Algemene benadering Raad over beperking methaanemissies in energiesector

23 maart 2023

De ministers van de Raad Vervoer, Telecommunicatie en Energie namen op 19 december 2022 hun standpunt aan over een voorstel om methaanemissies in de energiesector te monitoren en te verminderen. Dit voorstel is een cruciale bijdrage aan klimaatactie, aangezien methaan na koolstofdioxide het op één na belangrijkste broeikasgas is.

  • Het onderhandelingsstandpunt van de Raad wijzigt het Commissievoorstel op een aantal punten.

  • De algemene benadering omvat o.a. een verhoging van de detectielimieten en de reparatiedrempels wat betreft lekdetecties en -reparaties.

  • De Raad voorziet een passende mate van flexibiliteit bij nationale en geologische omstandigheden.

Het voorstel van de Europese Commissie introduceert nieuwe eisen voor de olie-, gas- en kolensector om methaanemissies volgens de strengste normen te monitoren, erover te rapporteren en ze te verifiëren. Er worden strenge regels voorgesteld om methaanlekken op te sporen en te herstellen en afblazen en affakkelen te beperken.

Dit voorstel maakt deel uit van het tweede onderdeel van de “Fit for 55”-wetgevingsvoorstellen, dat tot doel heeft de Europese Green Deal uit te voeren om tussen nu en 2050 klimaatneutraliteit te bereiken in de Europese Unie.

Aanpassingen aan het Commissievoorstel

Het akkoord van de Raad (algemene oriëntatie) verduidelijkt de bepalingen van het Commissievoorstel en houdt rekening met verschillende soorten infrastructuur, zoals offshoreplatforms, ondergrondse pijpleidingen of distributienetwerken. De tekst voorziet ook in de mogelijkheid om verschillende apparaten te gebruiken om emissies te meten en het biedt flexibiliteit bij specifieke nationale of geologische omstandigheden.

In verband met de lekdetectie en -reparatie verhoogt de Raad de detectielimieten en de reparatiedrempels. Dit moet ervoor zorgen dat de reparatie van grote lekken voorrang krijgt op de reparatie van een groter aantal kleine lekken die voor minder uitstoot zorgen.

Volgende stappen

De Raad zal nu onderhandelen met het Europees Parlement over een definitieve tekst. De gemeenschappelijke stemming in de ITRE- en ENVI-commissie wordt verwacht eind maart 2023.

Bronnen en meer lezen

Persbericht van de Raad, 19 december 2022: https://www.consilium.europa.eu/nl/press/press-releases/2022/12/19/member-states-agree-on-new-rules-to-slash-methane-emissions/ .

Algemene oriëntatie van de Raad over de verordening methaanemissies: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-16043-2022-INIT/nl/pdf .