SOCPL: Information and training measures for workers' organisations

Deadline

16 april 2024

Code

SOCPL-2024-INFO-WK

Inleiding

Deze oproep beoogt de versterking van het vermogen van werknemersorganisaties om op EU- of transnationaal niveau uitdagingen aan te gaan in verband met veranderingen in werkgelegenheid en werk en de sociale dialoog.

Acties die betrekking hebben op de volgende thema's zijn bijzonder welkom:

 • acties ter ondersteuning van de uitvoering, op EU- of nationaal niveau, van op EU-niveau gesloten autonome overeenkomsten met sociale partners;

 • acties in verband met de uitvoering van de werkprogramma's van de bestaande Europese comités voor de sociale dialoog;

Andere relevante thema's voor deze oproep zijn:

 • maatregelen die bijdragen tot het aanpakken van de uitdagingen op werkgelegenheids-, sociaal en economisch gebied, zoals aangegeven in de Europese pijler van sociale rechten.

 • modernisering van de arbeidsmarkt, het scheppen van banen en werkgelegenheid voor jongeren, werkgelegenheid in het MKB;

 • nieuwe vormen van werk, waaronder platformwerk

 • kwaliteit van werk, met inbegrip van eerlijke arbeidsomstandigheden, anticipatie op en voorbereiding en beheer van veranderingen en herstructureringen;

 • digitalisering van de economie en de samenleving (met inbegrip van kunstmatige intelligentie);

 • overgang naar een klimaatneutrale economie;

 • ontwikkeling van vaardigheden, waaronder omscholing en bijscholing; kennis van vaardigheden;

 • Arbeidsmobiliteit binnen de EU, migratie; werkgelegenheid voor jongeren, gezondheid en veiligheid op het werk;

 • modernisering van de socialebeschermingsstelsels, waaronder toegang tot sociale bescherming voor mensen met niet-standaardarbeidsvormen;

 • combinatie van werk en gezin, gendergelijkheid, maatregelen op het gebied van discriminatiebestrijding, gezonder en langer werken, actieve integratie en fatsoenlijk werk;

 • aanpakken van de werkgelegenheids-, sociale en economische gevolgen van ongelijkheden in onzekere tijden.

Van de acties wordt ook verwacht dat zij bijdragen aan de prioriteiten en activiteiten van de Europese sociale dialoog, met inbegrip van die welke zijn vastgelegd in de werkprogramma's van de bedrijfstakoverkoepelende en sectorale comités voor de sociale dialoog van de EU, alsook die welke deel uitmaken van de verklaring van juni 2016 van het voorzitterschap van de Raad, de Europese Commissie en de Europese sociale partners over "een nieuwe start voor de sociale dialoog". In dat verband wordt bijzondere nadruk gelegd op het versterken van collectieve onderhandelingen, onder meer over minimumlonen, en de betrokkenheid van de sociale partners bij het Europees semester en het vergroten van hun bijdrage aan de beleidsvorming van de EU.

Budget

Indicatief beschikbaar budget: 5 916 552 EUR.

De Commissie verwacht tussen de 15 en 20 voorstellen te financieren.

Doelstellingen

Van de ingediende projecten wordt verwacht dat ze bijdragen aan de versterking van het vermogen van werknemersorganisaties om op EU- of transnationaal niveau uitdagingen aan te gaan in verband met veranderingen in werkgelegenheid en werk en de sociale dialoog. Zij moeten verder bijdragen tot de bevordering van de sociale dialoog op bedrijfstakoverkoepelend en sectoraal niveau overeenkomstig artikel 154 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU), en tot de ontwikkeling van de Europese sociale dialoog in zijn verschillende dimensies van informatie-uitwisseling, raadpleging, onderhandeling en gezamenlijke actie.

De verwachte resultaten bestaan in een verbeterde expertise voor werknemersvertegenwoordigers voor deelname aan de Europese sociale dialoog, een beter begrip van kwesties die in de Europese sociale dialoog worden besproken, de uitwisseling van ideeën/ervaringen over de Europese sociale dialoog en de verbetering van de capaciteit van werknemersorganisaties.

Info & contact

Alle informatie over deze oproep vind je op het Funding and Tenders portal.

Partner call

Naam Organisatie

Beschrijving

Social prerogatives and specific lines of competence

Inleiding

De sociale dialoog is een hoeksteen van de democratie en van het Europese sociale model. De Europese Commissie erkent het belang van de sociale dialoog en heeft daarom het programma "Sociale prerogatieven en specifieke bevoegdheden" (Social Prerogative and Specific Competencies Lines - SOCPL) gelanceerd.

Het programma financiert maatregelen die de sociale partners en de sociale actoren op bedrijfsniveau in staat stellen zich vertrouwd te maken met de EU-wetgeving en het EU-beleid op het gebied van de betrokkenheid van werknemers, hun rechten en plichten in dit verband uit te oefenen en samen te werken aan de vaststelling en uitvoering van concrete antwoorden op de uitdagingen die de betrokkenheid van werknemers met zich meebrengt.

In de periode 2021-2027 bevordert SOCPL de Europese sociale dialoog, het vrije verkeer van werknemers, de coördinatie van socialezekerheidsstelsels en studies ter bevordering van een beter beleid in de lidstaten van de Europese Unie (EU).

Doelstellingen

Het ondersteunen van acties van de Europese sociale partners om de sociale dialoog op interprofessioneel en sectoraal niveau te bevorderen, de Europese sociale dialoog te ontwikkelen, de capaciteit van de nationale sociale partners op te bouwen en te versterken en het eens te worden over gemeenschappelijke acties.

Specifieke doelstellingen

 • Zorgen voor vrij verkeer van werknemers, coördinatie van socialezekerheidsstelsels en maatregelen voor migranten;

 • Ontwikkeling van sociaal beleid, met inbegrip van de sociale dialoog;

 • Uitwerking en analyse van studies over de sociale situatie, demografie en het gezin;

 • Bevordering van informatie- en opleidingsmaatregelen voor het organiseren van werknemers.

Soorten projecten

 • Het programma ondersteunt acties van de Europese sociale partners om de sociale dialoog te bevorderen en overeenstemming te bereiken over gemeenschappelijke acties. Dit gebeurt via activiteiten voor capaciteitsopbouw en meer analytische activiteiten die zullen leiden tot de ontwikkeling van expertise op het gebied van arbeidsverhoudingen. Het programma ondersteunt ook informatie- en opleidingsmaatregelen voor werknemersorganisaties en de transnationale uitwisseling van informatie en goede praktijken op het gebied van de sociale dialoog.

 • Wat het vrije verkeer van werknemers en de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels betreft, zal het programma de activiteiten aanvullen die door de Europese Arbeidsmobiliteit worden uitgevoerd. Het zal juridische en technische verbeteringen ondersteunen en zorgen voor daadwerkelijk vrij verkeer van werknemers. Het programma zal ook analytische steun verlenen voor sociaaleconomische ontwikkelingen in de EU, sociale en arbeidsmarktresultaten en de ontwikkeling van indicatoren op gebieden zoals inkomensverdeling, armoede, sociale mobiliteit en sociale uitsluiting.

Budget

De budgetten voor de verschillende begrotingslijnen voor prerogatieven worden jaarlijks vastgesteld.

Cofinancieringspercentage: tot 90%, afhankelijk van de oproep.

Thema's

 • Sociale bescherming
 • Arbeidsmarkt

Info & contact

Alle info over dit programma vind je op het Funding and Tenders portal

Naar Programma pagina