ECON-rapport over EU-norm voor groene obligaties

23 november 2023 - door Liese Dewilde

De ECON-commissie van het Europees Parlement nam het ontwerpverslag van rapporteur Paul Tang voor een voorstel voor een verordening betreffende een EU-norm voor groene obligaties, met een aantal amendementen toegevoegd, aan op 16 mei 2022. ECON stemde bovendien voor het starten van interinstitutionele onderhandelingen.

  • Het voorstel voor een verordening betreffende een EU-norm voor groene obligaties kadert binnen de bredere agenda van de Commissie inzake duurzame financiering.

  • Het ECON-rapport voorziet in uniforme vereisten voor de emittenten van EU groene obligaties, in een verplicht in te vullen factsheet, in een registratieverplichting voor externe beoordelaars etc.

  • De stemming in plenaire vergadering in het Europees Parlement staat gepland voor juni.

Bredere agenda inzake duurzame financiering & doelstelling van EU-norm voor groene obligaties

In 2018 stelde de Commissie het ‘Actieplan: duurzame groeie financieren’ voor. In juli 2021 nam ze vervolgens een ‘Strategie voor de financiering van de transitie naar een duurzame economie’ of een EU-strategie voor duurzame financiering aan.  Duurzame financiering verwijst naar het proces waarbij milieu-, sociale en governance-overwegingen (ESG) in aanmerking worden genomen bij het nemen van investeringsbeslissingen in de financiële sector, hetgeen leidt tot meer langetermijninvesteringen in duurzame economische activiteiten en projecten. Bovendien werd specifiek in de Green Deal onderstreept dat het voor beleggers en bedrijven gemakkelijker moet worden om milieuduurzame investeringen te identificeren en ervoor te zorgen dat deze geloofwaardig zijn.

Het voorstel voor een verordening betreffende een EU-norm voor groene obligaties gaat specifiek over standaardisatie. Het voorstel wil een gemeenschappelijk kader van regels met betrekking tot het gebruik van de aanduiding ‘Europese groene obligatie’ of ‘EUGB – EU Green Bond’ voor obligaties die milieuduurzame doelstellingen nastreven in het kader van de Taxonomieverordening.

De kerndoelstelling is een nieuwe "gouden standaard" voor groene obligaties te creëren waarmee andere marktnormen kunnen worden vergeleken en eventueel op één lijn kunnen worden gebracht. Deze norm zal erop gericht zijn de bezorgdheid over greenwashing weg te nemen en de marktintegriteit te beschermen om ervoor te zorgen dat legitieme milieuprojecten worden gefinancierd.

Een EU-norm voor groene obligaties van hoge kwaliteit vaststellen moet beleggers beter in staat stellen om groene obligaties van hoge kwaliteit te identificeren en vertrouwen. Het uitgeven van deze groene obligaties van hoge kwaliteit moet bovendien vergemakkelijken door de definities van groene economische activiteiten te verduidelijken om mogelijke reputatierisico’s voor uitgevende instellingen in overgangssectoren te beperken. De invoering van een vrijwillige registratie- en toezichtregeling moet bovendien de praktijk van externe beoordeling standaardiseren en het vetrouwen in externe beoorodelaars verbeteren.

Uniforme vereisten voor EUGB-aanduiding en registratie van externe beoordelaars

De verordening stelt uniforme vereisten vast voor emittenten van obligaties die de aanduiding "Europese groene obligatie" of "EuGB" willen gebruiken voor hun milieuduurzame obligaties die beschikbaar worden gesteld aan beleggers in de EU, en stelt een registratieregeling en toezichtkader in voor externe beoordelaars van Europese groene obligaties.

Volgens het persbericht van het Europees Parlement stelt de Commissie ECON een ruimer toepassingsgebied voor dan dat van het voorstel van de Commissie. Meer bepaald worden transparantievereisten ingevoerd voor alle obligaties die als groen op de markt worden gebracht om de vergelijking van EUGB's met andere groene obligaties te vergemakkelijken.

Daarnaast stellen de ECON-leden van het Europees Parlement voor om van de emittenten van groene obligaties te eisen dat zij waarborgen inbouwen om ervoor te zorgen dat de uitgegeven groene obligaties niet schadelijk zijn voor de mens of de planeet. Uitgevende instellingen moeten met name beschikken over geverifieerde overgangsplannen en over processen om de belangrijkste negatieve effecten van hun activiteit te beperken. Belangrijk is dat de tekst alle uitgevende instellingen uit landen die op de grijze of zwarte lijst van belastingparadijzen van de EU staan, verbiedt om EuGB's uit te geven.

Alvorens een Europese groene obligatie uit te geven, moeten uitgevende instellingen de factsheet over Europese groene obligaties invullen en ervoor zorgen dat de ingevulde factsheet over Europese groene obligaties vóór de uitgifte door een externe beoordelaar is beoordeeld en een positief advies heeft gekregen. Externe beoordelaars voor Europese groene obligaties zullen moeten geregistreerd worden bij de EAEM (De Europese Autoreiteit voor effecten en markten, of ESMA – European Securities and Markets Authority).

Het toezicht op het uitgeven van EUGB’s wordt bovendien op verschillende manieren verscherpt. Zo zijn in het ECON-verslag een aantal bepalingen opgenomen die ervoor moeten zorgen dat de autoriteiten ondernemingen kunnen verbieden om EUGB's uit te geven als zij zich niet aan de regels houden.

Ten slotte wordt in het verslag de verplichting ingevoerd om op de eerste bladzijde van de EuGB-factsheet een opvallende verklaring op te nemen wanneer een emittent voornemens is opbrengsten te bestemmen voor activiteiten die verband houden met kernenergie of fossiel gas.

Plenaire stemming in juni en start van trilogen

Het verslag van rapporteur Tang, met een aantal amendementen, werd door de ECON-commissie aangenomen met 44 stemmen voor, 12 tegen en 3 neutraal. Er werd bovendien ook ingestemd door ECON om interinstitutionele onderhandelingen of trilogen aan te gaan.  Wat dit besluit betreft, waren 46 leden van het Europees Parlement voor, 12 tegen en 1 onthield zich van stemming.

Het rappport dat gestemd werd in ECON moet nu ook nog in plenaire vergadering van het Europees Parlement gestemd worden. Dit zou gebeuren tijdens één van de plenaire vergaderingen van 6 tot 9 juni.  De Raad nam reeds haar onderhandelingspositie over het voorstel voor een verordening aan in april. Die general approach van de Raad vind je hier.

De trilogen zullen dus binnenkort van start kunnen gaan.

De tekst van het gewijzigde verslag (met aangenomen amendementen) zal in de komende weken beschikbaar worden gesteld. Het rapport van rapporteur Tang, zonder toevoeging van de aangenomen amendementen, vind je hier.