European City Facility: oproep 6

Deadline

15 maart 2024

Inleiding

De European City Facility (EUCF) is bedoeld om gemeenten en lokale autoriteiten te ondersteunen bij de ontwikkeling van investeringsconcepten voor de uitvoering van acties die zijn geïdentificeerd in hun klimaat- en energieactieplannen. Het uiteindelijke doel van de EUCF is om een aanzienlijke pijplijn van investeringsprojecten in duurzame energie op te bouwen in gemeenten in Europa.

Budget

Deze 6e oproep zal de ontwikkeling van 75 investeringsconcepten ondersteunen, met een totaal budget van 4,5 miljoen euro.

Doelstellingen

Het EUCF financiert activiteiten, zoals (technische) haalbaarheidsstudies, marktanalyses, stakeholderanalyses, juridische, economische en financiële analyses, risicoanalyses, etc., die nodig zijn om het investeringsconcept te ontwikkelen. Deze activiteiten kunnen worden uitgevoerd door eigen personeel of door externe deskundigen.

De subsidie kan niet direct de daadwerkelijke investeringen financieren, maar dekt wel de kosten voor het mobiliseren van middelen en het verkrijgen van toegang tot diensten om een investeringsconcept te ontwikkelen.

Begunstigden

Het EUCF staat open voor alle gemeenten/lokale overheden, hun samenwerkingsverbanden en lokale publieke entiteiten die gemeenten/lokale overheden uit de 27 EU-lidstaten, IJsland en Oekraïne samenvoegen. Aanvragers moeten een klimaat- en/of energieplan hebben. Dit omvat SECAP's (actieplannen voor duurzame energie en klimaat), ontwikkeld binnen het Burgemeestersconvenant, of andere klimaat- en/of energieplannen met mitigatiedoelstellingen.

Bovendien moeten aanvragers politieke betrokkenheid aantonen bij de ontwikkeling van het Investeringsconcept door middel van een ondersteuningsbrief, ondertekend door de burgemeester of een andere relevante politieke vertegenwoordiger. De aanvrager moet zich verbinden aan een EUCF-monitoringperiode van twee jaar.

Begunstigden van eerdere oproepen van de European City Facility kunnen niet opnieuw financiering krijgen.

Info & contact

Alle informatie over deze oproep vind je op de website van EUCF.

Nationaal knooppunt & Landenexpert

Mikaël Angé, Onafhankelijk Consultant: Mikaël Angé is een expert in klimaatveranderingsbeleid en projectontwikkeling met meer dan 15 jaar professionele ervaring. Hij is momenteel zelfstandig consultant en fungeert als de European City Facility Country Expert en National Hub voor België, en als senior expert op het gebied van klimaatverandering die technische ondersteuning biedt aan nationale en lokale overheden in de EU en daarbuiten.

Neem contact op via ce.belgium(at)eucityfacility(dot)eu

EUROPEAN CITY FACILITY - EUCF

Inleiding

De European City Facility is een financiële ondersteuning op maat van €60.000 die steden en gemeenten kunnen ontvangen voor het ontwikkelen van investeringsconcepten om de transitie naar duurzame energie te versnellen.

Lokale besturen spelen een sleutelrol in de energietransitie. Ze hebben een groot potentieel om investeringsprogramma’s voor duurzame energie op te zetten (investeringen in energie-efficiëntie en hernieuwbare energie). Ze spelen ook een grote rol bij het bundelen van kleinere projecten in grotere investeringsportefeuilles en bij het mobiliseren van de financiële middelen die nodig zijn voor de energietransitie. Er zijn ook obstakels. In veel gevallen ontbreekt het aan geloofwaardige en voldoende uitgewerkte investeringsconcepten (inclusief een gedetailleerde beschrijving van het geplande investeringsproject en van de promotor(en) en lokale belanghebbenden, een juridische analyse, een economische en financiële analyse en stappenplan voor de investeringen). Een solide investeringsconcept is echter een eerste voorwaarde voor toegang tot verschillende financieringsbronnen.

Goed om weten 

  • Projecttype

haalbaarheidsstudies, financiële, juridische en marktanalyses, risico-evaluatie, etc.

  • Europese partners nodig?

Nee

  • Cofinanciering

Vast bedrag van € 60.000 per aanvraag

  • Aanvraagprocedure

Het aanvragen van een subsidie kunt u doen via de website van de EUCF.

De aanvraagprocedure bestaat uit twee stappen, namelijk een controle of u in aanmerking komt voor een subsidie en de daadwerkelijke aanvraag zelf. Het eerste onderdeel dient u zelf te voltooien en bestaat uit een vijftal vragen, die u antwoord geven op de vraag of u in aanmerking komt voor een financiële bijdrage. In de kern komt het erop neer dat u een gemeente, lokale overheid, groepering daarvan of een publieke entiteit waarin gemeenten zich verenigen moet zijn. Tevens wordt verwacht dat er een energie- en klimaatstrategie bestaat en de investering vanuit de EUCF door een politiek relevant persoon (meestal burgemeester of andere politieke vertegenwoordiger) wordt ondersteund. De tweede stap is het doen van de aanvraag zelf, waarbij de vereiste documenten inclusief het plan dienen te worden ingeleverd.

De aanvraag dient in het Engels gedaan te worden (met uitzondering van de lokale energie- en klimaatstrategie).

De laatste aanvraagronde liep tot 30 september 2022. Of er een vervolg komt met nieuwe calls na deze periode is niet bekend. Houd hiervoor de EUCF-website in de gaten.

Doelstellingen

Het European City Facility instrument verleent snelle, vereenvoudigde financiële ondersteuning (in de vorm van forfaitaire bedragen van 60.000 euro) en andere gerelateerde diensten aan steden en gemeenten om hen te helpen  investeringsconcepten te ontwikkelen op het gebied van energietransitie. Voorbeelden hiervan zijn  haalbaarheidsstudies, financiële, juridische en marktanalyses, risico-evaluatie, etc. De investeringsconcepten moeten aansluiten bij bestaande en politiek goedgekeurde klimaat- en energieplannen.

De investeringsconcepten die EUCF ondersteunt zijn geen eindresultaat, maar een eerste stap in de richting van een volwaardig bedrijfsplan en financieel plan en daaropvolgende mobilisatie van (lokale) investeringen in energie-efficiëntie en hernieuwbare energie. Financieringsbronnen voor het vervolg van het project kunnen afkomstig zijn uit de particuliere sector, maar ook uit andere EU instrumenten zoals het Europees Fonds voor strategische investeringen, de Europese structuur- en investeringsfondsen diverse faciliteiten voor bijstand bij projectontwikkeling, zoals de ELENA-faciliteit van de Europese Investeringsbank of nationale investeringsplatforms.

Budget

€ 4,1 miljoen

Begunstigden

EUCF staat open voor gemeenten, lokale overheden of groeperingen daarvan, en lokale publieke entiteiten waarin gemeenten of lokale autoriteiten zich verenigen.

  • Lokale overheid
  • Regionale of bovenlokale overheden

Thema's

  • EU-algemeen
  • Milieu
  • Regionaal beleid en vervoer

Info & contact

  • Website fonds

European City Facility (EUCF)

Naar Programma pagina