Veel amendementen voor het Europees kader voor een digitale identiteit

15 juni 2022

De bevoegde commissie ITRE en de adviserende commissies JURI, LIBE en IMCO hebben allemaal hun verslag/adviezen publiek gemaakt over het Europese kader voor een digitale identiteit. Het is nu aan de leden van de respectievelijke commissies om hun amendementen in te dienen en te bespreken.

  • Lees in bijlage het ontwerpverslag van ITRE.

  • Vlaams Europarlementslid Tom Vandenkendelaere (EVP) diende verschillende amendementen in.

  • LIBE-rapporteur, Christian Terheş (ECR), vroeg om de tekst terug te sturen naar de Commissie voor een herziening.

Op 14 juni kwam ITRE, de bevoegde commissie, samen om het ontwerpverslag te bespreken. De leden van deze commissie hebben tot 28 juni de tijd om amendementen in te dienen op het ontwerpverslag. Ook adviescommissies JURI, LIBE en IMCO publiceerden al hun ontwerpadvies (zie bijlage). Naar verwachting zal elke commissie in het najaar stemmen over de uitgebrachte amendementen en hun respectievelijke ontwerpverslag of -advies.

IMCO diende 187 amendementen in op het voorstel van de Commissie. Deze hadden voornamelijk betrekking op het wijzigen van bepalingen waarin het doel en de vereisten van de Europese digitale-identiteitsportefeuilles (EDIW's), definities en grensoverschrijdende afhankelijkheid worden uiteengezet. Europarlementslid en tevens schaduwrapporteur Tom Vandenkendelaere (EVP) diende enkele amendementen in. Allereerst om de noodzaak te benadrukken dat de portefeuilles transparant, gebruiksvriendelijk en traceerbaar moeten zijn. Twen tweede onderstreepte hij dat EDIW's gebruikers in staat moeten stellen weloverwogen beslissingen te nemen over het delen van hun persoonlijke informatie met derden.

Verder benadrukte Europarlementslid Vandenkendelaere dat gebruikers contact moeten kunnen opnemen met de ondersteunende diensten van de EDIW op het niveau van de lidstaten, en een kopie moeten kunnen opvragen van de lijst van handelingen, transacties of gebruik van elektronische attesten met kenmerken of persoonsidentificatiegegevens waarvoor zij toestemming hebben verleend. Tot slot waren er nog enkele amendementen gericht op het versterken van de grensoverschrijdende afhankelijkheid van de portefeuilles.

LIBE besprak het ontwerpadvies en diende in totaal 274 amendementen in. Tijdens de bespreking vroeg LIBE-rapporteur, Christian Terheş (ECR), om de tekst terug te sturen naar de Commissie voor een herziening omdat er volgens hem in de tekst aspecten staan die de bevoegdheden van de Commissie LIBE te buiten gaan. De leden van JURI zijn het daar niet mee eens, maar drongen er wel op aan op meer voorzorgsmaatregelen voor gegevensbescherming en privacy om het vertrouwen van de gebruikers in het systeem te vergroten.

Attachment(s)