Derde oproep innovatiefonds: Commissie investeert 3 miljard euro in innovatieve projecten voor schone technologie

03 november 2022 - door Kaatje Gevaert

Vandaag publiceert de Europese Commissie de derde oproep voor grootschalige projecten in het kader van het EU-innovatiefonds. 

 • Met een budget dat is verdubbeld tot 3 miljard euro dankzij de hogere inkomsten uit de veiling van EU-emissiehandelsrechten (ETS), zal deze oproep voor grootschalige projecten uit 2022 de toepassing van industriële oplossingen voor het koolstofvrij maken van Europa stimuleren.

 • Met speciale aandacht voor de prioriteiten van het REPowerEU-plan zal de oproep extra steun bieden om een einde te maken aan de afhankelijkheid van de EU van Russische fossiele brandstoffen.

 • De oproepen vind je op het Funding and Tenders portal

1 oproep, 4 onderwerpen

De oproep zal projecten financieren over de volgende onderwerpen:

 • INNOVFUND-2022-LSC-01-GENERAL — Large Scale Projects — General decarbonisation:(budget: 1 miljard euro), waarbij wordt gezocht naar innovatieve projecten op het gebied van hernieuwbare energie, energie-intensieve industrieën, energieopslag of het afvangen, gebruiken en opslaan van koolstof, alsmede producten ter vervanging van koolstofintensieve producten (met name koolstofarme transportbrandstoffen, ook voor de zee- en luchtvaart);

 • INNOVFUND-2022-LSC-02-INDUSTRY-ELEC-H2 — Large Scale Projects — Innovative electrification in industry and hydrogen: (begroting: 1 miljard euro), waarbij wordt gezocht naar innovatieve projecten op het gebied van elektrificatiemethoden ter vervanging van het gebruik van fossiele brandstoffen in de industrie, alsmede de productie van hernieuwbare waterstof of de toepassing van waterstof in de industrie;

 • INNOVFUND-2022-LSC-03-MANUFACTURING — Large Scale Projects — Clean-tech manufacturing (begroting: 0,7 miljard euro) die innovatieve projecten zoekt voor de productie van onderdelen en eindapparatuur voor elektrolytische cellen en brandstofcellen, hernieuwbare energie, energieopslag en warmtepompen;

 • INNOVFUND-2022-LSC-04-PILOTS — Large Scale Projects — Mid-sized pilots (budget: 0,3 miljard euro) die zeer innovatieve projecten zoeken op het gebied van ontwrichtende of baanbrekende technologieën voor vergaande decarbonisation in alle in aanmerking komende sectoren van het fonds.

De projecten moeten de innovatie bewijzen in een operationele omgeving, maar er wordt niet verwacht dat zij grootschalige demonstratie of commerciële productie bereiken.

De projecten zullen door onafhankelijke beoordelaars worden beoordeeld op hun innovatieniveau, hun potentieel om broeikasgasemissies te vermijden, hun operationele, financiële en technische rijpheid, hun opschalingspotentieel en hun kostenefficiëntie. De oproep staat tot 16 maart 2023 open voor projecten in de EU-lidstaten, IJsland en Noorwegen.

Veelbelovende projecten die niet rijp genoeg zijn voor een subsidie, kunnen steun krijgen van de Europese Investeringsbank voor projectontwikkeling.

Doelstellingen van deze oproep

De doelstellingen van deze oproep zijn:

 • projecten te ondersteunen die zeer innovatieve technologieën, processen, bedrijfsmodellen of producten/diensten aanbieden, die voldoende zijn uitgerijpt en een aanzienlijk potentieel hebben om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen

 • financiële steun te bieden die is afgestemd op de marktbehoeften en de risicoprofielen van de in aanmerking komende projecten en tegelijkertijd aanvullende publieke en particuliere middelen aantrekken.

Van de projecten wordt verwacht dat zij bijdragen tot de overgang naar een klimaatneutrale economie tegen 2050 en naar de doelstelling om de uitstoot tegen 2030 met ten minste 55% te verminderen, zoals bepaald in de Europese klimaatwet en de Europese Green Dealen aan de doelstellingen van het REPowerEU-plan betreffende hernieuwbare energiebronnen, energie-efficiëntie en hernieuwbare waterstof.

Infodagen over de oproep

DG Klimaat en het Uitvoerend Agentschap CINEA organiseren 2 infodagen rond deze oproep:

 • 29 november 2022: seminar over geleerde lessen uit de tweede oproep voor grootschalige projecten, statistieken en best practices;

 • 30 november 2022: infodag over het toepassingsgebied en de gunningscriteria en de methodologieën

Volgende stappen

Projecten kunnen een aanvraag indienen via het Funding and Tenders portal, waar informatie over de algemene procedure beschikbaar is. Aanvragers zullen in het tweede kwartaal van 2023 worden geïnformeerd over de resultaten van de evaluatie. De subsidies en de ondertekening van de projecten vinden plaats in het vierde kwartaal van 2023.

Achtergrond

Het Europees Innovatiefonds is een van 's werelds grootste financieringsprogramma's voor de demonstratie en commercialisering van innovatieve koolstofarme technologieën. Het wordt gefinancierd uit de opbrengsten van de veiling van emissierechten uit de EU-ETS en heeft al twee grootschalige oproepen gehouden waarbij respectievelijk 1,1 miljard euro en 1,8 miljard euro aan subsidies is toegekend aan 7 en 17 projecten (zie het Innovation Fund Project Portfolio Dashboard).

Met een momenteel geraamde opbrengst van ongeveer 38 miljard euro tot 2030 wil het Innovatiefonds de juiste financiële prikkels creëren voor bedrijven en overheidsinstanties om nu te investeren in de volgende generatie koolstofarme technologieën en EU-bedrijven een first mover advantage geven om wereldleider te worden op het gebied van technologie. Zoals voorgesteld in het kader van het "Fit for 55"-pakket waarover momenteel door de medewetgevers wordt onderhandeld, zou het fonds aanzienlijk worden uitgebreid om nog meer investeringen in baanbrekende groene technologieën mogelijk te maken.

Het Innovatiefonds wordt uitgevoerd door het Europees Uitvoerend Agentschap voor klimaat, infrastructuur en milieu (CINEA), terwijl de Europese Investeringsbank de steun voor projectontwikkeling verleent aan veelbelovende projecten die nog niet voldoende zijn uitgerijpt.

Meer informatie

Innovatiefonds

Funding and Tenders portal

Innovatie Fonds Project Portfolio Dashboard