Leader Oost-Vlaanderen: projectoproep 2024

Deadline

09 september 2024

Inleiding

Heb je een innovatief idee voor een project dat het leven in de dorpen, het landschap of de landbouw in één van de Leader regio's in Provincie Oost-Vlaanderen verbetert? Meld dan vóór 9 september 2024 jouw projectidee aan en ontvang tot 65% subsidie voor je project.

De Leader regio's in Oost-Vlaanderen zijn:

 • Leader Meetjesland-Leievallei

 • LEADER Vlaamse Ardennen tot Dender

 • LEADER Waasland

Budget

Je krijgt financiële steun: tot 65% subsidie van je projectkost.

Info & contact

Je vindt alle informatie en voorwaarden over de oproep 2024 op www.leaderoostvlaanderen.be.

Heb je specifieke vragen? Contacteer platteland@oost-vlaanderen.be of op 09 267 86 61.

Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling - PDPO III

Inleiding

Het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) is een van de vijf structuur- en investeringsfondsen om de economische, sociale en territoriale samenwerking in de Europese Unie te versterken. In Vlaanderen wordt dit fonds vertaald in het Programmeringsdocument voor Plattelandsontwikkeling (PDPO) dat aan zijn derde editie toe is: PDPO III.

Doelstellingen

Strategisch thema 1: Inzetten op jonge landbouwers en de toekomst van de Vlaamse landbouwsector

De jongeren die de sprong maken naar de landbouwsector zijn niet talrijk, maar wel vaak hoogopgeleid en sterk gemotiveerd. Vlaanderen wil deze jonge landbouwers ten volle ondersteunen.

Strategisch thema 2: Investeren in innovatie en opleiding

De focus ligt op een toekomstgerichte aanpak van zowel de individuele, bedrijfsgerichte als de meer algemene maatschappelijke uitdagingen.

Strategisch thema 3: Focussen op het verhogen van de weerbaarheid en verduurzaming van de landbouwsector, zowel economisch als ecologisch

 • Ecologisch: biodiversiteit, waterkwaliteit, instandhoudingsdoelstellingen in het kader van de realisatie van de Natura 2000-gebieden, erosiereductie en milieu- en klimaatvriendelijke landbouwpraktijken.

 • Economisch: versteviging van de positie van de primaire producenten in de landbouwketen, de crisisbestendigheid van de landbouwsector (opvangen en verminderen van de gevolgen van volatiliteit van afzetprijzen en kostprijzen) en de ontwikkeling van risicobeheer.

Strategisch thema 4: versterken van de kwaliteit en vitaliteit van het platteland door een kwalitatieve inbedding van de sterk evoluerende Vlaamse landbouwsector

Het platteland wordt geconfronteerd met een snelle evolutie van de Vlaamse landbouwsector (minder bedrijven, schaalvergroting, diversificatie, deeltijdse landbouw, veranderend uitzicht van landschap en gebouwen,…). De ondersteuning van deze evolutie draagt bij aan de kwaliteit en de vitaliteit van het Vlaamse platteland. Speciale aandacht moet daarbij gaan naar verfraaiing en onderhoud van het platteland in al zijn facetten (gebouwen, wegen, kleine landschapselementen, water, erfgoed, natuur, toerisme,…). Op die manier behoudt het platteland zijn diverse functies en biedt het zijn bewoners en bezoekers alle kansen.

Heel diverse uitdagingen van armoede tot toerisme en een versterkte relatie met de verstedelijkte omgeving kunnen via samenwerkingsverbanden worden aangepakt.  

Deze vier strategische thema’s worden via 21 maatregelen uitgevoerd.

 • Steun voor opleiding in de landbouw (naschoolse vorming)

 • Demonstratieprojecten

 • KRATOS – raad op maat

 • Steun aan investeringen op het landbouwbedrijf

 • Projectsteun voor innovaties in de landbouw

 • Steun voor verwerking en afzet van land- en tuinbouwproducten

 • Steun aan niet-productieve investeringen op het landbouwbedrijf

 • Overnamesteun voor jonge landbouwers

 • Steun voor ontwikkeling van kleine landbouwbedrijven

 • Inrichting in functie van Natura 2000

 • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland

 • Bebossing

 • Herbebossing

 • Aanleg van een boslandbouwsysteem (agroforestry)

 • Steun voor oprichting van producentenorganisaties

 • Agromilieu-klimaatmaatregelen

 • Hectaresteun voor de omschakeling naar en de voortzetting van de biologische productiemethode

 • Steun voor de oprichting en werking van het Europees innovatiepartnerschap – operationele groepen

 • Plattelandsontwikkeling door samenwerking met de stedelijke omgeving

 • LEADER

 • Technische bijstand

Budget

Het fonds voor plattelandsontwikkeling (PDPO) kan beroep doen op 671,5 miljoen euro. Cofinanciering kan tussen 65% en 100% bedragen afhankelijk van de maatregel.

Begunstigden

Wie komt in aanmerking voor subsidies uit het fonds voor plattelandsontwikkeling (PDPO)?

 • Erkende algemene en gewestelijke centra voor landbouwvorming

 • Verenigingen die erkend zijn als centrum voor sensibilisering van meer duurzame landbouw

 • (Actieve) landbouwers

 • Groeperingen of samenwerkingsverbanden van (actieve) landbouwers

 • Verwerkende bedrijven in de sectoren vlees, vleeswaren, groenten en fruit, aardappelen, vlas en zuivel

 • Gemeenten, gemeentelijke verzelfstandigde agentschappen, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

 • OCMW’s en verzelfstandigde agentschappen van het OCMW

 • Provincies en provinciale verzelfstandigde agentschappen

 • Verenigingen zonder winstoogmerk

 • Stichtingen

 • Bepaalde publiekrechtelijke rechtspersonen

 • Bepaalde grondbezitters

 • Producentenorganisaties

 • Kmo's
 • Internationale Organisaties
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheid
 • Ngo
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen,
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteit

Info & contact

Vlaams Ruraal Netwerk

 

vlaamsruraalnetwerk@vlaanderen.be

02 552 77 17

Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door samenwerking, Versterken omgevingskwaliteit door investeringen

Nadine Vantomme

Nadine.Vantomme@vlm.be

T 02 543 69 67

LEADER, Plattelandsontwikkeling door samenwerking met de stedelijke omgeving

Wouter Peeters

Wouter.Peeters@vlm.be

02 543 69 72

LEADER in Oost-Vlaanderen

Plattelandsloket

platteland@oost-vlaanderen.be

09 267 86 71

Provincie Vlaams-Brabant

Eva Roeykens

platteland@vlaamsbrabant.be

016 26 74 11

Provincie Limburg

 

landbouwenplatteland@limburg.be

0 11 23 74 47

Provincie Antwerpen

Tinne Van Looy

Tinne.Vanlooy@provincieantwerpen.be

0473 87 18 11

Provincie Oost-Vlaanderen

Plattelandsloket

platteland@oost-vlaanderen.be

09 267 86 70 / 09 267 86 71

Provincie West-Vlaanderen

Plattelandsloket

nele.zwaenepoel@west-vlaanderen.be

050 40 35 47/  050 40 33 92

Naar Programma pagina