Verordening Interoperabel Europa

06 oktober 2023 - door Kristof Vlaeminck

Om een netwerk van onderling verbonden digitale overheidsdiensten tot stand te brengen en de digitale transformatie van de Europese overheidssector te versnellen, hebben de vertegenwoordigers van de lidstaten een gemeenschappelijk standpunt bereikt over de voorgestelde verordening Interoperabel Europa.

  • De ontwerpverordening wil een nieuw samenwerkingskader creëren voor overheidsdiensten in de EU zodat de verlening van overheids­diensten over de grenzen heen naadloos verloopt, en voorzien in ondersteunende maatregelen die innovatie en de uitwisseling van vaardigheden en kennis bevorderen.

  • Een governance­structuur voor interoperabiliteit moet een ecosysteem van gedeelde interoperabiliteits­oplossingen tot stand brengen voor de publieke sector in de EU. Overheden en andere betrokkenen kunnen bijdragen aan dergelijke oplossingen en deze hergebruiken, en samen innoveren en toegevoegde waarde creëren.

  • De tekst van de Raad van de EU heeft enkele delen van het Commissievoorstel gewijzigd.

Belangrijkste punten die uit het Commissie­voorstel zijn overgenomen

Het gemeenschappelijk standpunt van de Raad komt met name op de volgende punten overeen met de algemene strekking van het Commissievoorstel:

  • regels voor een gestructureerde EU-samenwerking waarbij overheidsdiensten uit verschillende lidstaten, regio's of steden, ondersteund door publieke en private actoren, samen werken aan projecten

  • een kader voor meerlagig bestuur onder leiding van de "Interoperabel Europa-raad", dat onder meer de opdracht krijgt overeenstemming te bereiken over gemeenschappelijke herbruikbare middelen

  • het delen en hergebruiken van interoperabiliteits­oplossingen, met een éénloketsysteem voor oplossingen en gemeenschaps­samenwerking (het "Interoperabel Europa-portaal"), en maatregelen die innovatie en de uitwisseling van vaardigheden en kennis bevorderen

Nieuwe punten in het standpunt van de Raad

De tekst van de Raad wijzigt verschillende delen van het Commissievoorstel. De belangrijkste zijn:

  • een duidelijkere definitie van het toepassingsgebied van de voorgestelde wetgeving

  • verduidelijking van de doelstellingen en voorwaarden van de verplichte interoperabiliteits­beoordeling met het oog op de naleving van de beginselen van evenredigheid en subsidiariteit

  • afstemming op de verordening artificiële intelligentie met betrekking tot testomgevingen en consistentie met de algemene verordening gegevensbescherming

  • een sterkere rol voor de Interoperabel Europa-raad, die de kern vormt van de governancestructuur die bij de verordening wordt ingesteld

Volgende stappen

Met het akkoord over het gemeenschappelijk standpunt van de Raad van de EU kan het Spaanse voorzitterschap nu onderhandelingen (trialogen) aangaan met het Europees Parlement over de definitieve verordening. De eerste trialoog staat gepland voor 10 oktober 2023.