Eerste voortgangsrapport implementatie Digitale Decennium

02 oktober 2023 - door Kristof Vlaeminck

De Europese Commissie publiceerde op woensdag 27 september 2023 haar eerste voortgangsrapport over de implementatie van het Digitale Decennium programma (Digital Decade Programme). Zonder inspanningen van de lidstaten, zal de EU de doelstellingen van het Digitale Decennium programma missen.

  • Enige vooruitgang is geboekt maar het gevaar bestaat  dat de EU er niet in zal slagen om de doelstellingen te halen die ze zichzelf tegen 2030 heeft opgelegd.

  • Er zijn grote verschillen tussen de lidstaten waar te nemen.

  • De lidstaten moeten meer actie ondernemen en meer investeringen doen.

In het akkoord dat de Raad van de Europese Unie en het Europees Parlement hebben bereikt, ligt de nadruk in de eerste plaats op digitale vaardigheden. Tegen 2030 moet 80% van de Europese bevolking digitale basisvaardigheden hebben verworven. Volgens de prognoses zou dit cijfer zonder koerswijziging stabiliseren op 59%.

Volgens het programma moeten er in de EU tegen 2030 zo'n 20 miljoen specialisten op het gebied van informatie- en communicatietechnologie aan het werk zijn. Dit aantal was 9,37 miljoen in 2022 en projecties geven aan dat het er 12 miljoen zullen zijn tegen het einde van het decennium.

Het rapport laat ook zien dat de EU achterloopt op het gebied van ondernemingsdigitalisering. Slechts 66% van de ondernemingen zal tegen 2030 gebruik kunnen maken van cloud-internetdiensten, terwijl het Digitale Decennium programma uitgaat van 75%. Volgens de de laatst beschikbare gegevens maakte in 2021 slechts 34% van de ondernemingen gebruik van deze diensten.

AI en Big Data als belangrijkste uitdagingen

De situatie is nog zorgwekkender als het gaat om Big Data en Artificiële Intelligentie (AI), met als doelstelling dat 75% van de ondernemingen in de EU die deze technologieën gebruiken in 2030. Als er op dit gebied geen actie wordt ondernomen, zal Big Data tegen die tijd door slechts 34% van de ondernemingen gebruikt gebruikt worden, en AI door 20%.

Er moet ook een versnelling hoger geschakeld worden om ervoor te zorgen dat de EU 20% van de markt van  halfgeleiders in handen heeft, tegenover 10% in 2022. Ook op andere vlakken zoals die van de digitale identeit moet er verbetering komen.

Ondanks verschillen is de Europese Commissie vol vertrouwen over 5G

De Europese Commissie heeft er vertrouwen in dat de doelstellingen voor de algehele 5G dekking in heel Europa gehaald zouden worden, net zoals de doelstelling dat er in de EU tegen 2030 minstens 500 'unicorns', bedrijven met een waarde van 1 miljard euro of meer, zal tellen. Volgens het rapport kan dit aantal zelfs al in 2024 bereikt worden.

Afgezien van het algemene beeld zijn er nog steeds grote verschillen tussen de verschillende lidstaten. In 2022 had bijvoorbeeld 0,8% van de Bulgaarse burgers toegang tot land met een zeer hoge capaciteit ('gigabit'). van vaste netwerken, terwijl 98% van de Nederlandse burgers er gebruik van kon maken. Daarnaast bedroeg de 5G-dekking van dichtbevolkte gebieden in Denemarken 98% bedragen, vergeleken met 20% in Zweden.

Nationale draaiboeken moeten op 9 oktober worden ingediend

In een poging om de trend te keren, moeten de lidstaten hun stappenplannen ten laatste op 9 oktober indienen. Deze documenten moeten onder meer een voortgangsrapport over de uitvoering van het programma bevatten en details geven over de ondervonden moeilijkheden, de te benutten troeven, de geplande maatregelen, het toe te wijzen budget en een planning.

De Europese Commissie heeft de publicatiedatum van dit eerste verslag vervroegd zodat de lidstaten het als hulpmiddel kunnen gebruiken en heeft aangegeven dat prioriteit moet gegeven worden aan het verhogen van de investeringen. Volgens de Europese Commissie moeten de publieke en private uitgaven van de lidstaten voor digitaal onderzoek en innovatie 3% van het bruto binnenlands product bedragen. Ook moet de nadruk worden gelegd op de implementatie van de 5G-toolkit van de EU en maatregelen om specialisten in de sector op te leiden en te behouden.

Meer informatie

Het eerste voortgangsrapport over de implementatie van het Digitale Decennium programma en specifieke informatie over België kan op deze webpagina teruggevonden worden.