Harmonisatie specifieke aspecten van insolventieprocedures

09 december 2022 - door Liese Dewilde

Op 7 december 2022 stelde de Europese Commissie een reeks maatregelen voor om de kapitaalmarktenunie (Capital Markets Union) van de EU verder te ontwikkelen. Een deel van de voorgestelde maatregelen hebben betrekking op de regels bij insolventie van ondernemingen. 

  • Het voorstel harmoniseert specifieke aspecten van insolventieprocedures in de hele EU.

  • De Commissie voert een vereenvoudigde regeling in voor micro-ondernemingen om de kosten van hun liquidatie te verlagen.

  • De lidstaten moeten informatiebladen opstellen met een samenvatting van de essentiële elementen van hun nationaal insolventierecht om beslissingen van grensoverschrijdende beleggers te vergemakkelijken.

Elke lidstaat heeft een andere insolventieregeling. Dit zorgt voor een lappendeken aan regels en voor onduidelijkheid. Grensoverschrijdende beleggers moeten hierdoor bij de beoordeling van een beleggingsopportuniteit rekening houden met 27 verschillende insolventieregelingen. De maatregelen die de Commissie voorstelt in het kader van insolventie van ondernemingen moeten daarom zorgen voor harmonisering, efficiëntie en bevordering van grensoverschrijdende investeringen.

Harmonisatie insolventieregels, efficiëntie en bevordering grensoverschrijdende investeringen

Ten eerste stelt de Commissie voor om een aantal specifieke aspecten van insolventieprocedures in de hele EU te harmoniseren. Ze stelt bijvoorbeeld regels voor over de volgende zaken:

  • Maatregelen om de insolvente boedel in stand te houden. Hierdoor wordt vermeden dat schuldenaren handelingen stellen waardoor de waarde die schuldeisers kunnen verkrijgen zou verminderen.

  • maatregelen over de commissies van schuldeisers om te zorgen dat de gerecupereerde waarde eerlijk over de schuldeisers wordt verdeeld.

  • Regels over “pre-pack”-procedures waarbij de verkoop van de onderneming is overeengekomen vóór de insolventie.

  • De verplichting voor bestuurders om tijdig insolventie aan te vragen om te voorkomen dat de waarde van de onderneming verslechtert.

Ten tweede voorziet de Commissie in een vereenvoudigde regeling voor micro-ondernemingen om de kosten van hun liquidatie te verlagen. Hierdoor kunnen de eigenaars van de ondernemingen makkelijker van hun schulden bevrijd worden. Een nieuwe start als ondernemer wordt daardoor haalbaarder.

Ten derde stelt de Commissie voor om lidstaten te verplichten om een informatieblad op te stellen met een samenvatting van essentiële elementen van hun nationaal insolventierecht. Dit moet het makkelijker maken voor grensoverschrijdende beleggers om te investeren. Efficiënte insolventiewetgeving blijkt een van de belangrijkste criteria voor beleggers om te beslissen of zij in een ander land willen beleggen. Meer vertrouwen in grensoverschrijdende financiering is goed voor de kapitaalmarkten van de EU.

Deze maatregelen zullen grensoverschrijdende investeringen in de hele eengemaakte markt bevorderen, de kapitaalkosten voor ondernemingen verlagen en uiteindelijk bijdragen tot de kapitaalmarktenunie van de EU. Over het geheel genomen zal het voorstel naar verwachting meer dan 10 miljard euro per jaar aan voordelen opleveren.

Volgende stappen

De maatregelen die de Commissie voorstelt zijn gebundeld in een voorstel voor een richtlijn. Het voorstel wordt overgemaakt aan het Europees Parlement en de Raad. Beide instellingen moeten hun standpunt er dan over innemen. Deze standpunten zullen vervolgens gelden als startposities om te beginnen aan interinstitutionele onderhandelingen.

Lees hier de tekst van het Commissievoorstel voor een nieuwe insolventierichtlijn tot harmonisatie van bepaalde aspecten van het materiële recht inzake insolventieprocedures.