelstelling voor vermindering van broeikasgassen in 2030 de facto wordt verhoogd tot 57 %.

  • Nieuw mechanisme voor lidstaten die hun jaarlijkse streefcijfers niet hebben gehaald als gevolg van natuurlijke verstoringen zoals bosbranden

  • Emissies van de landbouwsector moeten apart worden behandeld

Resultaat van de plenaire stemming in EP: 472 stemmen voor, 124 tegen en 22 onthoudingen

De EP-leden steunen het voorstel van de Commissie om de EU-doelstelling voor netto CO2-verwijderingen in de LULUCF-sector tegen 2030 te verhogen tot ten minste 310 miljoen ton CO2-equivalent.

Deze doelstelling zal de facto de BKG-emissiereductiedoelstelling van de EU verhogen tot 57%. De bijdrage van de nettoverwijdering aan de doelstelling van 55% broeikasgasemissiereductie tegen 2030 (ten opzichte van de niveaus van 1990) is in de Europese klimaatwet immers beperkt tot 225 miljoen ton CO2-equivalent.

De EP-leden stellen voor om een mechanisme voor natuurlijke verstoringen in te stellen voor een periode van 2026 tot 2030. Dit mechanisme zal beschikbaar zijn voor lidstaten die hun jaarlijkse doelstellingen niet hebben gehaald als gevolg van 'natuurlijke verstoringen', zoals bosbranden.

Verder bevestigt het EP in zijn standpunt dat natuurlijke koolstofputten kwetsbaar en veranderlijk zijn en daarom niet mogen worden samengevoegd met emissies van de landbouwsector, dit in tegenstelling tot het Commissievoorstel.

De herziening van de LULUCF-verordening maakt deel uit van het "Fit for 55"-pakket.

Volgende stappen

  • Het Europees Parlement is klaar om de onderhandelingen met de EU-lidstaten te beginnen.

  • Experten van de Raad werken aan de voorbereiding van het interne standpunt van de Raad. Eens de Raad hun algemene benadering heeft bepaald kunnen de triloogonderhandelingen starten.

Bron en meer lezen

EP-persbericht  8 juni 2022:  Fit for 55: Parliament agrees to higher EU carbon sink ambitions by 2030

EP report on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council Amending Regulations (EU) 2018/841 as regards the scope, simplifying the compliance rules, setting out the targets of the Member States for 2030 and committing to the collective achievement of climate neutrality by 2035 in the land use, forestry and agriculture sector, and (EU) 2018/1999 as regards improvement in monitoring, reporting, tracking of progress and review

Aangenomen amendementen EP