CERV - Call for proposals to promote gender equality

Deadline

29 februari 2024

Code

CERV-2024-GE

Inleiding

Het doel van de oproep is de ondersteuning, bevordering en uitvoering van een alomvattend beleid ter bevordering van de volledige uitoefening van de rechten van vrouwen, gendergelijkheid, inclusief het evenwicht tussen werk en privéleven, gelijke beloning van vrouwen en mannen, vrouwenemancipatie en gendermainstreaming.

Meer specifiek richt de oproep zich op deze twee prioriteiten:

 • Het aanpakken van de onderliggende oorzaken van de genderkloof op het gebied van zorg door een gendertransformatieve aanpak te bevorderen en genderstereotypen te bestrijden met het doel de bevordering van gezinsvriendelijke praktijken in bedrijven te ondersteunen en het gebruik van de nieuwe rechten in het kader van de richtlijn betreffende de balans tussen werk en privéleven door zowel vrouwen als mannen aan te moedigen; preventie/bescherming tegen elke vorm van ongunstige behandeling en discriminatie van vrouwen tijdens en na de zwangerschap en van vrouwen en mannen die gebruik hebben gemaakt van gezinsverlof en flexibele werkregelingen; bewustmaking van de waarde van zorgarbeid door na te denken over de waardering van vaardigheden die nodig zijn voor zorgarbeid; en bestrijding van genderstereotypen die de traditionele arbeidsverdeling in stand houden.

 • Ondersteuning van de uitvoering van de bepalingen van de richtlijn inzake de transparantie van lonen met als doel de autoriteiten van de lidstaten die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de bepalingen van de richtlijn inzake de transparantie van lonen (eventueel in samenwerking met andere overheidsinstanties, particuliere organisaties of internationale organisaties) aan te moedigen om nationale richtsnoeren en/of instrumenten te ontwikkelen voor genderbewuste functiewaarderings- en classificatiesystemen en om werkgevers en werknemersvertegenwoordigers in hun respectieve landen meer bewust te maken van deze richtsnoeren en/of instrumenten.

Budget

Indicatief beschikbaar budget: EUR 10 100 000.

Info & contact

Alle informatie over deze oproep vind je op het Funding and Tenders portal.

Citizens, Equality, Rights and Values Programma - CERV

Inleiding

De Europese Unie is gestoeld op waarden, zoals eerbied voor de menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtstaat en eerbieding van de mensenrechten, waaronder die van minderheden. De lidstaten delen deze waarden evenals een samenleving die gekenmerkt wordt door pluralisme, non-discriminatie, verdraagzaamheid, rechtvaardigheid, solidariteit en gelijkheid van mannen en vrouwen.

Deze rechten en waarden wil de Commissie actief verder ontwikkelen beschermen, bevorderen
en handhaven. Het CERV-programma biedt daarom financiering voor betrokkenheid van burgers bij de bevordering van gelijkheid voor iedereen en de verankering van rechten en waarden van de EU.

Doelstellingen

Het Citizens, Equality, Rights and Values programma verzamelt het Europa voor de Burger en het Rights, Equality and Citizenship programma uit de programmaperiode 2014-2020. Dat programma dient om de rechten en waarden uit de EU-Verdragen te beschermen, en om open, democratische en inclusieve samenlevingen in stand te houden.

Acties

Het programma bestaat uit 4 pijlers:

1. Beschermen en promoten van de Europese waarden

 • Financiële steun aan middenveldorganisaties die op lokaal, regionaal en transnationaal Europese waarden en rechten cultiveren en bevorderen

2. Gelijkheid en Rechten

 • Voorkomen en bestrijden van ongelijkheid en discriminatie o.b.v. geslacht, ras of etnische afkomst, geloof, beperking, leeftijd of geaardheid

 • Steun voor beleid rond gendergelijkheid en anti-discriminatie, en beleid tegen racisme en onverdraagzaamheid

 • Beschermen en promoten van de rechten van het kind, mensen met een beperkte, Europese burgerrechten en het recht op bescherming van data

3. Engagement en betrokkenheid van burgers:

 • Vergroten van de kennis van burgers over de Unie, diens geschiedenis, cultureel erfgoed en diversiteit

 • Promoten van uitwisseling en samenwerking tussen burgers uit verschillende lidstaten; promoten van burgerparticipatie zodat burgers vaker hun mening geven over diverse Europese acties

4. Daphne: de strijd tegen elke vorm van geweld

 • Focus op geweld tegen kinderen, jongeren, vrouwen, en andere groepen 

 • Aandacht voor steun aan slachtoffers van geweld

Raadpleeg hier het werkprogramma 2021-2022

Goed om weten 

 • Projecttype

Studie, onderzoek, innovatie implementatie, internationale samenwerking en netwerkvorming.

 • Europese partners nodig?

Ja, in veel gevallen is Europese samenwerking nodig om in aanmerking te komen voor subsidie

 • Cofinanciering

maximaal 90%

 • Maximale duur

De maximale duur van een project is 1 tot 2 jaar.

 • Aanvraagprocedure

Via de EU-portal Funding and Tenders opportunities.

CERV is in direct beheer. Dit betekent dat de implementatie van de financiering – van het opstellen van calls tot evaluatie en financiële afwikkeling – rechtstreeks door de Europese Commissie of door een Europees uitvoerend agentschap wordt gedaan.

 • Toepasselijke (EU) wetgeving

Verordening (EU) 2021/692 inzake de vaststelling van het Europees programma voor burgers, gelijkheid, rechten en waarden (CERV)

Budget

Budget 2021-2027: € 1,55 miljard

Begunstigden

 • Internationale Organisaties
 • Kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Ngo
 • Lokale overheid
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen,
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteit

Thema's

 • Justitie en burgerschap
 • EU-uitbreiding/buitenlandse acties
 • Jeugdbeleid
 • Regionaal beleid en vervoer
 • Cultuur en media

Info & contact

 • Website fonds

 Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV)

 • Nationaal contactpunt

Er is geen nationaal/Vlaams contactpunt voor CERV.

Voor meer informatie:

Naar Programma pagina