ENVI-advies herziening richtlijn hernieuwbare energie

01 juni 2022 - door Ina De Vlieger

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) van het Europees Parlement heeft haar advies over het voorstel voor herziening van de richtlijn hernieuwbare energie aangenomen.

  • Bindend streefcijfer van 45% hernieuwbare energiebronnen op EU-niveau tegen 2030

  • Vanaf 2026 geen steun meer voor de productie van elektriciteit uit houtachtige biomassa, tenzij aan bepaalde voorwaarden is voldaan

  • De ITRE-commissie zal het ENVI-advies in overweging nemen bij de stemming over haar ontwerp-verslag (juli ’22)

Tijdens de stemming op 17 mei hebben de leden van de ENVI-commissie het advies rond wijziging van de richtlijn hernieuwbare energie aangenomen met 58 stemmen voor, 20 stemmen tegen en 9 onthoudingen.

Enkele punten uit het ENVI-advies

De EP-leden in de ENVI-commissie stemden voor de opname van een bindend streefcijfer van 45% voor hernieuwbare energiebronnen op EU-niveau tegen 2030. (Fit for 55 Europese Commissie: 40% hernieuwbare energie tegne 2030).

Het advies versterkt de bepalingen van artikel 3 door van de lidstaten te eisen dat zij de afvalhiërarchie (artikel 4, Richtlijn 2008/98/EG) in hun steunregelingen toepassen.

De lidstaten mogen vanaf 2026 geen steun meer verlenen voor de productie van elektriciteit uit houtachtige biomassa, tenzij aan bepaalde voorwaarden is voldaan.

In het advies verzoekt ENVI een uitvoeringshandeling vast te stellen over de wijze waarop het cascadebeginsel voor biomassa moet worden toegepast.

Voor de vermindering van de broeikasgasintensiteit in de vervoersector voegt ENVI een extra bepaling toe die brandstofleveranciers ertoe verplicht ten minste 0,8% hernieuwbare brandstoffen van niet-biologische oorsprong te leveren aan de maritieme vervoerswijzen.

Het advies bevat bepalingen die ervoor moeten zorgen dat biobrandstoffen, vloeibare biomassa en brandstoffen uit biomassa die geproduceerd zijn op basis van voedsel en grondstoffen die in het vervoer worden gebruikt, geen groot risico van indirecte veranderingen in landgebruik inhouden.

Volgende stappen

  • Het advies van de Commissie ENVI zal nu door de Commissie ITRE in overweging worden genomen bij de stemming over haar ontwerp-verslag, die in juli zal plaatsvinden.

  • 13 juli (indicatief): ITRE-commissie stemt over het ontwerpverslag en de amendementen.

Meer lezen

ENVI-advies over voorstel tot wijziging van de richtlijn hernieuwbare energiebronnen (24 mei 2022)