Vierde editie Handels- en Technologieraad EU-VS

01 juni 2023 - door Liese Dewilde

Op 30 en 31 mei 2023 vond de vierde editie van de Handels- en Technologieraad (Trade and Technology Council – TTC) tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten plaats in Luleå in Zweden.

  • In de TTC werken de VS en de EU samen om ervoor te zorgen dat handel en technologie onze samenlevingen en economieën dienen, om ons technologisch en industrieel leiderschap te versterken en om de bilaterale handel en investeringen uit te breiden.

  • De EU en de VS bereikten tijdens deze vierde TTC overeenstemming over verschillende zaken: opkomende technologieën, betrouwbare AI, duurzame handel enzovoort.

  • Eind 2023 moet de volgende editie van de TTC plaatsvinden.

Akkoord over zes onderwerpen

Tijdens de vierde TTC bereikten de VS en de EU een akkoord over verschillende onderwerpen. Ze kwamen zaken overeen over: betrouwbare kunstmatige intelligentie, opkomende technologieën, verdediging van mensenrechten en waarden en bestrijding van buitenlandse informatiemanipulatie en inmenging, meer bilaterale handel, duurzame handel en betere samenwerking voor een veiligere wereldhandel. De gemaakte afspraken worden hieronder per onderwerp behandeld.

De Europese Unie en de Verenigde Staten herhaalden bovendien de centrale rol van de TTC in het bredere trans-Atlantische partnerschap. Het strategische karakter van dat partnerschap wordt volgens hen opnieuw bevestigd in de context de illegale en niet te rechtvaardigen aanvalsoorlog van Rusland tegen Oekraïne opnieuw werd bevestigd. “Wij bevestigen onze niet aflatende inzet om Oekraïne zolang mogelijk te steunen” klonk het in de gemeenschappelijke EU-VS verklaring.

Betrouwbare kunstmatige intelligentie

Tijdens een vorige TTC werd een gezamenlijke TTC-routekaart voor betrouwbare AI en risicobeheersing gepubliceerd. Tijdens deze vierde TTC toonden de VS en de EU de eerste resultaten van de uitvoering daarvan.

Zij kwamen daarnaast overeen om drie deskundigengroepen op te richten die zich bezighouden met terminologieën, taxonomieën, normen en opkomende risico's. De Eu en de VS besloten ook om zich te richten op generatieve AI-systemen.

De VS en de EU kwamen in verband met betrouwbare AI tot slot overeen om prioriteit te geven aan bepaalde gebieden van het Kader van de Administratieve Regeling inzake Kunstmatige Intelligentie voor het Algemeen Belang (Administrative Arrangement on Artificial Intelligence for the Public Good- Dit moet helpen om mondiale uitdagingen op het gebied van klimaatverandering, natuurrampen, gezondheidszorg, energie en landbouw aan te pakken.

Opkomende technologieën

Uiteraard kon het onderwerp ‘opkomende technologieën’ niet ontbreken op de Handels- en Technologieraad. De EU en de VS bereikten overeenstemming over een gemeenschappelijke norm voor het opladen van zware bedrijfsvoertuigen. Ze hebben bovendien aanbevelingen gedaan voor openbare oplaadinfrastructuur voor elektromobiliteit

Daarnaast hebben ze een vooruitblik op 6G gepubliceerd. Deze vooruitblik omvat richtsnoeren en volgende stappen voor de ontwikkeling van deze cruciale technologie. De EU en de VS kondigden ook twee nieuwe samenwerkingsprojecten voor betrouwbare connectiviteit met Costa Rica en de Filipijnen.

Tot slot werd in het kader van opkomende technologieën een taskforce voor kwantumtechnologieën opgericht.

Verdediging van mensenrechten en waarden, en bestrijding van buitenlandse informatiemanipulatie en inmenging

In verband met mensenrechten en waarden werden verschillende akkoorden gevormd tijdens de TTC:

  • Er komt een lijst van beginselen op hoog niveau voor onlineplatforms inzake de bescherming en responsabilisering van minderjarigen en de toegang tot gegevens voor onderzoekers

  • De TTC wilt een gemeenschappelijke methode voor het identificeren, analyseren en tegengaan van buitenlandse informatiemanipulatie en -verstoring, die ter beschikking wordt gesteld van belanghebbenden wereldwijd

  • Er moet steun zijn voor capaciteitsopbouw om buitenlandse informatiemanipulatie en -verstoring te bestrijden in landen in Afrika, Latijns-Amerika en de buurlanden van de EU

Meer bilaterale handel

De EU en de VS hebben de wederzijdse erkenning van farmaceutische goederen uitgebreid tot diergeneesmiddelen. Dit betekent dat in de EU gefabriceerde diergeneesmiddelen nu naar de VS kunnen worden uitgevoerd en daar in de handel kunnen worden gebracht zonder voorafgaande inspectie van de EU-fabrikanten door de VS, en andersom. Ze hebben ook de bestaande EU-VS-regels voor wederzijdse erkenning van uitrusting van zeeschepen bijgewerkt. Deze zaken zullen de bilaterale handel uitbreiden.

Daarnaast kwamen de EU en de VS overeen dat ze digitale hulpmiddelen zullen inzetten om zo handel te stimuleren en conformiteitsbeoordelingen in bepaalde belangrijke sectoren (zoals bv. machines) te blijven vergemakkelijken.

Duurzame handel

De EU en de VS hebben overeenstemming bereikt over een werkprogramma voor het trans-Atlantische initiatief voor duurzame handel (Transatlantic Initiative on Sustainable Trade). Dit initiatief moet inzetten op de stimulering van nauwere samenwerking bij het gezamenlijk bevorderen van de groene overgang.

De onlangs gestarte dialoog over stimulansen voor schone energie zal ertoe bijdragen dat de stimuleringsprogramma's van de EU en de VS voor een schone economie elkaar wederzijds versterken.

De dialoog over handel en arbeid heeft de discussie over de uitbanning van dwangarbeid in de mondiale toeleveringsketens verdiept.

Betere samenwerking voor een veiliger wereldhandel

Om ieders veiligheid te vergroten spraken de EU en de VS af om hun respectieve voorschriften inzake uitvoerbeperkingen voor gevoelige producten naar Rusland en Belarus op elkaar af te blijven stemmen, om aanpassingen van de controlelijsten te coördineren, om opkomende technologieën bespreken en om samen te werken om de non-proliferatie van massavernietigingswapens te waarborgen.

Bovendien herhaalde de TTC het belang van robuuste screening van buitenlandse investeringen om specifieke nationale veiligheidsrisico's aan te pakke. Tot slot benadrukte de TTC het belang van coördinatie om onze toeleveringsketens te diversifiëren, om niet-commerciële beleidsmaatregelen en praktijken en economische dwang aan te pakken.

Volgende stappen

De EU en de VS kunnen nu aan de slag met de afgesproken zaken. De volgende vergadering van de VS-Eu Handels- en Technologieraad zou eind 2023 moeten plaatsvinden.

Achtergrond

De VS-EU Handels- en Technologieraad werd opgericht op 15 juni 2021. De TTC komt periodiek op politiek niveau bijeen om de samenwerking tussen de VS en de EU te sturen. Sinds de oprichting vonden vier vergaderingen op ministerieel niveau plaats.

Doel van de EU-VS TTC is om samen te werken om ervoor te zorgen dat handel en technologie onze samenlevingen en economieën dienen (met inachtneming van onze gemeenschappelijke waarden), om ons technologisch en industrieel leiderschap te versterken en om de bilaterale handel en investeringen uit te breiden.

Bij TTC-vergaderingen zijn de EU en de VS co-voorzitters. De Raad bestaat uit werkgroepen die worden geleid of mede geleid door de betrokken departementen, diensten of agentschappen van de EU en de VS, om de politieke besluiten operationeel te maken en de technische werkzaamheden te coördineren.

De volledige gemeenschappelijk VS-EU verklaring van de vierde Handels- en Technologieraad vind je hier.