Erasmus+: European Youth Together

Deadline

07 maart 2024

Code

ERASMUS-YOUTH-2024-YOUTH-TOG

Inleiding

Projecten in het kader van Europese jongeren samen zijn erop gericht netwerken tot stand te brengen om regionale partnerschappen te promoten, die moeten worden beheerd in nauwe samenwerking met jongeren uit heel Europa (EU- lidstaten en met het programma geassocieerde derde landen). De netwerken moeten uitwisselingen organiseren, opleidingen promoten (bijvoorbeeld voor jeugdleiders) en jongeren zelf in staat stellen om gezamenlijke projecten op te zetten, dit alles zowel via fysieke als via online activiteiten.

Doelstellingen

Projecten op het gebied van Europese jongeren samen zijn erop gericht samenwerking tot stand te brengen die jongeren in heel Europa in staat stelt gezamenlijke projecten op te zetten, uitwisselingen te organiseren en opleidingen te bevorderen (bv. voor jeugdleiders/jeugdwerkers) door middel van zowel fysieke als online activiteiten. De actie zal transnationale partnerschappen voor jongerenorganisaties aan de basis tot en met grootschalige partnerschappen ondersteunen, met als doel de Europese dimensie van hun activiteiten te versterken.

Belangrijke thematische prioriteiten zijn het werken aan en bevorderen van de EU-strategie voor jongeren 2019-2027 en de Europese jeugddoelstellingen. De Europese jongerendoelstellingen komen ook terug in de politieke beleidslijnen van de Commissie van voorzitter Von der Leyen. Projectvoorstellen kunnen ook betrekking hebben op de nalatenschap van het Europees Jaar van de Jeugd 2022 en de resultaten van de “Conferentie over de toekomst van Europa”. De verkiezingen voor het Europees Parlement in 2024 zijn relevant in de context van deze actie.

Jongerennetwerken moeten bekijken hoe solidariteit en inclusiviteit in het herstel van de COVID-19-pandemie kunnen worden bewerkstelligd.

Info & contact

Alle informatie over deze oproep vind je op het Funding and Tenders portal.

Meer info over de oproepen Erasmus+ 2024 vind je ook in de Programmagids 2024.

Erasmus+ Jeugd

Inleiding

Het Erasmus+ programma beoogt de educatieve, beroeps- en persoonlijke ontwikkeling van personen in onderwijs, opleiding, jeugdzaken en sport te ondersteunen en hiermee bij te dragen aan duurzame groei, hoogwaardige werkgelegenheid en sociale samenhang. Daarnaast moet het innovatie stimuleren en de Europese identiteit en actief burgerschap versterken.

Meer specifiek richt het programma Erasmus+ Jeugd zich op de bevordering van de mobiliteit voor niet-formeel en informeel leren en de actieve participatie van jongeren, alsook van samenwerking, kwaliteit, inclusie, creativiteit en innovatie op het niveau van organisaties en beleid op jeugdgebied

Acties

Op het gebied van jeugdzaken ondersteunt het programma de volgende acties 

Kernactiviteit 1: 

 • de transnationale mobiliteit van jongeren

 • activiteiten op het gebied van jongerenparticipatie

 • activiteiten in het kader van DiscoverEU

 • de mobiliteit van jeugdwerkers

Kernactiviteit 2: 

 • partnerschappen voor samenwerking en uitwisseling van praktijken, met inbegrip van kleinschalige partnerschappen ter bevordering van een bredere en meer inclusieve toegang tot het programma 

 • partnerschappen voor innovatie ter versterking van het innovatievermogen van Europa

 • online platforms en -instrumenten voor virtuele samenwerking

Kernactiviteit 3: 

 • voorbereiding en uitvoering van de beleidsagenda van de Unie voor jongeren, met steun van het Youth Wiki-netwerk 

 • instrumenten en maatregelen van de Unie ter bevordering van de kwaliteit, transparantie en erkenning van competenties en vaardigheden, met name via de Youthpass 

 • beleidsdialoog en samenwerking met relevante belangrijke belanghebbenden, waaronder netwerken in de gehele Unie, Europese niet-gouvernementele organisaties en internationale organisaties op het gebied van jeugdzaken, de EU-jeugddialoog en steun voor het Europees Jeugdforum 

 • maatregelen die bijdragen tot de kwalitatieve en inclusieve uitvoering van het programma; 

 • samenwerking met andere instrumenten van de Unie en ondersteuning van ander beleid van de Unie 

 • activiteiten voor bewustmaking over de Europese beleidsresultaten en -prioriteiten en over het programma

Raadpleeg de programmagids hier.

Goed om weten 

 • Projecttype

Implementatie, internationale samenwerking, netwerkvorming

 • Europese partners nodig?

Ja, in veel gevallen is Europese samenwerking nodig om in aanmerking te komen voor subsidie

 • Aanvraagprocedure

Het aanvragen verloopt via de EU-portal Funding and Tenders Opportunities. Beschikbare calls worden hieronder getoond.

 • Toepasselijke (EU) wetgeving

Verordening (EU) 2021/817 inzake de vaststelling van het Erasmus+ programma

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen), 

 • het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+)  

 • de Europese fondsen voor regionale ontwikkeling (EFRO)

 • Europees Solidariteitkorps

Doelstellingen

Niet-formele en informele leermobiliteit en actieve participatie van jongeren bevorderen, alsmede samenwerking, kwaliteit, inclusie, creativiteit en innovatie op het niveau van organisaties en beleid op het gebied van jeugdzaken.

Budget

Budget 2021-2027: Het totale budget voor Erasmus+ is 26,2 miljard euro, waarvan 10,3% voorzien is voor jeugdgerelateerde activiteiten.

Begunstigden

 • Internationale Organisaties
 • Individuele
 • Kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheid
 • Ngo
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen,
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Universiteit

Thema's

 • Energie en klimaat
 • Justitie en burgerschap
 • EU-uitbreiding/buitenlandse acties
 • Jeugdbeleid
 • Cultuur en media

Info & contact

 • Website Fonds

Erasmus+

 • Vlaams contactpunt

JINT vzw
projecten@jint.be

T 02 209 07 20
www.jint.be en www.erasmusplusjeugd.be

Contact Europese Commissie:

Naar Programma pagina