EP-rapporteur wil emissievrije zware voertuigen in 2040

22 juni 2023 - door Ina De Vlieger

Rapporteur Yannick Jadot, lid van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) van  het Europees Parlement (EP) heeft zijn ontwerpverslag voorgesteld voor de herziening van de CO2-emissienormen van zware voertuigen (zware vrachtwagens en bussen).

  • Rapporteur Jadot stelt voor om de CO2-uitstoot van nieuwe zware voertuigen naar nul te brengen tegen 2040.

  • De rapporteur scherpt tevens de CO2-reductiedoelstellingen voor 2030 en 2035 aan naar respectievelijk 65% en 95% ten opzichte van 2019.

Aanscherpen EC-doelstellingen CO2-uitstoot zwaar vervoer

Niet alle zware voertuigen die in 2040 worden geproduceerd zullen uit het verkeer verdwenen zijn in 2050. Om de transportsector haar deel te laten bijdragen aan het algemene doel “de EU klimaatneutraal in 2050”, moet volgens rapporteur Jadot het ambitieniveau voor het terugdringen van de CO2-uitstoot van zware voertuigen omhoog.

  • De rapporteur  stelt daarom voor dat vanaf 2040 alle nieuwe zware voertuigen emissievrij moeten zijn. In het EC-voorstel staat een CO2-emissiereductie van 90%.

  • De rapporteur verhoogt tevens de reductiedoelstelling voor 2030 naar 65% ten opzichte van 2019  .(EC-voorstel: 45% reductie)

  • Voor 2035 stelt hij een CO2-emissiereductie voor van 95% ten opzichte van 2019. (EC-voorstel: 65% reductie)

Deze aanscherping moet volgens de rapporteur samengaan met een herziening van de AFIR-verordening over de invoering van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen, die onlangs door het Europees Parlement is goedgekeurd. Dit kan dankzij de herzieningsclausule die voor 2026 is gepland.

Het ontwerpverslag vermeldt een definitie voor een 'nulemissie'-motor, die niet meer dan één gram CO2 per tonkilometer uitstoot, om hybride systemen te vermijden, waarvan fabrikanten het gebruik niet in de hand hebben.

Daarnaast stelt de rapporteur voor bussen voor de tekst te wijzigen om de voorkeur te geven aan elektrische bussen die in Europa worden gebouwd.

Uitbreiding toepassingsgebied

De rapporteur stelt  voor om het toepassingsgebied uit te breiden naar alle vrachtwagens, ook die van minder dan vijf ton, zoals bouwmachines, brandweerwagens en vuilniswagens, die goed zijn voor 20% van de verkoop.

Context

De Europese Commissie (EC) heeft op 14 februari 2023 een wetgevend voorstel ingediend voor nieuwe CO2-emissiereductiedoelstellingen voor nieuwe vrachtwagens en bussen in de stad, op het platteland en over lange afstanden. Zwaar wegvervoer is  verantwoordelijk voor meer dan 6% van de broeikasgasemissies en 25% van de emissies van het totale wegvervoer in de EU.

Volgende stappen

  • 26 juni: eerste debat in de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) van het Europees Parlement

  • 4 juli: deadline amendementen

  • 23 oktober: stemming ENVI (indicatief)

Lees het ontwerpverslag