Raad Onderwijs: een terugblik

01 december 2022

Voor de laatste keer dit jaar kwam de Raad Onderwijs samen. Op hun goedgevulde agenda stond onder meer het belang van welzijn in tijden van digitaal onderwijs, vroegtijdige schoolverlaters, het Europees Jaar van de Jeugd, vooruitgangsverslag over de Europese Onderwijsruimte, enzo.

  • De Raad sluit een akkoord over de maatregelen die moeten helpen om het aantal voortijdige school- en opleidingsverlaters terug te dringen.

  • De Raad benoemt drie factoren die essentieel zijn voor het welzijn van leerlingen en onderwijzers in het primair, secundair en hoger onderwijs, inclusief VET.

  • De EU-ministers evalueerden de uitvoering van het Jaar van de Jeugd en bespraken hoe de nalatenschap kan worden gewaarborgd.

Op 28 november verzamelden de EU-ministers van Onderwijs in Brussel voor een goedgevulde agenda vol onderwijstopics. Hieronder lees je een overzicht wat er zoal besproken is. 

Vroegtijdige schoolverlaters

Het percentage leerlingen dat de school vroegtijdig verlaat, stond in 2021 op 9,7%. Hoewel dit al een verbetering is tegenover 2010 (13,6%), zit men nog 0,7% boven het gewenste streefcijfer. Om dit te bereiken, heeft de Raad op 28 november een akkoord gesloten over de maatregelen die moeten helpen om het aantal voortijdige school- en opleidingsverlaters terug te dringen.

In de tekst raden de EU-ministers de lidstaten aan om tegen 2025 een strategie te ontwikkelen om leerlingen langer op school te houden en ervoor te zorgen dan hun socio-economische achtergrond zo weinig mogelijk effect heeft op hun resultaten. Daarnaast bevat de tekst ook aanbevelingen voor leerkrachten, opleiders en schoolpersoneel zoals hen de nodige vaardigheden en kennis te laten ontwikkelen die nodig zijn om de doelstelling te bereiken.

Vervolgens nodigt de Raad de Commissie uit om de implementatie van deze aanbeveling te ondersteunen en uitwisselingen met de lidstaten te vergemakkelijken door bv. een expertengroep op te zetten. In het akkoord wordt er ook aandacht besteed aan de ondermaatse prestaties op het gebied van lezen, wiskunde en wetenschappen.

Naast de aanbeveling is er ook een beleidskader ontwikkeld. Beleidsmakers van alle niveaus en mensen uit de onderwijs- en opleidingspraktijk kunnen dit kader gebruiken als referentie en kunnen hier inspiratie opdoen voor een systematische beleidsrespons voor betere onderwijsresultaten voor alle lerenden.

Lees hier het persbericht.
Lees hier de Aanbeveling van de Raad over trajecten naar succes op school.

Welzijn op school

De EU-ministers hebben een politiek standpunt ingenomen over het belang van welzijn in digitaal onderwijs. Onder dit concept wordt verstaan “een gevoel van fysieke, cognitieve, sociale en emotionele tevredenheid dat alle individuen in staat stelt zich positief te engageren in alle digitale leeromgevingen, met inbegrip van digitale onderwijs- en opleidingsinstrumenten en -methoden, hun potentieel en zelfrealisatie te maximaliseren en hen helpt veilig online te handelen en hun empowerment in online-omgevingen ondersteunt.”

Dankzij COVID-19 is digitaal onderwijs in een stroomversnelling gekomen. Jongeren kwamen meer in contact met cyberpesten of andere risico’s van het internet, de bestaande ongelijkheid werd versterkt of nieuwe ongelijkheden werden gecreëerd. Wat een negatief effect heeft op het welzijn. Daarentegen kan digitaal onderwijs net een manier zijn om de digitale kloof te verkleinen en zo de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

In de conclusies roepen de EU-ministers de lidstaten op om hun schoolsystemen in staat te stellen te reageren op eventuele problemen in verband met onvoldoende toegang, ontoereikende uitrusting of onbevredigende leeromstandigheden van leerlingen. In de tekst bevelen de EU-ministers om op nationaal niveau actie te ondernemen om leerlingen bewuster te maken van de mogelijke risico's van het internet, hen weerbaarder te maken op dit gebied en jongeren veilige onlineomgevingen aan te bieden. Daarnaast moet er een goede balans zijn tussen het digitaal onderwijs en persoonlijke onderwijs- en leeractiviteiten.

In de goedgekeurde tekst worden 3 factoren genoemd die essentieel zijn voor het welzijn van leerlingen en onderwijzers in het primair, secundair en hoger onderwijs, inclusief VET:

  1. de nodige kennis, vaardigheden en competenties opdoen;

  2. onderwijs- en leerbenaderingen en digitale omgevingen die het welzijn bevorderen;

  3. interpersoonlijke relaties in het ecosysteem voor digitaal onderwijs.


Lees hier het persbericht.
Lees hier de Conclusies van de Raad over het ondersteunen van welzijn in digitale educatie.

Intergenerationele dimensie in het Europees jeugdbeleid

De EU-ministers evalueerden de uitvoering van het Jaar van de Jeugd en bespraken hoe de nalatenschap kan worden gewaarborgd. Tijdens de gesprekken was er een speciale focus op de uitwisseling van de jeugddimensie als onderdeel van beleidsmaatregelen en -vorming in de EU en tot slot nam de Raad conclusies aan over de bevordering van de intergenerationele dimensie in jeugdzaken ter bevordering van dialoog en sociale samenhang.

In de tekst worden de lidstaten uitgenodigd om beleidsmakers bewuster te maken van overwegingen inzake gelijkheid over de wisselwerking tussen generaties en om de mogelijkheid te verkennen om in jeugdstrategieën en -beleid, waar passend, doelstellingen en maatregelen op te nemen die de intergenerationele dimensie weerspiegelen.

De Commissie wordt uitgenodigd om synergieën tussen het jeugdbeleid en andere voor jongeren relevante beleidsmaatregelen en programma’s te bevorderen. Er wordt ook gevraagd om de rol van de EU-jeugdcoördinator te benadrukken bij de bewustmaking van de noodzaak om op alle relevante beleidsterreinen rekening te houden met intergenerationele overwegingen.

Lees hier de Raadsconclusies over de intergenerationale dimensie.

Varia

De Commissie lichtte de Raad in over het voortgangsverslag over de Europese onderwijsruimte en gaf ze meer informatie over de lancering van Learning Labs over investeren in onderwijs en opleiding van hoge kwaliteit. Ook een aantal recent gepubliceerde publicaties kwamen aan bod zoals: de ethische richtsnoeren over het gebruik van AI en gegevens in onderwijs en leren, richtsnoeren over het aanpakken van desinformatie en het bevorderen van digitale geletterdheid. Tot slot kwam ook het "Deep Tech Talent-initiatief" aan bod.

Bron foto: Europese Unie