Raad en Parlement sluiten akkoord over Verordening Gigabitinfrastructuur

08 februari 2024 - door Kristof Vlaeminck

Wie herinnert zich nog de tijd dat een GSM-gesprek vanuit de vakantiebestemming in de EU peperduur was ? Eén van de bepalingen in de Verordening Gigabitinfrastructuur (Gigabit Infrastructure act) moet voorkomen dat dit opnieuw realiteit wordt.

  • De Verordening moet de uitrol van glasvezel en 5G een stuk eenvoudiger maken met minder administratieve lasten.

  • Het akkoord is een essentieel stuk Europese wetgeving om de connectiviteitsdoelen van Europa te bereiken en om de volgende generatie elektronische communicatienetwerken in de EU uit te rollen.

  • De huidige consumentenbescherming wordt voortgezet door de prijsplafonds voor gesprekken en sms-berichten te verlengen.

Om de uitrol van de gigabitnetwerk­infrastructuur in heel Europa te versnellen, hebben de Raad van de EU en het Europees Parlement een voorlopig akkoord bereikt over de Verordening Gigabitinfrastructuur. Het voorstel moet de trage en kostbare uitrol van gigabitnetwerken inperken. De kosten en administratieve lasten die gepaard gaan met de uitrol van dergelijke netwerken zullen dankzij de Verordening Gigabitinfrastructuur verminderen.

De voorgestelde Verordening zal Richtlijn 2014/61/EU (Richtlijn inzake maatregelen ter verlaging van de kosten van de aanleg van elektronische communicatienet werken met hoge snelheid) vervangen. De Europese Commissie oordeelde dat deze Richtlijn niet aan de verwachtingen voldeed, aangezien lidstaten de maatregel niet volledig hebben toegepast. Als gevolg daarvan stellen ze in plaats daarvan de Verordening Gigabitinfrastructuur voor, die rechtstreeks van toepassing zal zijn in alle lidstaten.

Belangrijkste doelstellingen van de Verordening

De nieuwe verordening heeft als doel de onnodig hoge kosten van de uitrol van de elektronische communicatie-infrastructuur te verlagen. Deze zijn gedeeltelijk veroorzaakt door de vergunningsprocedures voor het uitrollen of upgraden van de netwerken. De procedures hiervoor zijn nog steeds complex, soms langdurig en verschillend tussen lidstaten.

De regelgeving heeft ook tot doel de uitrol van de netwerken te versnellen. Alle economische actoren die betrokken zijn moeten op juridische zekerheid en transparantie kunnen rekenen. De plannings- en uitrolprocessen voor exploitanten van openbare elektronische communicatienetwerken moeten efficiënter gemaakt worden.

Deze verordening heeft ook betrekking op de uitrol van en toegang tot fysieke binnenhuis­infrastructuur. Hierdoor wordt verwacht dat grens­overschrijdende toepassingen makkelijker ingevoerd zullen worden. Belanghebbenden, exploitanten van elektronische communicatie, fabrikanten van apparatuur en civiel­technische bedrijven zullen hierdoor in staat worden gesteld om schaalvoordelen te behalen.

De Raad en het Parlement hebben delen van het Commissievoorstel gewijzigd

  • verplicht mechanisme voor de bemiddeling tussen overheidsdiensten en telecomoperatoren als tussenstap om de vergunnings­procedure te vergemakkelijken;

  • uitzondering in de verordening voor een overgangsperiode voor kleinere gemeenten, evenals specifieke bepalingen om de connectiviteit in plattelands- en afgelegen gebieden te bevorderen;

  • verduidelijking van factoren bij het berekenen van eerlijke en redelijke toegangs­voorwaarden;

  • toevoeging van een specifieke bepaling om de aanwezigheid van bemiddelaars tussen grondbezitters en infrastructuur­exploitanten aan te pakken;

  • overeenkomen van specifieke bepalingen over een vrijwillig "glasvezelklaar"-label voor gebouwen;

  • toevoeging van uitzonderingen voor kritieke nationale infrastructuur.

De huidige retailprijs voor gereguleerde communicatie binnen de EU vervalt op 14 mei 2024. Het voorlopige akkoord voorziet de voortzetting van de consumenten­bescherming door de prijsplafonds voor telefoneren (€ 0,19 per minuut) en sms’en (€ 0,06 per sms) te verlengen.

Volgende stappen

Nu een voorlopig akkoord is bereikt, zullen de technische werkzaamheden van deskundigen van beide instellingen worden voortgezet met de bedoeling een compromistekst ter goedkeuring aan de Raad en het Parlement voor te leggen. Aan Raadszijde wil het Belgische voorzitterschap de tekst zo spoedig mogelijk ter goedkeuring voorleggen aan de vertegenwoordigers van de lidstaten (Coreper). Na de goedkeuring ervan wordt het ontwerp van wetgevings­handeling bijgewerkt door de juristen-linguïsten voordat het formeel door beide instellingen wordt aangenomen. Vervolgens wordt het in het Publicatieblad van de EU bekendgemaakt en treedt het 20 dagen daarna in werking.

De verordening zal 18 maanden na de inwerkingtreding ervan van toepassing worden. Enkele specifieke bepalingen zullen echter in een later stadium pas van toepassing worden.