Raad keurt algemeen standpunt over AI-wet goed

12 december 2022

Een maand voor het einde van het Tsjechisch Raadsvoorzitterschap slaagt de Raad erin een gemeenschappelijk standpunt aan te nemen over de wet op de artificiële intelligentie (AI).

  • Nieuwe definitie over AI-systeem moet het flexibel en toekomstbestendig maken.

  • De EU-ministers nemen maatregelen ter ondersteuning van onderzoek en innovatie.

  • Verboden praktijken worden verder toegelicht.

In april 2021 diende de Europese Commissie een ontwerpverordening in dat de ontwikkeling en toepassing in de eengemaakte markt moet bevorderen van veilige en legale artificiële intelligentie die de grondrechten eerbiedigt. Anderhalf jaar later heeft de Raad een tekst goedgekeurd waarin het gezamenlijk standpunt van de EU-ministers staat. Deze tekst zal als basis dienen voor de onderhandelingen met het Europees Parlement. 

De belangrijkste elementen van het compromisvoorstel zijn: de definitie van een AI-systeem, verboden AI-praktijken, lijst met AI-systemen met een hoog risico in bijlage III en de classificatie van AI-systemen als AI-systemen met een hoog risico.

Toekomstbestendig en flexibel

De Raad heeft een AI-systeem gedefinieerd als “een systeem dat ontworpen is met autonome elementen en dat, op basis van door machines en/of mensen aangeleverde data en input, afleidt hoe het een gegeven reeks doelstellingen kan verwezenlijken met behulp van machinaal leren en/of op logica of kennis gebaseerde benaderingen, en systeemgegenereerde output kan produceren zoals inhoud (generatieve AI-systemen), voorspellingen, aanbevelingen of beslissingen die van invloed zijn op de omgevingen waarmee het AI-systeem interageert.”

De Europese Commissie kan niet langer via gedelegeerde handelingen de definitie bijwerken, maar er is de mogelijkheid toegevoegd om via uitvoeringshandelingen de AI-verordening flexibel en toekomstbestendig te houden.

Verboden praktijken

In de tekst wordt het verbod op het gebruik van AI voor ‘sociale scoring’ uitgebreid tot particuliere actoren. Verder worden de doelstellingen verduidelijkt voor het verbod op het gebruik van "realtime" biometrische systemen voor identificatie op afstand in openbare ruimten door rechtshandhavingsinstanties. 

Hoog risico

Wat de lijst met AI-systemen met een hoog risico in bijlage III betreft, zijn er er drie systemen geschrapt, twee toegevoegd en een aantal verfijnd.

  • Geschrapt: opsporing van deep fakes door rechtshandhavingsinstanties, misdaadanalyses, verificatie van de authenticiteit van reisdocumenten

  • Toegevoegd: kritieke digitale infrastructuur en levens- en ziektekostenverzekering

Innovatie en onderzoek

Om onderzoek en innovatie te ondersteunen zijn de EU-ministers allereerst overeengekomen dat de AI-verordening niet van toepassing mag zijn op AI-systemen en hun outputs die uitsluitend voor onderzoek en ontwikkeling worden gebruikt. Ten tweede zijn de bepalingen die gaan over maatregelen ter ondersteuning van innovatie grondig gewijzigd.

Verdere stappen

Van zodra het Europees Parlement zijn eigen standpunt heeft bepaald, kan de Raad in onderhandeling gaan. Het is echter nog niet duidelijk wanneer de trilogen van start zouden kunnen gaan.

Lees hier het persbericht van de Raad.
Lees hier het algemeen standpunt.