Europa gaat strijd aan tegen online piraterij live evenementen

05 mei 2023 - door Veronique Vennekens

De Europese Commissie nam een aanbeveling aan rond het tegengaan van online piraterij van sport- en andere live evenementen op commerciële schaal.

  • De aanbeveling richt zich op sportevenementen maar ook op concerten en theatervoorstellingen.

  • Het zet lidstaten, houders van rechten en intermediaire diensten aan om gebalanceerde en gepaste maatregelen te nemen om ongeoorloofde heruitzending van zo’n streamings tegen te gaan.

  • Samen met het Europees Waarnemingscentrum voor inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten zullen er nog voor deze zomer KPI’s worden opgesteld om de effecten van de aanbeveling op te volgen.

Lees de aanbeveling hier.

De aanbeveling zet lidstaten, houders van rechten en intermediaire diensten aan om gebalanceerde en gepaste maatregelen te nemen om ongeoorloofde heruitzending van streamings van sport of cultuur evenementen tegen te gaan. Op die manier wil de Commissie de competitiviteit van de Europese sport en creatieve industrieën versterken.

De organisatie van sport en live evenementen draagt bij aan een divers Europees cultureel landschap maar de organisatie en de live uitzending van zo’n evenementen vraagt serieuze investeringen van de organisatoren. Het illegaal streamen van zo’n event kan dus voor serieuze verliezen zorgen voor de organisatoren en de diensten die het evenement uitzenden.

Verder bouwen op Digital Services Act en intellectuele eigendom

De aanbeveling focust op drie gebieden:

  1. Snelle behandeling van meldingen met betrekking tot live evenementen: voortbouwend op de Digital Services Act, benadrukken ze het belang van snelle actie van aanbieders van hostingdiensten om de schade veroorzaakt door illegale streaming te minimaliseren.

  2. Dynamische dwangbevelen: op basis van de rechtsmiddelen waarin de handhavingsrichtlijn voor intellectuele eigendom voorziet, en voortbouwend op ervaringen in sommige lidstaten, moedigt de aanbeveling het gebruik aan van blokkeringsbevelen die zijn afgestemd op live-evenementen. In het geval van live-sportevenementen moedigt ze de lidstaten ook aan procesbevoegdheid te verlenen aan organisatoren van sportevenementen om een gerechtelijk bevel te vragen waar dat momenteel niet mogelijk is.

  3. Commercieel aanbod en bekendheid: het raadt organisatoren van live- en sportevenementen en omroepen aan om de beschikbaarheid, betaalbaarheid en aantrekkelijkheid van hun commerciële aanbiedingen voor eindgebruikers in de hele Unie te vergroten. Het roept de lidstaten op gebruikers bewust te maken van legale aanbiedingen om van dit soort inhoud te genieten.

De aanbeveling wil de samenwerking tussen relevante nationale autoriteiten en houders van rechten vergroten om zo illegale heruitzendingen van live evenementen tegen te gaan. Een belangrijke doelstelling is het voorzien van regelmatige uitwisseling van informatie tussen de administraties over de genomen maatregelen, hun uitdagingen en goede praktijken tegen online piraterij.

Tot slot wil de Commissie een monitoringsysteem opzetten om de effecten van deze aanbeveling op te volgen en eventueel verdere maatregelen te nemen. Dit zal worden opgevolgd door het Europees Waarnemingscentrum voor inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten. Er zullen Key Performance Indicators (KPI’s) opgesteld worden tegen deze zomer om de monitoring vlot te laten verlopen.

Volgende stappen

Deze aanbeveling moet niet meer formeel worden aangenomen door de Raad of het Europees Parlement en wordt meteen gepubliceerd in het Europees Publicatieblad.

In november 2025 zal deze aanbeveling en de genomen maatregelen geëvalueerd worden. Dit is ook de deadline voor de evaluatie van de manier waarop de Digital Services Act interageert met andere wetgevingen zoals bijvoorbeeld de copyright wetgeving.