Interregional Innovation Investments Strand 1

Deadline

05 december 2024

Code

I3-2024-INV1

Inleiding

Strand 1 van het I3-instrument heeft tot doel het concurrentievermogen en de veerkracht van de waardeketens in de EU te vergroten op basis van interregionale samenwerking en gedeelde slimme specialisatiegebieden.

Het doel van de oproep tot het indienen van voorstellen voor onderdeel 1 van het I3-instrument is het ondersteunen van interregionale innovatie-investeringen door consortia van innovatie-actoren uit de quadruple helix-ecosystemen de nodige financiële en adviessteun te bieden om hun innovaties tot een volwassen niveau te brengen, klaar voor commercialisering en opschaling, en tegelijkertijd de innovatiekloof in Europa te overbruggen en te verkleinen met een sterke focus op het cohesiebeleid om alle regio's en in het bijzonder de minder ontwikkelde regio's te integreren in de Europese waardeketens.

Doelstellingen

Aanvragen in het kader van deze oproep zijn gericht op het vergemakkelijken van:

 • de ontwikkeling van reeds bestaande of het creëren van nieuwe interregionale en grensoverschrijdende waardeketens en een betere verbinding tussen regionale innovatie-ecosystemen;

 • de samenwerking tussen innovatie-actoren, met name kmo's, uit minder ontwikkelde regio's en innovatie-actoren, met name kmo's, uit meer ontwikkelde regio's, om bij te dragen aan de doelstellingen van het cohesiebeleid.

 • Actieve deelname van de minder ontwikkelde regio's en ultraperifere regio's wordt sterk aangemoedigd. De deelname van innovatieactoren is gebaseerd op gedeelde of complementaire innovatieprioriteiten, zoals gedefinieerd in hun regionale en/of nationale slimme specialisatiestrategieën. Projecten moeten een evenwichtige deelname laten zien van regio's met verschillende niveaus van ontwikkeling en innovatieprestatie.

 • I3 Instrument business investment cases beginnen met een minimum TRL 6 en hebben de ambitie om demonstratie te vergemakkelijken en marktintroductie en commercialisatie te versnellen. De ontwikkeling van de bedrijfs- en investeringscases wordt gefaciliteerd door de regionale innovatie-ecosystemen met bedrijven in de hoofdrol.

De te verlenen ondersteuning is (a) financieel (via directe financiering van de begunstigden van het consortium of via cascadefinanciering/financiële ondersteuning van derden (FSTP)) of (b) niet-financieel (bijv. coaching, mentoring, matchmakingactiviteiten).

Thema's en prioriteiten

Aanvragen in het kader van deze oproep tot het indienen van voorstellen moeten betrekking hebben op een van de volgende thematische prioriteiten:

 • Digitale transitie of

 • Groene transitie of

 • Slimme productie

Info & contact

Alle informatie over deze oproep vind je op het Funding and Tenders portal

Op zoek naar partners voor jouw project?

Bezoek de ERRIN-website en gebruik hun Project Development Tool. ERRIN, het European Research and Innovation Network, biedt je de mogelijkheid om jouw partnersearch te uploaden. 

Als externe organisatie kun je open oproepen bekijken en jouw zoekopdracht voor partners uploaden. Zo vind je de juiste partners voor je partnerschap of consortium. Interesse? Neem contact op met subsidieteam@​vleva.eu.

Interregional Innovation Investment Fund- I3

Inleiding

De programmaperiode 2021-2027 is gericht op de versterking van de interregionale samenwerking voor innovatie, zoals uiteengezet in de mededeling van de Commissie "Versterking van innovatie in de Europese regio's".
In dit verband heeft de Commissie een nieuw initiatief voor interregionale innovatie-investeringen voorgesteld om actoren die betrokken zijn bij slimme-specialisatiestrategieën (S3) te helpen zich te clusteren, op te schalen en innovatie naar de Europese markt te brengen.

Het nieuwe initiatief wil interregionale innovatieprojecten in hun commercialiserings- en opschalingsfase ondersteunen door hen de instrumenten te geven om regelgevings- en andere belemmeringen te overwinnen en hun project naar het investeringsniveau te tillen.

Wat wil I3 bereiken?

 • Meer interregionale industriële samenwerking via bottom-up mechanismen en ontsluiting van het innovatiepotentieel dat in de RIS 3-strategieën naar voren komt. In het bijzonder moet prioriteit worden gegeven aan innovatieve samenwerking die de groene en digitale transitie kan bevorderen.

 • Versterking van de banden tussen onderzoek, innovatie en bedrijven op interregionaal niveau.

 • Versterking van de EU op het wereldtoneel, door te investeren in strategische en toekomstgerichte bedrijfsgebieden waar het vergroten van het concurrentievoordeel van de EU en de veerkracht van waardeketens groei kunnen genereren (over industriële sectoren, waardeketens en regio's heen).

 • Synergieën en complementariteit met andere initiatieven op EU-, nationaal en regionaal niveau (zoals Horizon, LIfe, NextGenEU)

Het I3-voorstel voorziet in twee onderdelen met een ongeveer gelijke verdeling van de financiële middelen:

 • Onderdeel 1 richt zich op goed ontwikkelde ecosystemen en is gericht op het deel van de waardeketens waar zwakheden of markttekortkomingen worden geconstateerd (versnippering, onvoldoende onderlinge verbindingen, financiële of technologische kloof, interregionale vallei des doods voor de invoering van innovatieve technologieën) en een oplossing zou kunnen komen van de interregionale triple/quadruple helix-samenwerking.

 • Onderdeel 2 richt zich op minder ontwikkelde regio's en is gericht op het versterken van de regionale innovatie-ecosystemen, het ontsluiten van onderbenutte capaciteiten, die de waardeketens van de EU kunnen versterken.

Goed om weten 

 • Projecttype

Financiering uit I3 is beschikbaar voor projecten waarvan de productontwikkeling al ver gevorderd is, namelijk Technology Readiness Level (TRL) 6-9. Het product valt zit dan minstens in de TRL-fase van demonstratie, commercialisatie of opschaling. Dit instrument biedt in principe financiering voor projecten met een budget tussen 4 en 10 miljoen euro, maar ook projecten met een begroting buiten deze bandbreedte kunnen zich aanmelden en succesvol zijn in hun aanvraag.

 • Europese partners nodig?

ja, 3-5 partners afhankelijk van het onderdeel

 • Cofinanciering

70%

 • Maximale duur

Maximale looptijd van het project: 3 jaar, verlenging is mogelijk

 • Aanvraagprocedure

Via de EU-portal Funding & Tender Opportunities.

I3 is in direct beheer. Dit betekent dat de implementatie van de financiering – van het opstellen van calls tot evaluatie en financiële afwikkeling – rechtstreeks door de Europese Commissie of door een Europees uitvoerend agentschap wordt gedaan.

 • Toepasselijke (EU) wetgeving

Verordening 2021/1058 inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en het Cohesiefonds (art. 13).

Doelstellingen

Het is de bedoeling publiek-private investeringen te mobiliseren door het effect van het beschikbare budget als hefboom te gebruiken. De doelstellingen van het nieuwe initiatief zijn

 • Versnellen van innovatie en overdracht van onderzoeksresultaten, omzetten van innovatie in concrete producten, diensten en toepassingen, inspelend op een duidelijke behoefte van klanten en burgers.

 • Aanmoedigen van marktnabije investeringen in innovatieve producten en diensten door de toepassing van nieuwe technologieën of processen. Hoewel de te ontwikkelen waardeketen zich in traditionele sectoren kan bevinden, moet het product of proces ten minste nieuw zijn voor de markt.

 • Het op de markt brengen van onderzoeksresultaten waarbij bedrijven worden geholpen om rijpe gezamenlijke innovatieprojecten (TRL6-8) uit te voeren met het oog op commercialisering en schaalvergroting.

 • Onderzoek naar en versterking van de complementariteit tussen verschillende EU-, nationale en regionale instrumenten.

 • publieke/particuliere investeerders mobiliseren, particuliere investeringen risicovrij maken en het effect van EU-financiering versterken

 • Ontwikkeling van een reeks interregionale investeringen, geformaliseerd in concrete bedrijfs- en investeringsplannen, die de waardeketens van de EU een nieuwe vorm geven.

Budget

Beschikbaar budget: € 0,57 miljard

Begunstigden

 • Kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheid
 • Ngo
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen,
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Universiteit

Thema's

 • Energie en klimaat
 • EU-algemeen
 • Milieu
 • Onderwijs, jeugd, cultuur en sport
 • Regionaal beleid en vervoer
 • Onderzoek en innovatie
 • Werk en sociale zaken

Info & contact

 • Website fonds

Interregionaal Innovatie Investeringsinstrument (I3)

 • Uitvoerend agentschap

European Innovation Council and SMEs Executive Agency (EISMEA) 

Naar Programma pagina