Een gezamenlijke visie over Europese digitale identiteit

12 december 2022

Op 6 december kwam de Raad Telecommunicatie samen. Hier stond onder meer de e-ID op de agenda. De ministers bereikten een akkoord over hun onderhandelingspositie. 

  • Het betrouwbaarheidsniveau van een elektronisch systeem dat je identiteit moet vaststellen moet van een hoog niveau zijn.

  • In de tekst wordt gestreefd naar een betere afstemming tussen andere wetgeving.

  • De uitvoeringsperiode zou verlengd worden tot 24 maanden.

Digitale portemonnee

Alle partijen waren het erover eens dat het betrouwbaarheidsniveau van een elektronisch systeem dat je identiteit moet vaststellen van een hoog niveau moet zijn. Om dit te bereiken, zijn er in de tekst technische voorwaarden voorgesteld, alsook een follow-up proces.

De algemene oriëntatie zou ook de maatregelen inzake de kennisgevingsprocedure voor derden wijzigen om de administratieve lasten te verlichten. Als regel geldt dat het kennisgevingsproces waarmee de vertrouwende partij zijn voornemen kenbaar maakt om op de portemonnee te vertrouwen, kosteneffectief en evenredig met het risico moet zijn. Er zouden daarnaast ook specifieke regelingen komen voor sectoren die een hoger veiligheidsniveau vereisen.

Voorts werd in de tekst gestreefd naar een betere afstemming van het voorstel op de voorgestelde cyberbeveiligingsverordening voor certificatieprocedures en de wet digitale markten (DMA) voor aanbieders van eID-portefeuilles.

Daarnaast is voor het matchen van bestanden het concept van een unieke en permanente identificatiecode voor portemonnees behouden en kan het desgevallend bestaan uit een combinatie van verschillende nationale en sectorale identificatiecodes, voor zover die het beoogde doel dient.

Tot slot zou de uitvoeringsperiode verlengd worden tot 24 maanden. 

Verdere stappen

De bevoegde commissie ITRE heeft haar verslag nog niet goedgekeurd. Naar alle waarschijnlijk zal dit gebeuren op 6 februari 2023. De adviesrapporten van IMCO, JURI en LIBE zijn reeds goedgekeurd. Eenmaal het Europees Parlement haar onderhandelingspositie heeft bepaald, zullen beide Europese instellingen in triloog gaan.

Achtergrond

In juni 2021 heeft de Commissie een kader voor een Europese digitale identiteit (Europese e-ID) voorgesteld dat via een Europese portemonnee voor digitale identiteit beschikbaar zou zijn voor alle burgers, inwoners en bedrijven van de EU. De verordening wil ervoor zorgen dat personen en bedrijven universele toegang hebben tot veilige en betrouwbare elektronische identificatie en authenticatie d.m.v. een persoonlijke digitale portemonnee op de mobiele telefoon. De Commissie bouwt verder op de het bestaande kader van de eIDAS verordening. Die werd aangenomen in 2014 en vormt de basis van grensoverschrijdende elektronische identificatie.


Lees hier het persbericht van de Raad.
Lees hier de algemene oriëntatie van de Raad.