CERV - Call for proposals to prevent and combat gender-based violence and violence against children

Deadline

24 april 2024

Code

CERV-2024-DAPHNE

Inleiding

Gendergerelateerd geweld richt zich op mensen vanwege hun geslacht. Voornamelijk vrouwen en meisjes zijn slachtoffer hiervan. Het blijft een grote uitdaging in onze samenleving en is diepgeworteld in ongelijkheid tussen geslachten. Dit geweld is zowel een oorzaak als een gevolg van die ongelijkheid, het schendt mensenrechten en is de meest brute vorm van discriminatie gebaseerd op geslacht. Het ontstaat door onevenwichtige machtsverhoudingen tussen vrouwen en mannen.

Met deze oproep, onderverdeeld in 4 prioriteiten, worden projecten gefinancierd die:

 • De ontwikkeling ondersteunen van grootschalige, geïntegreerde acties om gendergerelateerd geweld te bestrijden en structurele veranderingen op lange termijn te bewerkstelligen met een brede geografische dekking.

 • Slachtoffers en overlevenden van gendergerelateerd geweld, waaronder kinderen, beschermen en ondersteunen.

 • Gendergerelateerd geweld in de huiselijke sfeer, in intieme relaties en online voorkomen, onder andere door gerichte acties met daders.

 • Geïntegreerde kinderbeschermingssystemen in de praktijk te laten werken

Budget

Indicatief beschikbaar budget: EUR 24 800 000

Doelstellingen

Geweld bestrijden, met inbegrip van gendergerelateerd geweld en geweld tegen kinderen, door:

 • Het op alle niveaus voorkomen en bestrijden van alle vormen van gendergerelateerd geweld tegen vrouwen en meisjes in al hun diversiteit en huiselijk geweld, onder meer door door het bevorderen van de normen die zijn vastgelegd in het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld;

 • Het voorkomen en bestrijden van alle vormen van geweld tegen kinderen, jongeren en andere risicogroepen, zoals LGBTQI-personen en personen met handicaps;

 • Ondersteuning en bescherming van alle directe en indirecte slachtoffers van de in punt 1 genoemde vormen van geweld. van de in de punten (1) en (2) genoemde vormen van geweld, zoals slachtoffers van huiselijk huiselijk geweld binnen het gezin of binnen intieme relaties, met inbegrip van kinderen die wees zijn geworden ten gevolge van huiselijk geweld, en het ondersteunen en overal in de Unie hetzelfde niveau van bescherming te bieden aan slachtoffers van gendergerelateerd geweld.

Info & contact

Alle informatie over deze oproep vind je op het Funding and Tenders portal.

Citizens, Equality, Rights and Values Programma - CERV

Inleiding

De Europese Unie is gestoeld op waarden, zoals eerbied voor de menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtstaat en eerbieding van de mensenrechten, waaronder die van minderheden. De lidstaten delen deze waarden evenals een samenleving die gekenmerkt wordt door pluralisme, non-discriminatie, verdraagzaamheid, rechtvaardigheid, solidariteit en gelijkheid van mannen en vrouwen.

Deze rechten en waarden wil de Commissie actief verder ontwikkelen beschermen, bevorderen
en handhaven. Het CERV-programma biedt daarom financiering voor betrokkenheid van burgers bij de bevordering van gelijkheid voor iedereen en de verankering van rechten en waarden van de EU.

Doelstellingen

Het Citizens, Equality, Rights and Values programma verzamelt het Europa voor de Burger en het Rights, Equality and Citizenship programma uit de programmaperiode 2014-2020. Dat programma dient om de rechten en waarden uit de EU-Verdragen te beschermen, en om open, democratische en inclusieve samenlevingen in stand te houden.

Acties

Het programma bestaat uit 4 pijlers:

1. Beschermen en promoten van de Europese waarden

 • Financiële steun aan middenveldorganisaties die op lokaal, regionaal en transnationaal Europese waarden en rechten cultiveren en bevorderen

2. Gelijkheid en Rechten

 • Voorkomen en bestrijden van ongelijkheid en discriminatie o.b.v. geslacht, ras of etnische afkomst, geloof, beperking, leeftijd of geaardheid

 • Steun voor beleid rond gendergelijkheid en anti-discriminatie, en beleid tegen racisme en onverdraagzaamheid

 • Beschermen en promoten van de rechten van het kind, mensen met een beperkte, Europese burgerrechten en het recht op bescherming van data

3. Engagement en betrokkenheid van burgers:

 • Vergroten van de kennis van burgers over de Unie, diens geschiedenis, cultureel erfgoed en diversiteit

 • Promoten van uitwisseling en samenwerking tussen burgers uit verschillende lidstaten; promoten van burgerparticipatie zodat burgers vaker hun mening geven over diverse Europese acties

4. Daphne: de strijd tegen elke vorm van geweld

 • Focus op geweld tegen kinderen, jongeren, vrouwen, en andere groepen 

 • Aandacht voor steun aan slachtoffers van geweld

Raadpleeg hier het werkprogramma 2021-2022

Goed om weten 

 • Projecttype

Studie, onderzoek, innovatie implementatie, internationale samenwerking en netwerkvorming.

 • Europese partners nodig?

Ja, in veel gevallen is Europese samenwerking nodig om in aanmerking te komen voor subsidie

 • Cofinanciering

maximaal 90%

 • Maximale duur

De maximale duur van een project is 1 tot 2 jaar.

 • Aanvraagprocedure

Via de EU-portal Funding and Tenders opportunities.

CERV is in direct beheer. Dit betekent dat de implementatie van de financiering – van het opstellen van calls tot evaluatie en financiële afwikkeling – rechtstreeks door de Europese Commissie of door een Europees uitvoerend agentschap wordt gedaan.

 • Toepasselijke (EU) wetgeving

Verordening (EU) 2021/692 inzake de vaststelling van het Europees programma voor burgers, gelijkheid, rechten en waarden (CERV)

Budget

Budget 2021-2027: € 1,55 miljard

Begunstigden

 • Internationale Organisaties
 • Kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Ngo
 • Lokale overheid
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen,
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteit

Thema's

 • Justitie en burgerschap
 • EU-uitbreiding/buitenlandse acties
 • Jeugdbeleid
 • Regionaal beleid en vervoer
 • Cultuur en media

Info & contact

 • Website fonds

 Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV)

 • Nationaal contactpunt

Er is geen nationaal/Vlaams contactpunt voor CERV.

Voor meer informatie:

Naar Programma pagina