SOCPL: Information, consultation & participation of representatives of undertakings

Deadline

19 maart 2024

Code

SOCPL-2024-INFO-REPR

Inleiding

De sociale dialoog is een hoeksteen van de democratie en van het Europese sociale model. De Europese Commissie erkent het belang van de sociale dialoog en heeft daarom het programma "Sociale prerogatieven en specifieke bevoegdheden" (Social Prerogative and Specific Competencies Lines - SOCPL) gelanceerd.

Budget

De projectbudgetten (maximaal subsidiebedrag) zullen naar verwachting variëren tussen 250 000 EUR tot maximaal 350 000 EUR per project.

Doelstellingen

Het hoofddoel van deze oproep is de betrokkenheid van de werknemers in ondernemingen te ontwikkelen door het bewustzijn te vergroten en bij te dragen tot de toepassing van de wetgeving en het beleid van de Europese Unie op dit gebied, tegen de achtergrond van de tweeledige overgang en de veranderingen die deze teweegbrengt in de arbeidswereld, en met name de invoering en het effectief functioneren van Europese ondernemingsraden.

Reikwijdte:

Er worden acties verwacht om de transnationale samenwerking tussen de sociale partners op Europees niveau te bevorderen, die betrekking hebben op de volgende thema's

  • bevordering van de uitwisseling en bredere verspreiding van kennis en goede praktijken en lancering van acties ter ondersteuning van de oprichting en de goede werking van Europese ondernemingsraden.

  • ondersteuning van de betrokkenheid van de werknemers bij de anticipatie op en het beheer van veranderingen en de preventie en oplossing van geschillen in geval van diverse vormen van herstructurering in ondernemingen en concerns op EU-niveau, zoals vereist om het hoofd te bieden aan de uitdagingen in verband met de uitvoering van de Europese Green Deal (zie de aanbeveling van de Raad van 16 juni 2022 over het garanderen van een eerlijke overgang naar klimaatneutraliteit) en de digitale transformatie van economieën (bv. het effect van kunstmatige intelligentie (AI) op de werkorganisatie of de arbeidsomstandigheden).

Info & contact

Alle informatie over deze oproep vind je op het Funding and Tenders portal.

Social prerogatives and specific lines of competence

Inleiding

De sociale dialoog is een hoeksteen van de democratie en van het Europese sociale model. De Europese Commissie erkent het belang van de sociale dialoog en heeft daarom het programma "Sociale prerogatieven en specifieke bevoegdheden" (Social Prerogative and Specific Competencies Lines - SOCPL) gelanceerd.

Het programma financiert maatregelen die de sociale partners en de sociale actoren op bedrijfsniveau in staat stellen zich vertrouwd te maken met de EU-wetgeving en het EU-beleid op het gebied van de betrokkenheid van werknemers, hun rechten en plichten in dit verband uit te oefenen en samen te werken aan de vaststelling en uitvoering van concrete antwoorden op de uitdagingen die de betrokkenheid van werknemers met zich meebrengt.

In de periode 2021-2027 bevordert SOCPL de Europese sociale dialoog, het vrije verkeer van werknemers, de coördinatie van socialezekerheidsstelsels en studies ter bevordering van een beter beleid in de lidstaten van de Europese Unie (EU).

Doelstellingen

Het ondersteunen van acties van de Europese sociale partners om de sociale dialoog op interprofessioneel en sectoraal niveau te bevorderen, de Europese sociale dialoog te ontwikkelen, de capaciteit van de nationale sociale partners op te bouwen en te versterken en het eens te worden over gemeenschappelijke acties.

Specifieke doelstellingen

  • Zorgen voor vrij verkeer van werknemers, coördinatie van socialezekerheidsstelsels en maatregelen voor migranten;

  • Ontwikkeling van sociaal beleid, met inbegrip van de sociale dialoog;

  • Uitwerking en analyse van studies over de sociale situatie, demografie en het gezin;

  • Bevordering van informatie- en opleidingsmaatregelen voor het organiseren van werknemers.

Soorten projecten

  • Het programma ondersteunt acties van de Europese sociale partners om de sociale dialoog te bevorderen en overeenstemming te bereiken over gemeenschappelijke acties. Dit gebeurt via activiteiten voor capaciteitsopbouw en meer analytische activiteiten die zullen leiden tot de ontwikkeling van expertise op het gebied van arbeidsverhoudingen. Het programma ondersteunt ook informatie- en opleidingsmaatregelen voor werknemersorganisaties en de transnationale uitwisseling van informatie en goede praktijken op het gebied van de sociale dialoog.

  • Wat het vrije verkeer van werknemers en de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels betreft, zal het programma de activiteiten aanvullen die door de Europese Arbeidsmobiliteit worden uitgevoerd. Het zal juridische en technische verbeteringen ondersteunen en zorgen voor daadwerkelijk vrij verkeer van werknemers. Het programma zal ook analytische steun verlenen voor sociaaleconomische ontwikkelingen in de EU, sociale en arbeidsmarktresultaten en de ontwikkeling van indicatoren op gebieden zoals inkomensverdeling, armoede, sociale mobiliteit en sociale uitsluiting.

Budget

De budgetten voor de verschillende begrotingslijnen voor prerogatieven worden jaarlijks vastgesteld.

Cofinancieringspercentage: tot 90%, afhankelijk van de oproep.

Thema's

  • Sociale bescherming
  • Arbeidsmarkt

Info & contact

Alle info over dit programma vind je op het Funding and Tenders portal

Naar Programma pagina