Onvoldoende coördinatie tussen Horizon 2020 en Europese structuur- en investeringsfondsen

28 november 2022

De Europese Rekenkamer publiceerde onlangs een speciaal rapport over de synergieën tussen Horizon 2020 en Europese structuur- en investeringsfondsen (ESIF). Deze audit vormt het sluitstuk van een serie van rapporten waarin ze de Europese fondsen voor O&I activiteiten onderzoeken. 

  • Uit de audit blijkt dat er nog onvoldoende coördinatie is tussen de EU-programma’s.

  • Hierdoor wordt de impact van EU-financiering op het gebied van O&I beperkt.

  • Lees hier de audit van de Europese Rekenkamer.

De Europese Rekenkamer onderzocht in hun audit of de Europese Commissie en de overheden die de fondsen in de EU-landen beheren de nodige maatregelen hebben genomen om synergieën tot stand te brengen tussen Horizon 2020 en de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESIF). Meer bepaald onderzocht de Rekenkamer welke maatregelen er genomen werden om complementariteit tot stand te realiseren.


Conclusies

De audit toont aan dat er nog te weinig factoren operationeel zijn die essentieel zijn voor de creatie van synergieën tussen de fondsen. Onder deze factoren verstaat de Rekenkamer: aanpassing van de regelgeving, samenwerking, beschikbaarheid van gegevens, deskundigheid en capaciteit van de belanghebbenden op nationaal niveau. Wat de beschikbaarheid van gegevens betreft, is er pas sinds maart 2022 een databank die ESIF-projecten verzamelt. De databank is nog niet gekoppeld aan die van Horizon 2020 waardoor de Commissie en de uitvoerende overheden moeilijk mogelijke synergieën kunnen identificeren, noch goede praktijkvoorbeelden kunnen geven.

Verder was de samenwerking binnen de Commissie voor de periode 2014-2020 verbeterd, maar is er nog te weinig gestructureerd dialoog tussen alle belanghebbenden. Daarnaast heeft de Commissie maatregelen genomen om de fondsen beter op elkaar af te stemmen, maar het is nog te vroeg om te onderzoeken of dit impact zal hebben voor de periode 2021-2027.

Aanbevelingen

Concreet beveelt de Rekenkamer in de audit aan hoe de Commissie:

  • de samenwerking tussen belanghebbenden die actief zijn op het gebied van onderzoek en innovatie kan verbeteren;

  • het potentieel van databanken kan benutten om synergieën te bevorderen;

  • het gebruik van downstreamsynergieën kan vergroten; en de informatiestromen over projecten met het keurmerk verbeteren.

Lees hier het persbericht (NL).

Lees hier de audit.