Jouw stem in Europa: Duurzame financiering - Milieutaxonomie

12 april 2023 - door Liese Dewilde

De Europese Green Deal is de groeistrategie van de Unie. Een onderdeel van die strategie is om kapitaal te sturen naar activiteiten die substantieel bijdragen tot het bereiken van de doelstellingen van de Europese Green Deal. Dit kadert onder de noemer ‘duurzame financiering’ In 2020 namen de Raad en het Europees Parlement de Taxonomieverordening aan als onderdeel van de nieuwe duurzame financieringsstrategie.

Wat is de taxonomie?

Die taxonomie is een kwalificatiesysteem dat economische activiteiten al dan niet als groen en milieuvriendelijk bestempelt. Een economische activiteit is groen als die een substantiële bijdrage levert aan minstens één van de Europese klimaat- en milieudoelstelling én geen van deze doelstelling schaadt. Bovendien moeten die activiteiten voldoen aan minimale sociale waarborgen én voldoen aan technische screeningscriteria.

De bedoeling van deze kwalificatie is om ervoor te zorgen dat private investeerders vaker investeren in groene activiteiten.

Zes klimaat- en milieudoelstellingen

Er zijn zes milieu- en klimaatdoelstellingen:

  • Klimaatmitigatie

  • Klimaatadaptatie

  • Duurzaam gebruik en bescherming van water en mariene hulpbronnen

  • De overgang naar een circulaire economie

  • Preventie en bestrijding van verontreiniging

  • Bescherming en herstel van biodiversiteit en ecosystemen

De eerste twee zijn de klimaatdoelstellingen, de andere vier zijn de milieudoelstellingen.

Technische screeningcriteria via gedelegeerde handelingen

Die technische screeningscriteria waaraan activiteiten onder andere moeten voldoen om te kwalificeren als duurzaam, zijn enorm belangrijk. Zij bepalen in concreto welke activiteiten groen en milieubewust zijn, en welke niet. De criteria bepalen aan welke voorwaarden een specifieke economische activiteit moet voldoen om bij te dragen aan één van de zes milieu- en klimaatdoelstelling van de EU. En die technische screeningscriteria krijgen vorm via gedelegeerde handelingen (delegated acts).

In verband met de klimaatdoelstellingen nam de Europese Commissie in 2021 de Gedelegeerde Klimaatverordening aan (aangevuld in 2022). De Commissie kwam in 2021 bovendien met een Gedelegeerde Handeling Taxonomische Bekendmakingen met specificaties van de informatie die moet worden bekendgemaakt door zowel niet-financiële als financiële ondernemingen die moeten rapporteren over de afstemming van hun activiteiten op de EU-Taxonomie.

Nieuw – geef je feedback

In 2023 wil de Commissie in verband met de vier milieudoelstellingen een gedelegeerde handeling presenteren. Daarnaast wil de Commissie aanpassingen doen aan de Gedelegeerde Klimaatverordening en de Gedelegeerde Handeling Taxonomische Bekendmakingen.

In verband met die nieuwe gedelegeerde handeling en de aanpassingen aan de bestaande regels wil de Commissie jouw feedback. De Commissie heeft al ontwerpen gemaakt van de gedelegeerde handelingen. Je kan je mening hierover hier kwijt tot 3 mei 2023.