Raad neemt standpunt in over broeikasgas­emissie­boekhouding voor vervoers­diensten

04 december 2023 - door Kelly Digneffe

Het standpunt van de Raad volgt de algemene strekking van het Commissievoorstel. De Raad heeft wel enkele wijzigingen aangebracht, met name om:

  • te voorkomen dat er overlappende regels zijn in verschillende EU-wetten

  • kmo's te ondersteunen bij de uitvoering van de nieuwe regels

  • uitgebreide en nauwkeurige databanken op te zetten met standaardwaarden voor emissie-intensiteit en emissiefactoren

  • de lidstaten de mogelijkheid te geven strengere regels vast te stellen voor binnenlands vervoer, met uitzondering van vervoer door kmo's

Tot slot heeft de Raad ook gesleuteld aan bepaalde bevoegdheden van de Commissie zodat de lidstaten nauwer worden betrokken bij de uitvoering van de verordening.

Pakket vergroenen vrachtvervoer

De nieuwe verordening maakt deel uit van het wetgevings­pakket "vergroening van het goederenvervoer". Doel is de berekening van en informatie over de broeikasgas­emissies van vervoersdiensten te verbeteren, zodat consumenten het meest duurzame vervoersmiddel kunnen kiezen.

De voorgestelde verordening bevat een gemeenschappelijk regelgevingskader, op basis van een ISO-norm, voor de boekhouding van broeikasgasemissies van vervoersdiensten in de gehele multimodale vervoersketen, waardoor een gelijk speelveld wordt gecreëerd tussen vervoerswijzen en -segmenten en de nationale netwerken van de Unie.
Het wordt niet verplicht om broeikasgasemissies te berekenen of te melden, maar wanneer hierover gegevens worden gedeeld of wanneer de nationale wetgeving dit vereist, moet deze Europese verordening wel gevolgd worden. De bedoeling is bedrijven die de uitstoot van hun vervoersdiensten berekenen en melden op vrijwillige of contractuele basis, of omdat zij hiertoe verplicht worden door specifieke maatregelen van de sector of nationale instanties, te ondersteunen.

Het voorstel werd op 12 juli 2023 gepubliceerd door de Commissie, samen met een voorstel inzake de afmetingen en gewichten van zware bedrijfsvoertuigen en een voorstel voor een efficiënter gebruik van de spoorwegcapaciteit. Laatste onderdeel van het pakket is de herziening van de richtlijn inzake gecombineerd vervoer, waarvoor de Commissie op 7 november 2023 een voorstel indiende.

Volgende stappen

Nu de Raad zijn onderhandelingsmandaat heeft bepaald (algemene oriëntatie) is het wachten op het standpunt van het Europees Parlement. Zodra dat bekend is, zal het voorzitterschap van de Raad via trialogen gaan onderhandelen met het Parlement over de definitieve tekst.

Bronnen en meer lezen

Bronnen: https://www.consilium.europa.eu/nl/press/press-releases/2023/12/04/gree…

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11821-2023-INIT/nl/pdf

VLEVA webinar: https://www.vleva.eu/nl/transport/events/goederenvervoer-vergroenen-het…