ENVI-standpunt: EU-certificeringskader voor koolstofverwijdering

02 november 2023 - door Ina De Vlieger

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) van het Europees Parlement heeft haar onderhandelingspositie over een EU-certificeringskader voor koolstofverwijdering goedgekeurd.

  • Koolstofverwijdering is nodig als aanvulling op de eerste prioriteit, zijnde de uitstoot van broeikasgassen te verminderen

  • Certificeringskader moet koolstofverwijdering van hoge kwaliteit garanderen en greenwashing tegengaan

Het standpunt van ENVI werd goedgekeurd (24 oktober) met een grote meerderheid: 59 stemmen voor, 17 tegen en 9 onthoudingen).

De ENVI-tekst benadrukt dat het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen de hoogste prioriteit blijft, maar dat certificering nodig is om:

  • de EU beter in staat zal stellen om koolstofverwijdering te kwantificeren, monitoren en verifiëren

  • greenwashing tegen te gaan door ervoor te zorgen dat alle spelers dezelfde richtlijnen volgen, waardoor er meer vertrouwen ontstaat tussen belanghebbenden en de industrie.

Innovatieve technologieën voor koolstofverwijdering

ENVI besteedt bijzondere aandacht aan technologische innovatie, met name technieken voor het afvangen en opslaan van koolstof, die koolstof voor meerdere eeuwen moeten kunnen opslaan om gecertificeerd te worden.

Koolstoflandbouw en koolstofopslag in producten

ENVI erkend het belang van  de rol landbouw- en landbeheeractiviteiten in koolstofvastlegging. ENIVI stelt  strenge criteria voor, met name dat om gecertificeerd te worden als "koolstoflandbouw", een activiteit moet leiden tot emissiereducties gedurende ten minste 5 jaar.

De tekst die de Europarlementariërs verdedigen benadrukt ook het belang van transparantie. De Europese Commissie zou verantwoordelijk zijn voor een "EU-register" dat de integriteit van het systeem garandeert en essentiële informatie verstrekt aan het publiek.

Daarnaast zal een monitoring platform, bestaande uit experts uit de academische wereld, het maatschappelijk middenveld en andere belanghebbenden, worden opgericht om te adviseren over technische methodologieën.

Context

Het voorstel van de Commissie voor een kader voor de certificering van koolstofverwijderingen (november 2022) richt zich op koolstofverwijdering van hoge kwaliteit, met certificering op basis van vier belangrijke criteria: kwantificering, additionaliteit, langetermijnopslag en duurzaamheid. Deze certificering, bekend onder de naam QU.ALITY, is bedoeld om de effectiviteit van koolstofabsorptiepraktijken in heel Europa te standaardiseren en te garanderen.

Volgende stappen

  • Stemming ENVI-standpunt op plenaire vergadering van het Europees Parlement van 20 tot 23 november 2023

  • 18 december 2023: Raad milieu zal mogelijks zijn standpunt vastleggen

  • Als het Europees Parlement en de Raad hun standpunt over het voorstel hebben bepaald, kunnen de  informele onderhandelingen (trilogen) starten om in eerste lezing overeenstemming over het dossier te bereiken.

Bron en meer lezen

Persbericht Europees Parlement, 24 oktober 2023: Carbon removals: MEPs want EU certification scheme to boost uptake