Voltallig EP keurt verslag herziening EPBD goed

15 maart 2023 - door Ina De Vlieger

Het Europees Parlement (EP) heeft op 14 maart het ITRE-rapport over de herziening van de richtlijn energieprestatie gebouwen (EPBD) goedgekeurd.  Het heeft ontwerpmaatregelen aangenomen om het renovatiepercentage te verhogen en het energieverbruik en de broeikasgasuitstoot te verlagen.

  • Nieuwe gebouwen emissievrij in 2028

  • Steunmaatregelen voor kwetsbare huishoudens

Het voltallig Europees Parlement de herziene EPBD goedgekeurd met een kleine meerderheid: 343 stemmen voor, 216 tegen en  76 onthoudingen).

Volgens Ciarán Cuffe (rapporteur) is het akkoord billijk en realistisch. Het zal de energiefactuur en de CO2-uitstoot doen dalen, aangezien de bouwsector momenteel verantwoordelijk is voor 36% van de totale uitstoot in de EU. Daarnaast zal het akkoord de energiearmoede aanpakken, lokale banen creëren en financiering bieden voor renovatieprogramma's.

Het politieke compromis bereikt in februari over de herziening van de EPBD heeft standgehouden!

Belangrijke punten betreffende emissiereductiedoelstellingen

  • Alle nieuwe openbare gebouwen moeten vanaf 2026 emissievrij, vanaf 2028 geldt dit voor overige nieuwe gebouwen;

  • Bestaande openbare en niet-residentiële gebouwen moeten tegen 2027 energieklasse E bereiken, en D tegen 2030;

  • Voor residentiële gebouwen verschuiven deze twee deadlines voor energieklasse met drie jaar, te beginnen met de laagst presterende 15% van het gebouwenbestand (klasse G).

  • Alle nieuwe gebouwen moeten tegen 2028 met zonnepanelen worden uitgerust, indien dit technisch en economisch haalbaar is, terwijl woongebouwen die ingrijpend worden gerenoveerd, tot 2032 de tijd krijgen om aan deze doelstelling te voldoen.

Er worden uitzonderingen gemaakt voor historische monumenten en, onder bepaalde voorwaarden, voor sociale woningen of andere woongebouwen die in verval zijn geraakt, met name om redenen van technische haalbaarheid of beschikbaarheid van arbeidskrachten.

Steunmaatregelen tegen energiearmoede

Lidstaten moeten in hun nationale renovatieplannen steunmaatregelen opnemen om de toegang tot subsidies en financiering te verbeteren. Ze moeten kosteloze informatiepunten oprichten en regelingen voor de kostenneutrale renovatie van gebouwen invoeren. De financiële maatregelen moeten belangrijke steun omvatten voor grondige renovaties, vooral van de slechtst presterende gebouwen. Daarnaast moeten lidstaten voorzien in gerichte toelagen en subsidies voor kwetsbare huishoudens.

Volgende stappen

  • De Raad heeft in oktober 2022 al een akkoord (algemene oriëntatie) bereikt over het voorstel tot herziening van de richtlijn over de energieprestatie van gebouwen (EPBD).

  • Nu zowel het Europees Parlement als de Raad hun standpunt over het EPBD-voorstel te hebben bepaald, kunnen de informele onderhandelingen (trialogen) starten om een akkoord in eerste lezing te bereiken.

  • Vervolgens moeten het Europees Parlement en de Raad het voorlopige politieke akkoord nog goedkeuren.

  • Na aanneming zal de richtlijn in werking treden na de bekendmaking ervan in het EU-Publicatieblad van de EU.

Bron en meer lezen

EP-persbericht 14 maart 2023, MEPs back plans for a climate neutral building sector by 2050

EP-verslag met aangenomen amendementen, 14 maart 2023