Horizon Europe: Pilot Cities Programme : Call for Pilot Cities, Cohort 3 (2024)

Deadline

18 maart 2024

Code

SGA-NZC

Inleiding

Dit is de laatste oproep voor steden om in september 2024 deel te nemen aan het tweejarige Pilot Cities Programma en hun 2030 klimaatneutraliteitsdoelen versneld te behalen. De uitnodiging voor aanmeldingen voor deze oproep staat alleen open voor Mission Cities die nog geen deel uitmaken van het programma.

Het Pilot Cities Programme ondersteunt Europese steden bij het testen en implementeren van innovatieve benaderingen voor snelle decarbonisatie, waarbij thematische gebieden en functionele silo's worden doorkruist ter ondersteuning van systemische transformatie.

Budget

Het totale beschikbare budget in het kader van deze oproep ligt tussen minimaal 18 miljoen en maximaal 26 miljoen euro (EUR). De financiering wordt als volgt verdeeld over drie sub-subsidiebudgetten:

 • 500 000 tot 600 000 EUR: voorstellen met minimaal één stad of stadsdeel plus ten minste één extra consortiumpartner (NB: de extra consortiumpartner kan een andere in aanmerking komende stad of stadsdeel van de missie zijn).

 • 1.000.000 EUR: voorstellen met minimaal twee steden/districten plus eventuele extra consortiumpartners.

 • 1.500.000 EUR: voorstellen met minimaal drie steden/districten plus eventuele bijkomende consortiumpartners.

Doelstellingen

Het doel van deze oproep is om uit Mission Cities een cohort proefsteden te selecteren, die trajecten voor versnelde verandering naar 2030-doelstellingen voor klimaatneutraliteit zullen verkennen en testen - relevant voor de belangrijkste emissiedomeinen van een stad - en om versneld leren te genereren dat vervolgens kan worden gebruikt voor navolging en schaalvergroting in alle andere EU-steden.

Begunstigden

Het programma richt zich op alle stedelijke systemen die bijdragen aan klimaatneutraliteit, waaronder mobiliteit, energiesystemen en de bebouwde omgeving, materiaal- en grondstoffenstromen, natuurgebieden, culturele/sociale/financiële/institutionele systemen en toegankelijke openbare ruimten.

Info & contact

Alle informatie over deze oproep vind je op de website van het Pilot Cities Programme

Horizon Europe

Inleiding

Horizon Europa is het negende kaderprogramma van de Europese Unie voor onderzoek en innovatie. Ze bestaat uit 3 pijlers: Excellente wetenschappen, Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen en Innovatief Europa. Daarnaast bevat het programma ook nog een horizontaal deel met maatregelen om de lidstaten te ondersteunen om optimaal gebruik te maken van hun nationale onderzoeks- en innovatiepotentieel en de Europese onderzoeksruimte te versterken.

Acties

Eerste pijler: Excellente wetenschappen

De drie onderdelen van de eerste pijler zijn:

 • Europese Onderzoeksraad (ERC): subsidies voor talentvolle en creatieve individuele onderzoekers en hun team om grensverleggend onderzoek te doen. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. De combinatie van verschillende domeinen is essentieel. Alle nationaliteiten komen in aanmerking, maar het onderzoek moet wel in een van de lidstaten of geassocieerde landen plaatsvinden.

 • Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA): de nadruk ligt op mobiliteit, carrièreontwikkeling en opleidingen van onderzoekers. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. MSCA ondersteunt verschillende mogelijkheden voor (wereldwijde) uitwisseling van onderzoekers en ondersteunend personeel in dezelfde sector of tussen verschillende sectoren. Centraal staat het uitbouwen van competenties of projecten waarbij trainingen worden aangeboden aan doctorandi en postdoctorale onderzoekers voor het uitbouwen van een succesvolle carrière.

 • Onderzoeksinfrastructuur (RI): ontwikkeling, onderhoud en gebruik van pan-Europese onderzoeksinfrastructuren. Er zijn mogelijkheden voor opleidingen en uitwisseling van personeel en onderzoekers voor het gebruik en onderhoud van de infrastructuur. Coördinatie van het gebruik van deze infrastructuren tussen de verschillende lidstaten staat hoog op de prioriteitenlijst.

Tweede pijler: Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen

De tweede pijler focust op wereldwijde uitdagingen en bestaat uit zes clusters:

 • Gezondheid

 • Cultuur, creativiteit en een inclusieve samenleving

 • Civiele veiligheid voor de samenleving

 • Digitaal, industrie en ruimtevaart

 • Klimaat, energie en mobiliteit

 • Voeding, bio-economie, natuurlijke grondstoffen, landbouw en milieu

Het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Europese Commissie (JRC) valt ook onder deze pijler.

Derde pijler: Innovatief Europa

De drie onderdelen van de derde pijler zijn:

 • Europese Innovatieraad (EIC) 

 • Europese innovatie-ecosystemen

 • Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT)

Horizontale pijler: Deelname verbreden en de Europese Onderzoeksruimte versterken

De twee onderdelen van de horizontale pijler zijn:

 • Deelname verbreden en excellentie verspreiden

 • De Europese O&I-systemen hervormen en verbeteren

Goed om weten 

 • Europese partners nodig?

Ja, in veel gevallen is Europese samenwerking nodig om in aanmerking te komen voor subsidie

 • Cofinanciering

Het maximale subsidiepercentage binnen Horizon Europe varieert van 70% tot volledige projectfinanciering (100% subsidie).

 • Aanvraagprocedure

Via de EU-portal Funding and Tenders opportunities.
Horizon Europe is in direct beheer. Dit betekent dat de implementatie van de financiering – van het opstellen van calls tot evaluatie en financiële afwikkeling – rechtstreeks door de Europese Commissie of door een Europees uitvoerend agentschap wordt gedaan.

Werkprogramma's

Nieuwe elementen

Horizon Europe omvat een aantal nieuwe onderdelen ten opzichte van het programma tot 2020:

 • de vijf missies gericht op het oplossen van de volgende maatschappelijke problemen: klimaatadaptatie, kanker, gezonde oceanen, zeeën, kusten en binnenlandse wateren, klimaat neutrale en slimme steden en tot slot gezonde bodem en voedsel;

 • het open wetenschapsbeleid (digitaal toegankelijk maken van wetenschappelijke publicaties) en;

 • een nieuwe benadering van de partnerschappen (vallend onder pijlers 2 en 3). Dit zijn initiatieven waarbij de EU en particulieren en/of publieke partners zich ertoe verbinden gezamenlijk de ontwikkeling en uitvoering van een programma van onderzoeks- en innovatieactiviteiten te ondersteunen. Een voorbeeld hiervan zijn de zogenaamde Knowledge & Innovation Communities (KIC’s, Kennis- en Innovatiegemeenschappen) zoals KIC InnoEnergy, KIC Urban Mobility en de Climate KIC.

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • European Agricultural Guarantee Fund and the European Agricultural Fund for Rural Development

 • European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)

 • European Regional Development Fund (ERDF)

 • European Social Fund Plus (ESF+)

 • Connecting Europe Facility (CEF)

 • Digital Europe Programme (DEP)

 • Single Market Programme

 • Programme for Environment and Climate Action (LIFE)

 • Erasmus Programme

 • European Space Programme

 • Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (the ‘External Instrument’)

 • Internal Security Fund and the instrument for border management as part of the Integrated Border Management Fund

 • InvestEU Fund

 • Innovation Fund under the Emission Trading Scheme (the Innovation Fund)

 • Euratom Research and Training Programme

 • European Defence Fund

Doelstellingen

Horizon Europe is het kaderprogramma van de EU voor onderzoek en innovatie. Het beoogt de wetenschappelijke en technologische basis van de EU en de Europese Onderzoeksruimte (EOR) te versterken, het innovatie- en concurrentievermogen en de werkgelegenheid te stimuleren 

Budget

Budget 2021-2027: 95,5 miljard euro

Begunstigden

 • Individuele
 • Internationale Organisaties
 • Kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheid
 • Ngo
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen,
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteit

Thema's

 • Ondernemingsbeleid
 • Energie en klimaat
 • Veiligheid en defensie
 • Justitie en burgerschap
 • Milieu
 • Cultuur en media
 • Onderzoek en innovatie
 • Regionaal beleid en vervoer
 • Plattelandsbeleid
 • Zorg en welzijn

Info & contact

Vlaams contactpunt

Overzicht contactpersonen bij NCP Flanders

NCP Flanders
E. info@ncpflanders.be | T. +32 2 550 15 65
www.ncpflanders.be

 

Website Europese Commissie

Naar Programma pagina