COP28 klimaat: Milieuraad heeft EU-standpunt klaar

12 november 2023 - door Ina De Vlieger

De milieuministers van de EU-lidstaten hebben op 16 oktober conclusies goedgekeurd die dienen als het algemene onderhandelings­mandaat van de EU voor de 28e conferentie van de Verenigde Naties over klimaatverandering (COP28). De nieuwe commissaris voor klimaat, Wopke Hoekstra, zal deze conclusies presenteren op de COP28 in Dubai (VAE, 30 nov.-12 dec. 2023).

  • Milieuraad steunt de uitfasering van fossiele brandstoffen, maar laat deur open om gebruik te maken van reductietechnologieën, zoals koolstofafvang en -opslag.

  • De Milieuraad wil naar een verdrievoudiging van de geïnstalleerde hernieuwbare energiecapaciteit en een verdubbeling van de verbetering van de energie-efficiëntie tegen 2030.

  • De EU-ministers roepen alle landen op hun inspanningen te verdubbelen om uit alle financieringsbronnen middelen vrij te maken ter ondersteuning van klimaatmaatregelen.

De milieuministers wijzen op de kansen die ambitieuze klimaatacties bieden voor de planeet, de wereldeconomie en de mensen, en op het belang van een rechtvaardige transitie naar een duurzame samenleving waarbij niemand aan zijn lot wordt overgelaten.

Uitfasering fossiele brandstoffen

De milieuministers menen dat een uitfasering van het gebruik van fossiele brandstoffen noodzakelijk is. Daarbij laten zij de deur open om gebruik te maken van reductietechnologieën, zoals koolstofafvang en -opslag.

Ook hebben de milieuministers zich uitgesproken tegen subsidies voor fossiele brandstoffen, tenzij deze worden gebruikt om energiearmoede te bestrijden of een rechtvaardige transitie te garanderen. Ze hebben geen deadline vastgesteld voor het afschaffen van deze subsidies.

Energiedoelstellingen

De optie om gebruik te maken van reductietechnologieën voor broeikasgasuitstoot geldt niet voor energieproductie. Hiermee benadrukt de Milieuraad het belang van een energiesector die voor 2050 grotendeels vrij is van fossiele brandstoffen.

Op het gebied van energie roept het Europese standpunt op tot een verdrievoudiging van de geïnstalleerde hernieuwbare energiecapaciteit tot 11 TW en een verdubbeling van de verbetering van de energie-efficiëntie tegen 2030. Deze strategie houdt rekening met nationale energiespecifieke kenmerken en stimuleert tegelijkertijd een grotere samenwerking met ontwikkelingslanden.

Wereldwijde evaluatie Akkoord van Parijs

De EU bevestigt haar engagement en streeft volgens het standpunt van de Milieuraad naar een netto vermindering van de uitstoot van broeikasgassen met ten minste 55% tegen 2030 ten opzichte van 1990, met de mogelijkheid om -57% te bereiken.

De ministers erkennen ook dat de huidige inspanningen van de Nationally Determined Contributions (NDC's- nationaal bepaalde bijdragen) ontoereikend zijn. Van alle partijen, met name de grote economieën, wordt verwacht dat zij vóór COP28 hun NDC's en langetermijnstrategieën versterken, met als doel koolstofneutraliteit te bereiken tegen 2050. De EU heeft een geactualiseerd NDC ingediend, dat is afgestemd op Fit for 55.

Klimaatfinanciering

De EU-ministers roepen alle landen op hun inspanningen te verdubbelen om uit alle financieringsbronnen middelen vrij te maken ter ondersteuning van klimaatmaatregelen. De conclusies over de financiering van de strijd tegen klimaatverandering zijn op 17 oktober goedgekeurd door de Raad Economische en Financiële Zaken van de EU.

Bron en meer lezen

Persbericht Raad milieu, 16 oktober: COP28: Council sets out EU position for UN climate summit in Dubai

IPCC-samenvattend rapport, 19 maart 2023: AR6 Synthesis Report: Climate Change 2023

Raadsconclusies COP28